Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
PL Sformułowano uproszczone równania ruchu prostoliniowego wlewka ciągłego odlewania. Określono stateczność rozwiązań tego równania, uzależniając ją od prędkości odlewania oraz intensywności wymiany ciepła w strefie pierwotnego i wtórnego chłodzenia.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 59-68
PL We współpracy z Odlewnią Żeliwa ŚREM S.A. oraz z zespołem z Politechniki Poznańskiej przeprowadzono numeryczną symulację odlewania i krzepnięcia grubościennego odlewu z żeliwa szarego (kształt walca o wymiarach: średnica wewnętrzna 880 mm, średnia grubość ścianki 120 mm i długość 3035 mm). W symulac[...]
EN Cast part of gray iron was thick wall cylinder around 3m high and 880 mm in outer diameter. Inside of cylinder a sand core was placed, outside was permanent gray iron mould. Casting gravity process was used with pouring out metall from basin placed on top part of the cylinder. Numerical simulation w[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 235-242
PL W artykule rozważana jest wymiany ciepła w procesie ciągłego odlewania. Problem sformułowany jest w dwóch obszarach rozdzielonych powierzchnią zmiany faz, której położenie uzgadniane jest w procesie iteracyjnym. Pole temperatury znajdywane jest za pomocą BEM w fazie stałej oraz komercyjnego pakietu [...]
EN Heat transfer problem of the continuous casting process is considered in this paper. The whole problem is formulated in two subdomains separated by a phase change front whose position is updated during the iteration process. In the solid phase heat transfer problem is solved by BEM while in the liqu[...]
4
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The presented work shows one of possibilities of numerical modelling of castings. The simulation is a base of modern design. The finite difference simulation program enables computer aided calculations of a form filling and solidification. It is possible to analyse thermal behaviour of the casting, [...]
5
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie laboratoryjnej metody wytwarzania masywnych stopów amorficznych (MSA) na bazie żelaza w postaci prętów o średnicy do 10 mm i I lub płytek o grubości od 0,5 mm do 2,0 mm, polegającej na szybkim chłodzeniu stopu ze stanu ciekłego. Wynikiem badań było opracowanie wstępnej t[...]
EN The purpose of the work was to deuelop the laboratory method for manufacturing iron-based masswe amorphous alloys (MSA) in the form of bars with diameter of up to 10 mm and lor plates with thickness from 0.5 mm to 2.0 mm by rapid cooling of alloy from the liquid state. The result was the development[...]
6
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w okresie wdrażania do praktyki przemysłowej staliw L0H16N5Cu3 i L0H24N5M2Cu3. Podano podstawowe informacje dotyczące technologii wytapiania, odlewania i obróbki cieplnej tych staliw. Omówiono przypadki nie uzyskiwania utwardzenia wydzieleniowego p[...]
EN Paper submits results of investigation wich were made in breaking-in period L0H16N5Cu3 and L0H24N5M2Cu3 cast steel to usage for metallurgical industriy. Basic information about steelmaking practice, casting and heat treatment were given. Cases when precipitation hardening did not get and when castin[...]
7
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2012 T. 64, nr 2 28--29
PL Opracowano z wykorzystaniem symulacji fizycznej i numerycznej, wysokotemperaturowe charakterystyki materiałowe dla gatunku stali 11SMn30 z dwóch wytopów przemysłowych.
8
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 197-199
PL Przeprowadzono badania rozmiarów dendrytów, mikrotwardości i parametrów sieciowych roztworu stałego po krystalizacji i po obróbce termicznej mikrowlewków o masie 1 g. Rozmiar dendrytów zmienia sie na przekroju wlewka zgodnie z lokalną szybkością chłodzemia. Mikrotwardość zależy więcej od składa chem[...]
EN The investigation of parameters of dendrites, microhardness and the lattice spacing of the solid solution after crystallization and heat treatment of microingots with a mass of 1 g has been undertaken. Sizes of dendrites vary in the ingot section with the change of the local cooling rate. In the cas[...]
9
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The current work presents and describes the test bench for analyzing the lost foam process, especially measuring of the pressure of gases in the gas gap and continuous measuring of the rate of rise of the bath level when pouring the liquid metal into the mould. A series of preliminary research was c[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In the thesis there are presented results of computer simulation of casting solidification process, characteristics of solidification rate in several points as well as course of gradient change between these points. Based on the obtained results, an influence of initial conditions on temperature gra[...]
11
75%
Archives of Foundry Engineering
EN One way to improve the unification of the casting structure may be the application of forced convection of liquid metal during the crystallization in the mould or continuous casting mould. This paper presents the results describing the influence of selected parameters of rotate electromagnetic field[...]
12
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy omówiono wyniki symulacji numerycznych, przedstawiających rozkład temperatury w kokilowych odlewach aluminiowych w momencie zalewania formy i we wczesnym okresie stygnięcia odlewu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zagazowania odlewu i obecności obcych wtrąceń na rozkład temperatury na pow[...]
EN The paper presents the results of numerical simulations showing temperature distribution in the mould aluminum casting during the pouring mould and in the early phase of self-cooling of the casting. Special attention was devoted to the influence of gas pores and inclusions on the temperature di[...]
13
75%
Archiwum Odlewnictwa
EN The article deals with measurements of oxygen activity ductile iron. The methodology of the oxygen activity measurement using TERMOSONDY Kladno TSO-FS (combined) sensors was developed at the Department of Engineering Technology of the Technical University of Liberec. The sensors were originally assi[...]
CS Článek se zabývá měřením aktivity kyslíku litiny s kuličkovitým grafitem. Pro měření aktivity kyslíku byly použity kombinované termosondy (TERMOSONDY Kladno TSO-FS), které byly vyvinuty pro měření nízkého obsahu aktivity kyslíku. V rámci experimentů byla sledována aktivita kyslíku před a po modifika[...]
14
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper: Twin roll casters that can cast two layers and three layers clad strip of aluminium alloys were invented. One of the purposes of this paper is to report that the two layers and three layers clad strip could be cast by the twin roll caster of this study. The investigation of t[...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The article describes the construction of a 20 mm diameter grey cast iron ingots continuous casting laboratory line. This line is made of three main units: melting unit (induction furnace), casting unit and the pulling unit. In order to improve the homogeneity of the microstructure of ingots (by app[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with the issues of permeability testing of ceramic moulds used in lost wax foundry process. The main issue in the testing is to provide proper specimens of ceramic moulds (CM). The moulds have to be repeatable and must be free of internal defects of microcrack type that are formed ma[...]
17
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to show the characteristics of two kinds of roll casters for three-layer clad strip of aluminium alloys. Moreover, the characteristics of these twin roll casters were compeered with the early type of roll casters for clad strip. Design/methodology/approach: Design was tried[...]
18
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The goal of this work was to determine influence of amount and type of ferrite fillers on magnetic induction of epoxy composites. Six mixtures that contain different amount of ferrite powder were prepared. Additionally an effect of type and amount of introduced ferrite powder on epoxy resin[...]
19
75%
Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering
EN Purpose: The goal of this paper is to present the thermal characteristics of magnesium alloy using the novel Universal Metallurgical Simulator and Analyzer Platform. Design/methodology/approach: The objective of this work is determine the liquidus, solidus temperature and beginning nucleation temper[...]
20
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie metodyki przygotowania i zdefiniowania danych wejściowych, przeprowadzenia symulacji oraz analizy wyników modelowania odwrotnego i modelowania przepływów (np. stali w krystalizatorze) z wykorzystaniem programu ProCAST 3D [1]. W ramach zadania opracowano: procedury przygo[...]
EN The purpose of the work was to develop the methodology for preparation and definition of input data, carrying out the simulation and analysis of the results of reverse modelling and flow modelling (e.g. of steel in the crystalliser) with ProCAST 3D software [1]. The following was developed as a part[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last