Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odbiorniki nieliniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane ze zjawiskami zachodzącymi w transformatorach energetycznych pracujących w warunkach odkształcenia prądów i napięć.
EN The paper presents problems connected with phenomena in power transformers operated with distorted current and voltages.
2
100%
Energetyka
2008 nr 3 184-187
PL Postęp technologiczny w ostatnim okresie spowodował wzrost liczby odbiorników energoelektronicznych i odbiorników małej mocy zasilanych z przetworników impulsowych. Szczególnie negatywny wpływ na poziom zaburzeń elektromagnetycznych mają urządzenia o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej, [...]
EN Technological progress in recent times caused increase in the amount of power electronic receivers and low power receivers fed from impulse converters. Especially negative influence on the level of electromagnetic disturbances have installations of non-linear current-voltage characteristics which ar[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 11 291-295
4
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2004 Nr 3 (44) 25-30
PL Wahania napięcia należą do najczęstszych przyczyn obniżenia jakości napięcia i dlatego celowa jest analiza wpływu zmian odkształcenia prądu na zmiany wartości skutecznej napięcia mogące wywoływać uciążliwe hahania napięcia. Wyniki analizy i przykłady zamieszczone w artykule wskazują, że w typowej si[...]
EN A number of receivers used in practice cause time-varying distortions of current. The voltage flickers make the main factors which cause a decrease in voltage quality. From this point of view, it is important and advisable to analyze how the current distortions influence the changes of the rms volta[...]
5
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Theoretical principles of reactive power compensation according to the currents' physical components theory have been discussed in the paper. Simulative models have been made on the basis of this theory. A process of the modelling of power compensation for various linear and non-linear receivers in [...]
PL W artykule omówiono teoretyczne podstawy kompensacji mocy biernej według teorii składowych fizycznych prądu — TSFP. Na bazie tej teorii zbudowano modele symulacyjne i przeprowadzono (przy użyciu oprogramowania MATLAB/SIMULINK) modelowanie procesu kompensacji mocy dla różnych odbiorników liniowych i [...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono ideę działania i zakres zastosowania filtrów aktywnych do kompensacji odkształceń prądu.
EN The paper presents an idea of operation and range of application of active filters for compensation of current distortions.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamio[...]
EN The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveform[...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz mocy transformatorów SN/nN do pracy w warunkach odkształcenia prądów i napięć.
EN The paper discusses fundamental problems connected with selection ofcross-section ofcores of power cables and conductors and rated power of MV/LV transformers intended for operation in conditions of distorted currents and voltages.
9
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane z mechanizmami prądów i napięć w układach elektroenergetycznych oraz wybrane charakterystyki odbiorników nieliniowych.
EN Problems connected with interaction of currents and voltages in electric power systems are presented as well as selected characteristics of nonlinear loads.
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono, w jaki sposób częstotliwości oddziaływają na sieć zasilającą oraz jakie są stosowane metody filtacji.
EN The paper presents influence of higher harmonies on supply network and methods applied for filtering.
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono zagrożenia eksploatacyjne wynikające z dołączania do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych. Zwrócono uwagę na konieczność pomiaru rzeczywistej skutecznej wartości prądu oraz doraźnej kontroli zniekształceń napięcia i prądu w dłuższych okresach czasowych.
EN Hazards in power systems resulting from connecting of non-linear loads are discussed. The attention is given to necessity of measurements of TRMS values of current and yoltage and long-term monitoring of current and voltage distortion.
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowana została metoda wykorzystująca sztuczne sieci neuronowe do estymacji wartości chwilowych napięcia w analizowanym węźle systemu elektroenergetycznego zasilającego nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej. Przedstawiona metoda pozwala na dokonanie identyfikacji źródeł zaburz[...]
EN The paper describes a method where artificial neural networks are used to estimate the instantaneous voltage at a considered node of electric power system which feeds nonlinear loads. The method presented here enables to identify sources of electromagnetic disturbances as well as to estimate quantit[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej pomierzone w sieciach zasilających podstacje oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych. Pokazano wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcji prądu stałego na zmiany tych parametrów. Przyczynami występowania zjaw[...]
EN In this paper, results of the measurement of electric power quality parameters measured both in substation and nontraction supplying systems have been presented. The influence of dynamic change of the load of DC traction supplying system on the change of power quality parameters has been shown. On t[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 8 19--22
PL W artykule zwrócono uwagę na problem wpływu odbiorników nieliniowych małej mocy na odkształcenie napięcia zasilającego. Zamieszczone w artykule przykłady analizy statystycznej, pokazują wpływ tego rodzaju odbiorników na odkształcenie napięcia zasilającego.
EN The paper concerns the influence of the low-power non-linear loads on the deformation of the supply voltage. A few examples of the statistical analysis present the influence of this type loads on the supply voltage deformation.
15
63%
Elektro Info
2015 nr 4 40--43
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej. Zamieszczono ponadto wyniki oraz analizę badań odkształceń napięć przeprowadzonych w zakładzie drukarskim.
EN The article presents the basic information and the standards about the deformation of voltage supply of electric­energy receivers. The article additionally contains the results of research and analysis of voltage distortion carried out in the printing house.
16
63%
Elektro Info
2014 nr 9 76--84
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądu odbiorników energii elektrycznej. Zamieszczono ponadto wyniki oraz analizę badań odkształceń prądu przeprowadzonych w zakładzie drukarskim.
EN The article presents the basic information and the standards about the current defor-mation of electric energy receivers. The article additionally contains the results of research and analysis of current distortion carried out in the printing house.
17
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2003 R.LXXI, nr 4 139-146
PL Przedstawiono różne metody kompensacji mocy biernej oraz ograniczania negatywnego oddziaływania odbiorników na sieć zasilającą. Omówiono zasadę działania filtrów aktywnych, układów dwuprzekształtnikowych do poprawy warunków przesyłu energii elektrycznej oraz filtrów hybrydowych.
EN Yarious methods for compensation of reactive power and reduction of the adverse influence of power consuming units upon the mains. Principle of operation of the active filters, two-converter systems for improving the conditions of electric energy transmission and hybride filters.
18
51%
Elektro Info
2014 nr 5 36--39
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób[...]
EN In this paper presents basic issues related to the cables and conductors cross-section sizing to work in conditions of deformation load currents. The paper also presents the results of measuring currents deformation in the exemplary office building and analysis of their influence on the power cables[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last