Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 152
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 1 27-28
PL Przeprowadzono analizę systemów magazynowania (wprowadzania) do gruntu ścieków bytowo-gospodarczych w Tyńcu koło Krakowa oraz omówiono ich wpływ na skażenie wód gruntowych.
EN An analysis of systems of storage and disposal into ground of communal waste waters in Tyniec near Cracow and their impact on contamination of underground waters are presented and discussed in the paper.
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 55-66
PL W swojej poprzedniej publikacji autorzy skupili się na problemie regeneracji olejów hydraulicznych metodą udoskonalonej filtracji [1]. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest utrzymanie jakości paliw silnikowych na całej drodze dystrybucji od producenta do użytkownika. Główną przyczyną niskiej jakości pa[...]
EN Longevity and reliability of work of engines in many respects are determined by the quality of used fuels. The presence of water, mechanical impurities, acids and biological pollution in oil leads to increased mechanical and corrosion wear as well as to failures of the engines. Using bad fuels is a [...]
3
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 11 42-43
4
80%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In this paper the prinriples of purifying process for chemical substances by the continuous crystallization method, involving reflux, are desaibed. The influence of the reflux value both on the purifying effect and on the way of calculating (of zone transport continuous process with reflux) is prese[...]
5
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 2 311-322
PL Przeprowadzono badania oczyszczania wody podziemnej i wodociągowej metodą destylacji membranowej (MD). W czasie badań długoterminowych zaobserwowano zmniejszanie się strumienia permeatu. Wykazano, że powodem było blokowanie powierzchni membran przede wszystkim przez osad węglanu wapnia. Przemywanie [...]
EN Water purification by membrane distillation (MD) has been studied. The experiments were carried out by using ground water or tap water as the feed. A rapid flux decline was observed during the operation of the MD process. Basing on the experiments it was found that CaCO3 was the main foulant of the [...]
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 480-483
EN Physical and chemical properties of pneumothermic fibres and their absorptive qualities with oil substances. Use of microfibres in water and sewage technology as filtering and sorptive materials.
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 6 16-18
PL Praca zawiera wyniki badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, w skali półtechnicznej, które polegały na odazotowaniu i odsiarczeniu spalin na uaktywnionym placku filtracyjnym, po uprzednim wtrysku wodnego roztworu nadtlenku wodoru lub nadmanganianu potasu oraz pylistego wapna hydratyzowan[...]
EN The paper comprises experimental results carried out in the semi-industrial scale and dealing with denitriding and desulfurization of combustion gases, performed after the in- jection of aqueous solution of hydrogen peroxide or potassium permanganate and hydrated lime. The dependence of the rem[...]
8
80%
Chemik
1998 Nr 3 67-71
PL Przedstawiono cele i ogólne zasady oczyszczania ścieków od metali ciężkich oraz metody: wytrącania, oddzielania na jonikach, ekstrakcji ciecz/ciecz, elektrodializy oddzielania z użyciem złoża biologicznego i wydzielania katodowego. Zauważano, że w obecnym stanie wiedzy nie udaje się spełnić w jedny[...]
9
80%
Chemik
1998 Nr 4 92-93
PL Produkcja kwasu fosforowego i nawozów fosforowych wiąże się w wydzielaniem gazowych związków fluoru (HF+ SiF4), które można częściowo odzyskiwać w postaci kwasu fluorokrzemowego o stężeniu 12 + 25% H2SiFs i przerabiać na użyteczne produktu fluorowe. Oprócz tego w przemyśle nawozowym powstają równie[...]
10
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 6 8-13
PL Stwierdzono, że warunki eksploatacji świeżego złoża z torfu zmieniają się w czasie biofiltracji. Pełną stabilizację warunków pracy biozłoża uzyskuje się po około 30 dniach eksploatacji biofiltra. W czasie przed osiągnięciem stabilizacji złoża zmianie ulegają zarówno wydajność, jak też i szybkość b[...]
EN It was stated that operating conditions of the fresh peat bed changed during biofiltration. A full stabilization of operating conditions of the bio-bed was obtained after thirty days of working. Before stabilization, both capacity and biofiltration rate changed. Diameters of the bed particles, a[...]
11
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 3 124-128
EN A new method of conducting anaerobic phase of dephosphatation process implemented in a sewage treatment plant of 35.000 m(3)/d flow. Analysis of the effects of biological dephosphatation.
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 6 260-263
EN Measurement of free bacteria cells concentration in particular sewage and air flows going through treatment plant devices. Attempt at balancing free bacteria cells mass concentration and charge in sewage reaching and leaving treatment plant.
13
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 2 3-7
PL Przedstawiono technologię i wyniki badań procesu oczyszcza- nia tlenu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej.na węglowym sicie molekularny MSC-3A. Opisano pro3otypową instalację produkcyjną tlenu o wydajności 25+30 Nm /h i czystości 99,5% obj. O2.
EN The production technology and research results dealing with a varying-pressure adsorption on the MSC-34 molecular carbon sieve in the oxygen purification has been presented: A prototypical process line of the capacity equal to 30 Nm3/hr and 02 purity of 99.5% vol. has been described.
14
80%
Karbo
1998 Nr 5 182-187
PL Przedstawiono wstępne badania biosorpcyjnego oczyszczania spreparowanych ścieków fenolowych w anaerobowym ekspandowanym bioreaktorze. Pracę reaktora zainicjowano, stosując jako wypełnienie węgiel aktywny Chemviron F 300 zaszczepiony przefermentowanym osadem z oczyszczalni ścieków oraz pożywką minera[...]
EN A preliminary research on biosorptive treatment of synthetic wastewater containing phenol in anaerobic expanded-bed bioreactor was presented. The reactor was charged by Chemviron F-300 activated carbon. After inoculation by domestic anaerobic sludge and ˇfeeding by mineral solution containing gluco[...]
15
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 60-63
EN Microbes utilizing carbohydrates. Use of chosen biopreparates for neutraliz- ation of organic compounds contained within waste gases. Gas cleaning schemes for biological flushes and filters.
16
80%
Chemik
1998 Nr 6 151-154
PL Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości oczyszczania ścieków zawierających duże stężenia ziwązków azotu w biologicznych oczyszczalniach z osadem czynnym. Na podstawie przeglądu literaturowego na temat stanu badań nad elektrochemicznym procesem redukcji azotanów zaproponowano wykorzystanie tego proc[...]
17
80%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 6 224-226
18
80%
Mining Science
PL Jakość kruszywa, używanego zwłaszcza do przygotowania betonu i zaprawy, zależy w znacznym stopniu od poziomu jego zanieczyszczenia materiałem organicznym (korzenie, resztki roślinne, torf, lignit) oraz mineralnym (węglany, kreda). Sprawdzonym, wielokrotnie stosowanym urządzeniem do oczyszczania suro[...]
EN The quality of aggregate, which is used to prepare the concrete and mortar, depends to a large extent on the level of its contamination with organic materials (roots, plant residues, peat, lignite) and minerals (carbonates, chalk). KOMAG pulsatory jig (pulsatory classifier) is the device that was ve[...]
19
80%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 18--21
PL Proces „filtrowania" kojarzymy z oczyszczaniem polegającym na zatrzymywaniu bądź oddzielaniu elementów niepożądanych, które znajdują się w jakieś substancji. Słownik Języka Polskiego określa to pojęcie jako przesączanie, co wywołuje skojarzenie z wodą, a w każdym razie z cieczami.
20
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 323-333
EN In the recent years activities in order to improve quality of superficial waters, where wastewater from sewage treatment plants reach were intensified. Outflow of untreated wastewater to open superficial waters would make up a great threat for that environment. Physico-chemical investigations of was[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last