Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddziaływanie na środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 32-33
PL Nowelizacja Prawa ochrony środowiska z 18 maja 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 113, poz. 954), obowiązująca w większości zmian od 28 lipca br. (dalej nazywana nowelizacją lipcową), wprowadziła szereg zmian do przepisów związanych z procedurami oceny oddziaływania na środowisko (o.o.ś.).
2
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 1 35-50
PL Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko została uchwalona 3 października 2008 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (DzU nr 199, poz. 1227) weszła ona w życie 15 listopada ub.r.
3
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 26-26
PL Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane w odniesieniu do wskazanej w art. 51 ust. 1 pkt 1 P.o.ś. kategorii przedsięwzięć i tylko przy wydawaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa na zasadach przewidzianych ustawą. Wobec dru[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 12 36-37
PL Procedura indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko jest, jak wskazano wcześniej (PK 11/2004), zespołem dodatkowych działań włączanych do postępowania związanego z wydawaniem określonej decyzji administracyjnej i służących osiągnięciu pewnych celów wskazanych w art. 47 P.o.ś.
5
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 22-22
PL Instytucja ocen oddziaływania na środowisko wprowadzona została przepisami ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ze stycznia 1980 r. do tego momentu oceną był dokument sporządzany przez inwestora na etapie ubiegania się o decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozw[...]
6
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 9 40-41
7
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 122(9) 39-62
PL W artykule, po krótkim wprowadzeniu, określono miejsce w technologii stosowanych do beztlenowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii w postaci biogazu, w systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przedstawiono bilanse masowe procesu "mokrej" fermentacji zmieszanych odpadów ko[...]
8
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono środowiskowe aspekty wartościowania obiektów technicznych na przykładzie sprężarek. Omówiono kategorie i formy oddziaływania obiektów na środowisko, zaprezentowano ogólne zasady ich wartościowania. Szerzej przedstawiono ramy środowiskowo-zorientowanego wartościowania tychże [...]
EN In the article the environmental aspects of evaluation of technical objects exemplified by compressors are presented. The categories and forms of objects influences on environment are described and the general rules of their evaluation are reviewed. The frames of environment-oriented evaluation are [...]
9
80%
Czysta Energia
2012 Nr 4 18-20
10
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 7 9--11
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 76-84
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe problemy związane z oddziaływaniem obiektów technicznych na środowisko. Zwrócono uwagę na źródła tych oddziaływań, mechanizmy oddziaływania oraz ich konsekwencje w środowisku. Materiał zaprezentowano w kontekście potrzeb wykorzystania informacji środowiskowej [...]
EN In the paper main problems connected with environmental impacts of technical objects are characterized. The attention is paid to the sources, mechanism and consequences of environmental interactions. The writing material is presented in the context of the need of environmental information applicatio[...]
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 104--109
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 187--193
14
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 7 202--212
PL Artykuł podejmuje problematykę ekologicznego controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko wokół niego. Przedstawiono definicję pojęcia controlling ekologiczny, a także ekonomiczny punkt widzenia dotyczący wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarząd[...]
EN The paper discusses the problem of ecological controlling in production enterprises and the impact of enterprises on the surrounding environment. The concept is defined and analyzed from the economic point of view and implementation of this form of management in enterprises.
15
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 7-8 42--46
PL Analiza ekoefektywności pozwala wyznaczyć optymalne rozwiązania kształtowania produkcji oraz porównywać produkty i technologie. Pod uwagę bierze się przede wszystkim aspekty ekonomiczne oraz proekologiczne, ale również i społeczne, dzięki czemu możliwy jest wybór rozwiązania przynoszącego największe[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2019 nr 1 18--19
PL W trakcie wykonywania oceny oddziaływania na środowisko należy przeanalizować różne typy oddziaływań. Podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocen[...]
17
70%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 27-30
18
70%
Przegląd Komunalny
2002 nr 2 60-61
PL Nowe ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska usytuowało kompetencje poszczególnych organów wszystkich szczebli w różnych aktach prawnych w zależności od obszaru, którego mają one dotyczyć. Tym bardziej zebranie ich i określenie dla poszczególnych sfer administracji publicznej, odpowiedzialnych z[...]
19
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 10 40-42
20
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 10 36-38
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last