Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddziaływanie termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
EN The paper describes fundamental mechanisms of laser radiation interaction with biological tissue and resulting possibilities of lasers application in medicine. An idea of photo dynamic therapy (PDT) is also presented. This therapy consists in selective oxidation of biological material of tumor tissu[...]
2
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 4 6--9
3
86%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 54-55, 60
4
86%
Świat Szkła
5
86%
Mechanik
6
86%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 9 497-501
PL Omówiono praktyczny sposób analizy wpływu temperatury powietrza na obiekty mostowe, wykorzystany do opracowania elementów załącznika krajowego do normy europejskiej EN 1991-1-5.
EN The practical method of estimation air temperature influence on bridge constructions, brought in the Polish enclosure to the Euro standard EN 1991-1-5 is characterized.
7
86%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 3 12--17
8
72%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 638--641
PL Przedstawiono analizę przyczyn zarysowania płyty stropowej tunelu na skutek jej nierównomiernego ogrzania, które wystąpiło podczas budowy obiektu. Wskazano na różnice w zaleceniach dotyczących uwzględniania oddziaływań termicznych na betonowe płyty pomostów w dotychczas stosowanej mostowej normie ob[...]
EN The analysis of the causes of cracking of the roof slab of a tunnel due to linear temperature difference, which occurred during execution of the structure, is presented. The differences of application of thermal actions in accordance with both the previously used design code PN-S-10030:1985 and the [...]
9
72%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Opisano zjawiska zachodzące na powierzchni próbki podczas szoku cieplnego. Wyprowadzono, ściśle, wzory określające współczynniki odporności na szok cieplny: R (dla ciała termosprężystego) i R’’’’ (dla ciała termosprężysto-kruchego). Pokazano analogię pomiędzy współczynnikami R a Rst.
EN Phenomenon taking place on the surface of the sample during thermal shocks are described in this work. Formulae, rigorous defining resistance coefficients to thermal stress: R (for thermo-elastic solid) and R’’’’ (for thermo-elastic-brittle solid), were derived. Analogy between R and Rst coefficient[...]
10
72%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 95-101
11
72%
Archives of Mining Sciences
PL Skutki pożarów podziemnych, takie jak uszkodzenie otaczających warstw geologie? nych albo destylacja węgla, można jedynie wtedy modelować, jeżeli znane są poi temperatur i termiczne oddziaływania na partie górotworu. Praca przedstawia metodę obliczania pola temperatur w izotropowym ciele przewodzą c[...]
EN Effects of underground fires such as mechanical damage to the strata or gasification c coal may only be modelled when temperature fields and the thermal impact on parts of th strata material are known. The paper shows a method of calculating the temperature field in an isotropic hea conducting body [...]
12
72%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 72-75
13
72%
Przegląd Geologiczny
EN During the groundwater monitoring in the area of AMU Faculty of Geographical and Geological Sciences research station, increased water temperature in observation wells located in the vicinity of the building has been reported. In the article the thermal impact degree of buildings on groundwater in t[...]
14
72%
Przegląd Budowlany
PL Celem pracy jest przedstawienie sposobu obliczania oddziaływania temperaturą według normy PN-EN 1991-1-5:2005 „Eurokod 1, Oddziaływanie na konstrukcję, Część 1-5: Oddziaływanie ogólne, oddziaływanie termiczne”. Przedstawiono uszkodzenia płyt obudowy ściennej spowodowane działaniem temperatury. Podan[...]
EN Presentation of manner of scaling of interaction is purpose of work according to norm temperature „ eurocode 1 PN-EN 1991-1-5:2005, interaction on construction, part 1-5 general interaction, thermal interaction ”. It present damages of plates of wall casings cause operation of temperature. Value of [...]
15
72%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 67-69
16
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań termicznych, związanych z instalowaniem reflektorów doziemnych, stosowanych w iluminacji obiektów architektonicznych. Celem analizy było sprawdzenie, jak termiczne oddziaływanie reflektorów instalowanych w niewielkiej odległości od elewacji budynku, związ[...]
EN In article there was presented analysis of thermal conditions related with installation of ground mounted luminaries used in illumination of architectural objects. The objective of the analysis was verification of the thesis, that thermal effect of lamps installed near to elevation of building, whic[...]
17
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe. Wskazano podstawy prawne konieczności takiego projektowania. Zwrócono uwagę na istotę rozpatrywania pożaru jako wyjątkowej sytuacji obliczeniowej. Omówiono etapy analizy konstrukcji w [...]
EN The paper presents fundamental information on fIre design of building structures. Legal requirements for such design have been indicated. The necessity of treating a fIre as an extreme case of calculation procedure has been highlighted. Stages of structural analysis in fIre conditions have been disc[...]
18
58%
Cement Wapno Beton
PL Jak wiadomo mikrowłókna polipropylenowe (PP) zapobiegają powstawaniu odprysków w betonach o wysokiej wytrzymałości (BWW) poddanych działaniu wysokiej temperatury. W pracy przedstawiono doświadczenia obejmujące obserwacje mikrostruktury, pomiary wytrzymałości i współczynnika przepuszczalności BWW z d[...]
EN It is known that polypropylene (PP) micro-fibres can restrain the spalling of high strength concrete (HSC) exposed to high temperatures. In the paper an experimental study embracing micro-structural analysis, as well as test strength and permeability coefficient measurements of HSC mixed with PP mic[...]
19
58%
Przegląd Budowlany
PL W pracy wskazano na potrzebę uzupełnienia typowego zakresu badań eksperckich odnoszonych do właściwości stali konstrukcyjnej po pożarze, co najmniej o analizę jej mikrostruktury, a także o testy twardości i udarności. Są one o tyle istotne, że pozwalają ocenić czy na skutek trwałych zmian struktural[...]
EN This article points out the need for the normal range of expert testing regarding the properties of construction steel following a fire to be expanded to include at least analysis of its microstructure, and also tests of hardness and impact resistance. These are important in that they enable assessm[...]
20
58%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Bezpieczna eksploatacja terminalu LNG w Świnoujściu w głównej mierze uzależniona jest od bezpiecznej eksploatacji gazowców LNG. Manewrowanie statkiem na wejściu do terminalu i w jego obszarze zagrożone jest możliwością wystąpienia awarii. Obszarami potencjalnie najbardziej narażonymi na awarie są gł[...]
EN The safe operations of LNG terminal in Świnoujście mainly depends on safe operations of LNG tankers. Manoeuvring the LNG tanker at the terminal entrance and basin is always connected with a risk of accident. Areas where the risk of accident is the greatest are those in the vicinity of entrance heads[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last