Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 213
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odkształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
1999 z. 19 61-67
PL W pracy przedstawiono analizę zakresu liniowości elementów pomiarowych ze względu na występowanie dużych odkształceń. Analizę wykonano metodą z monografii Timoszenki dla układów spełniających założenia teorii belek i płyt oraz metodą elementów skończonych w przypadku układów w płaskim stanie napręże[...]
EN The paper presents an analysis of the linear range of measured elements with regard to existing of large deflections. Timoszenko's method is used for elements which fullfil the beam and plate theory and the Finite Element Method for elements with a plate state of stress. The great accuracy of FEM ma[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 305-314
PL W niniejszej pracy rozważa się propagacje fali przyspieszenia w nieliniowo sprężystym materiale Murnaghana. Na wstępie określono propagację powierzchni nieciągłości, podano warunek propagacji fali przyspieszenia. Założono wstępne odkształcenie na kierunku X1. Obliczono tensor akustyczny i określono [...]
EN The paper considers the propagation of acceleration waves in Murnaghana's nonlinear elastic materials. The definition of propagation of the slowness surfaces and the propagation condition of the acceleration wave is derived. There is assumed initially strain at X1 direction that only one component o[...]
3
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 515--524
4
80%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 221-232
PL W artykule zostanie przeprowadzona analiza, w jaki sposób odległość pomiędzy punktami w liniach pomiarowych wpływa na wartości obliczanych z pomiarów odkształceń poziomych.
EN An analysis of the influence of distance between points in observation lines on the values which are calculated from measurements of horizontal deformation has been presented in this paper.
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 161-166
PL W pracy są prezentowane cztery modele ciał odkształcalnych, których charakterystyki konstytutywne opisywane są za pomocą nierówności wariacyjnych. Rozważono dwa ciała sprężyste, których stan odkształceń jest ograniczony (ciało z lockingiem) lub jest ograniczony stan naprężenia (ciało pseudosprężyste[...]
EN In the paper we present four different models of deformable bodies. The constitutive characteristics of each one are described using variational inequalities. Two various models of elastic materials are presented in the paper. In the first one the strain state is constrained (locking material). In t[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 121-124
EN Semi-solid or mushy state processing permits a material to partially solidify before shape making operations. The understanding of material behaviour in the mushy state is critical for better control of various semi-solid processes. The aim of the present study is to experimentally quantify the defo[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2001 nr 13 41-50
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy zmian odkształceń podłużnych i poprzecznych zachodzących podczas statycznej próby rozciągania próbek cylindrycznych wykonanych ze staIi Bw30G wykazującej wyraźną granicę plastyczności i dobre własności plastyczne. Wyznaczono podstawowe parametry wytrzymałościowe [...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Monokryształy Al-l%wag. Mn o trzech różnych orientacjach początkowych: C{112}<111>, ścinania{100}<011> i sześciennej{100}<001> ściskano nieswobodnie do sumarycznych odkształceń ok. 85%, a następnie wyżarzano w celu uzyskania stanu częściowej rekrystalizacji. Naturę procesu formowania się określonych[...]
EN The nucleation of recrystallized grains in deformed Al-lwt.%Mn alloy was examined in relation to the microstructural heterogeneities characteristic of specific grain orientations. The experiments concerned single crystals with unstable orientations of C{112}<111>, shear{100}<011> and cube{100}<001> [...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono badania wpływu odkształcenia monotonicznego i odkształcania cyklicznego na stan naprężeń w warstwie powierzchniowej stali C45. Badano stal ulepszoną cieplnie z powierzchnią szlifowaną typowo jak do badań wytrzymałościowych o chropowatości Rz=4,41um. Stal poddano odkształceniu E[...]
EN The paper presents the investigation into the effect of monotonic deformation and cyclic deformation on the state of stress in the sub-surface layer of steel C45. Toughened steel with a surface ground typically as for strength testing, having a roughness of Rz=4.41 um, was tested. The steel was subj[...]
10
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 99-107
PL W pracy dokonano obliczeń położeń płaszczyzn krytycznych próbek wykonanych ze stali 18G2A z zastosowaniem parametru uszkodzenie bazującego na gęstości energii odkształceń. Zastosowano kombinację proporcjonalnego i nieproporcjonalnego stałoamplitudowego zginania wahadłowego ze skręcaniem. Obliczenia [...]
EN The paper presents calculations of critical pIane orientations in the specimens made of 18G2A steel, using a parameter based on the strain energy density. The specimens were tested under combined proportional and non-proportional bending with torsion. Two criteria were assumed: the criterion of norm[...]
11
80%
Reports on Geodesy
2005 z. 3/74 211-217
12
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 359-368
PL W pracy przedstawiono opis modelu gruntu, który jest w stanie opisać wrażliwość materiału na prędkość jego odkształcania. Opis ten jest uogólnieniem bardzo często stosowanego w mechanice gruntów modelu Modified Cam Clay. Podano również wynik przeprowadzonego eksperymentu oraz jego symulację numerycz[...]
EN In the paper there is given description of soil model, which can describe material sensitivity to its strain rate. This description is the generalisation Modified Cam Clay Model that is often used in soil mechanic. There are also presented result of laboratory test and numerical simulation.
13
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 4 43-47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań próbek wykonanych z czterech mieszanek betonowych różniących się konsystencją, zawartością cementu oraz dodatkiem żywicy. Stwierdzono, że betony o obniżonej zawartości cementu, lecz z dodatkiem żywicy wykazały, w porównaniu z betonami bez dodatków, niższe wart[...]
EN The article presents the results of investigations of samples prepared from four concrete mixtures differing in composition, content of cement and addition of a resin. It has been stated that concrete with reduced content of cement but with addition of a resin indicated, as compared to concrete with[...]
14
80%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 159-168
PL W artykule poddano analizie stany naprężenia i odkształcenia płytkich konstrukcji podziemnych na terenach wysoce zurbanizowanych, a także przeanalizowano ich wzajemne oddziaływanie. Wyniki modelownia numerycznego typowych obiektów podziemnych przedstawiono na przykładzie warunków miasta Sankt Peters[...]
15
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2010 T. 15, nr 2 99-106
PL W pracy opisano metodę identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego. Podstawę analiz stanowiło badanie laboratoryjne wykonane z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej. Wyniki badania poddano analizie w celu wyznaczenia wartości modułu sztywności podłoża gruntowego i współczynni[...]
EN A method of identifying of dynamic stiffness modulus of the sandy subsoil is proposed in the paper. The basis of the analysis has been experiment which was done in laboratory by the means of the light drop tester. The recorded results were analyzed to determine the values of stiffness modulus of the[...]
16
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2017 nr 3 17--23
PL W artykule przedstawiono możliwości wykonywania zaawansowanych analiz rozkładu odkształceń poziomych w prognozach poeksploatacyjnych deformacji terenu górniczego. Najczęściej stosowanym do analiz dokumentem jest mapa izolinii rozkładu odkształceń poziomych maksymalnych, która pozwala na ocenę wielko[...]
EN The article presents the possibilities of performing advanced analyses of horizontal deformation distribution in post-mining deformations forecasts. The map of isolines distribution of horizontal maximum deformations, which allows to assess the size of this deformation index, but does not provide in[...]
17
80%
Instal
2001 nr 3 38--41
PL W pracy przeprowadzono analizę oraz porównanie naprężeń i odkształceń w rurach polipropylenowych jednorodnych (homogenicznych) i zespolonych (stabilizowanych) obciążonych ciśnieniem wewnętrznym. Do analizy wykorzystano trzy metody obliczeniowe: naprężeń błonowych, rur grubościennych i elementów skoń[...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Na podstawie wyników precyzyjnych badań rentgenowskich oraz szczegółowych obserwacji strukturalnych stwierdzono, że występowanie w walcowanej miedzi (rys. 1) składowych tekstury typu stopu związane jest ze zlokalizowanym plastycznym płynięciem w pasmach ścinania. Wyniki precyzyjnych badań tekstury w[...]
EN Basing on precise X-ray investigations and detailed structural observations it has been found that the occurrence of texture components of the alloy type in orthogonally rolled copper (Fig. 1) is connected with localized plastic flow in the shear bands. Results of precise texture investigations carr[...]
19
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2016 nr 2 1--9
PL W artykule omówiony został przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie odkształceniowych warunków stanu granicznego skał. Przeprowadzona została analiza możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w aspekcie zastosowania ich do oceny stateczności górotworu w warunkach złożonego stanu naprężenia.
EN The article discussed a review of the current state of the art on the deformation conditions of limit state of rocks. An analysis of the possibilities of using the existing solutions in terms of their application to assess the stability of the rockmass was carried out under the complex state of stre[...]
20
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 1 18--21
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last