Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlew
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 47-58
PL Przeanalizowano celowość wykorzystania oprogramowania komputerowego do symulacji krzepnięcia odlewów. Wyznaczono kryteria oceny takich programów. Możliwości metod symulacyjnych definiuje aktualny poziom rozpoznania fizyki procesów ujęty w zaaplikowanym w każdym z tych programów rozwiązaniu matematyc[...]
EN The usefulness of the simulation of cast solidification software is analysed. The criteria of the evaluation of such programs are defined. The possibilities of the methods of modelling depend on the urgent state of the art of knowledge in the field of physics of processes and from that, in what scal[...]
3
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Z użyciem diagramów Pareto-Lorenza i Ishikawy oraz metody FMEA analizowano przyczyny zabrakowania odlewów żeliwnych. Wykazano, że główną przyczyną zabrakowania odlewów, bez względu na okres badawczy, są pęknięcia. W analizowanym przypadku jest to wynikiem zbyt wczesnego wybijania form, gdy żeliwo w [...]
EN Analysis has been carried out on the reason for the lack of cast iron products. Results obtained from the quality control department have allowed for determining, on the basis of the Pareto-Lorenz diagram, Ishika's diagram and FMEA method (Failure Mode and Effects Analysis). The main reasons for inc[...]
4
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono model numeryczny krzepnięcia odlewów uwzględniający tworzenie się mikrostruktury ziarnowej. Do opisu procesu krzepnięcia wykorzystano tzw. podstawowe sformułowanie entalpowe, do którego zastosowano dwa schematy całkowania względem czasu: Eulera wsteczny i Dupont II. Końcowy promi[...]
EN The paper concerns the numerical modelling of solidification of castings taking into consideration the formation of grained microstructure. The basic enthalpy formulation was used for mathematical description of solidification process, for which two time integration schemes, Euler backward and Dupon[...]
5
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono model matematyczny i numeryczny narastania fazy stałej metalu w kokili o prostokątnym przekroju poprzecznym. Model uwzględnia zjawiska przepływu ciepła i masy w kokili w czasie jej wypełniania metalem. Ocenie poddano kinetykę narastania fazy stałej i pola temperatury w obrębie rozważan[...]
EN Mathematical and numerical models of the growth of the solid metal phase within a rectangular cross-section metal mould are presented in this paper. The model takes into account phenomena of fluid flow and heat transfer into mould metal filling. The thermal fields and the solid phase growing kinetic[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 19-33
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem analitycznych związków między właściwościami mechanicznymi a parametrami struktury i warunkami krzepnięcia odlewów ze stopu AlSi. Z wykorzystaniem analizy regresji wielokrotnej oraz sieci neuronowej typu FFBP stwierdzono, że uzyskane zależności pozw[...]
EN The paper deals with the analytical relations between mechanical properties, parameters of structure and conditions of solidification of AlSi type alloy. Using multiple regression and FFBP neuron network some equations have been obtained to forecast the mechanical properties of AlSi alloy.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 59-68
PL We współpracy z Odlewnią Żeliwa ŚREM S.A. oraz z zespołem z Politechniki Poznańskiej przeprowadzono numeryczną symulację odlewania i krzepnięcia grubościennego odlewu z żeliwa szarego (kształt walca o wymiarach: średnica wewnętrzna 880 mm, średnia grubość ścianki 120 mm i długość 3035 mm). W symulac[...]
EN Cast part of gray iron was thick wall cylinder around 3m high and 880 mm in outer diameter. Inside of cylinder a sand core was placed, outside was permanent gray iron mould. Casting gravity process was used with pouring out metall from basin placed on top part of the cylinder. Numerical simulation w[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 69-77
PL Omówiono pojęcia 'statycznego' i 'dynamicznego' modułu Younga oraz mikroplastycznych odkształceń metali, jakie zachodzą w podwyższonych temperaturach. Oszacowano dopuszczalny nacisk wypychaczy działających na powierzchnię odlewu, opierając się na ogólnie akceptowanej zależności analitycznej oraz war[...]
EN The concepts of 'static' and 'dynamic' Young's modulus as well of microplastic deformation of metals strained at elevated temperatures are discussed. The allowable pressure of ejectors acting on casting surfaces are estimated, based on the generally accepted relationship and the linearity limits of [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 79-93
PL Artykuł dotyczy numerycznej symulacji z wykorzystaniem systemu MAGMASOFT(R) procesu zapełniania wnęki formy i krzepnięcia odlewu masywnej tulei żeliwnej, produkowanej w Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Kolorowe rysunki przedstawiają przykłady rozkładów temperatury, prędkości i ciśnienia w ciekłym metalu pod[...]
EN The paper concerns a numerical simulation by computer system MAGMASOFT(R) a heavy gravity die cast iron casting filling and solidification, manufactured by Cast Iron Foundry ŚREM S.A. Colour graphics show temperature, velocity and pressure of liquid metal during mould filling, temperature and liquid[...]
10
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Odlewy znajdują zastosowanie niemal we wszystkich sferach życia. Odbiorcy odlewów nie wywodzą się jedynie z branży motoryzacyjnej, maszynowej czy budowlanej. Artykuł ten opisuje nietypowych odbiorców - pasjonatów i miłośników broni historycznej, oraz rolę jaką w przeżywaniu przez nich historii na no[...]
EN Castings find application in almost all domains of life. Foundry customers do not merely come from the automotive, machine and building industries. The article describes non-typical customers - people who love and are specially keen on historical arms and the role, which these castings play when tho[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2006 Z. 350 3-115
PL Praca dotyczy wytwarzania odlewów metodą pełnej formy, a w szczegól- ności zagadnień związanych z procesem wypełniania wnęki formy, degradacją i zgazowywaniem modelu styropianowego. Opracowano model fizyczny i matematyczny procesu zgazowywania modelu i wypełniania formy ciekłym stopem. Dla zapropo- [...]
EN The LOST FOAM method of casting manufacturing is presented in the work. In particular the processes of pouring of the mould. of thermaI degradation and transformation into vapour of the polystyrene pattem are being dealt with. A physicaI and mathematicaI archetypes of the process of transformation o[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 75-80
EN The following paper presents the original proposal of multicriteria optimization of the electrical motor body SIE(K)132S production process based on Yager's method of multicriteria optimization. The electrical motor is produced by The INDUKTA Electrical Machine Factory. The most significant advantag[...]
13
70%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono sposób analizy wad odlewów oparty na koncepcji ważonego diagramu Ishikawy. Znany diagram Ishikawy, po określeniu zbioru przyczyn głównych i zbioru podprzyczyn, uzupełnia się o wagi cząstkowe. Przypisanie poszczególnym przyczynom i podprzyczynom wag pozwala wyodrębnić na wykresie Ishika[...]
EN The method of an analysis of casting defects based on the conception of the weighed Ishikawa- diagram has been presented. The well known Ishikawa-diagram, after determination of the set of main reasons and of the set of underreasons, is completed with the partial weights. Ascribing of weights to the[...]
14
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono budowę powłoki ochronnej kształtowanej na powierzchni odlewu z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-500-7. Wykazano, że skład chemiczny podłoża wpływa istotnie na kinetykę wzrostu i budowę warstwy Fe-Zn. Ocenę powyższego wpływu przeprowadzono przy wykorzystaniu parametru E = Si [...]
EN Research describes the mechanism of zinc coating formatting during the hot galvanizing process at the Fe-C castings. The subject of investigation was ductile cast iron in aspect of quality and gradient thickness ? of zinc coatings. It is shown that chemical composition of the basis has a fundamental[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 35-46
PL Optymalne charakterystyki mechaniczne odlewów ze staliwa niskostopowego można uzyskać przez poddanie ich ujednoradniającej obróbce cieplnej zwanej homogenizacją. .Parametry czasowo-temperaturowe tej obróbki powinno się dobierać wg wartości DAS charakteryzujących strukturę dendrytyczną, typową strukt[...]
EN The optimal mechanical properties of low-alloyed steel castings can be obtained by thermal treatment so-called homogenisation. It is recommended that for the temperature time parameter determination of this treatment, the real DAS values (dendrite arm spacing) have been taking into account. The DAS [...]
16
70%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem analitycznych związków między właściwościami mechanicznymi a parametrami struktury i warunkami krzepnięcia odlewów ze stopu AlSi. Wykorzystując analizę regresji wielokrotnej oraz sieć neuronową typu FFBP, stwierdzono, że uzyskane zależności pozwalaj[...]
EN The paper deals with the analytical relations between mechanical properties, parameters of structure and conditions of solidification of AlSi type alloy. Using multiple regression and FFBP neuron network some equations have been obtained to forecast the mechanical properties of AlSi alloy.
17
70%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 6 101-105
PL Jedynym sposobem recyklingu odlewów z metalowych kompozytów nasycanych, w przeciwieństwie do innych typów metalowych kompozytów odlewanych, jest rozdzielenie składników. W artykule przedstawiono różnicę pomiędzy układami, w jakich zachodzi proces nasycania i recyklingu tych kompozytów (rys. 1). Na p[...]
EN One of the ways of recycling of saturated metal-matrix cast composites, as opposed to the other types of casted metal composites, consists in separation of its components. The paper presents the difference between the systems used for recy­cling and saturating of these composites (Fig. 1). Theoretic[...]
18
70%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 485-489
PL W pracy rozważaniom poddany został proces hartowania indukcyjnego żeliwnych odlewów wielkogabarytowych. Głównym celem badań jest wyznaczenie stałych materiałowych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu obróbki powierzchni. Do badań wybrano dwie grupy materiałów: żeliwo szare oraz sferoida[...]
EN The process of induction heating of large-size castings is considered. The main goal of this study is to determine the material constants to assure the successful course and results of the surface treatment process. Two groups of materials has been selected: gray cast iron and spheroidal-graphite ir[...]
19
70%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
20
61%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W referacie przedstawiono opracowane stanowisko badań dźwiękowych odlewów. W budowie stanowiska stosowano nowoczesne urządzenia cyfrowe. Wprowadzono autorskie oprogramowanie, umożliwiające zapis i analizę pola akustycznego oraz częstotliwości drgań odlewów. Do badań weryfikacyjnych przyjęto odlewy z[...]
EN The aim of the present study has been designing and putting in operation of a stand for Sonic Testing equipped with modern and readily available digital devices and with the author's own computer program, which enables recording and analysis of acoustic fields and of the frequency of free vibrations[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last