Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 368
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
PL Dokonano krytycznego przeglądu metod usuwania pestycydów z wód powierzchniowych I podziemnych. Pestycydy, nawet w małych stężeniach, uniemożliwiają produkcję wody pitnej. Ze względu na toksyczność i znaczną trwałość w wodzie i glebie należą one do wyjątkowo uciążliwych substancji. Porównano efektywn[...]
EN Critical review of removal of pesticides from surface- and groundwaters is presented. Pesticides, even at comparatively low concentrations, make water unfit for direct municipal supply. Because of their toxicity and considerable durability in water and soil, pesticides are classified as hazardous [...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Tlen powstający w wyniku fotosyntetycznej aktywności glonów może zmniejszać skuteczność ich usuwania metodą konwencjonalnej sedymentacji pokoagulacyjnych aglomeratów glonowych. Przeprowadzono badania laboratoryjne, aby sprawdzić skuteczność wstępnego utleniania wody podczas usuwania z niej glonów w [...]
EN Oxygen produced by algae can deteriorate their removal by conventional sedimentation process as a result of algal agglomerates autoflotation. Laboratory experiments were carried out to test the effect of water pre-oxidation on the improvement of algal removal by coagulation/flocculation process foll[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Woda oddawana do sieci powinna spełniać wymagania sanitarne oraz być w stanie równowagi węglanowo-wapniowej z uwagi na korozję sieci. Wody powierzchniowe powinny być oczyszczane w stopniu optymalizującym ich dezynfekcję. Ważnym wskaźnikiem sanitarnym jest obecność pasożytów w wodach z ujęć powierzch[...]
EN Water supplied to the system should meet the sanitary requirements and be in the state of carbon-calcium balance due to the system corrosion. Surface water should be treated up to the level of optimising its disinfection. The presence of parasites in surface intake water, whose treatment, apart from[...]
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w skali półtechnicznej i technicznej związane ze zmianą jakości wody zanieczyszczonej po przejściu przez naturalne złoże glebowe. Do badań użyto wodę pochodzącą z rzeki Widawy. Badania prowadzono w warunkach naturalnych nieprzerwanie przez okres ponad r[...]
EN The article presents outcomes of research achieved in a semi-technical and technical scale connected with the change of the quality of contaminated water after passing through natural soil deposits. Water taken from the Widawa River has been used in the research, which has been conducted continuousl[...]
5
100%
Environment Protection Engineering
PL Przebadano zmiany zawartości związków organicznych podczas oczyszczania wody. Badania były prowadzone w dwóch dużych stacjach oczyszczania wody w Warszawie. Wodę surową pobierano powierzchniowo z dwóch źródeł: z Wisły i Jeziora Zegrzyńskiego. Oznaczano następujące grupy związków organicznych: chloro[...]
EN The changes of organic compounds during the water treatment were studied. Investigations were carried out in two big waterworks in Warsaw, Poland. The raw water is taken from surface water, from two sources, i.e. the Vistula River and Zegrzyńskie Lake. The following groups of organic compounds were [...]
6
100%
Ochrona Środowiska
1999 nr 3 3-6
EN The paper includes an account of major infiltration methods. In more detail analyzed are bank infiltration, artificial infiltration and bottom infiltration, as well as tlieir inherent advantages and drawbacks. Indicated are also uses where infiltration is applicable in Poland and in other countries.[...]
7
100%
Ochrona Środowiska
1999 nr 3 67-72
EN Laboratory- and pilot-scale investigations were carried out on water samples from an impoundment lake (under construc-tion) and from three creeks feeding the lake. Making use oftlie results obtained, and taking into account the predicted composition of the impoundment lake water (which is likely to [...]
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono osiągnięcia WITI w zakresie wdrażania technologii uzdatniania wód powierzchniowych i rozwiązań technicznych stosowanych w wojskowych filtrach i stacjach oczyszczania wody. Pokazano typoszeregi filtrów małych, średnich i dużych oraz ich kolejnych modernizacji. W rozdziale „Op[...]
EN The paper presents projects accomplished by Military Institute of Engineer Technology (WITI) in the area of surface water treatment and technological solutions applied in military water treatment equipment and military water treatment stations. The division of the equipment into those of low-, mediu[...]
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 3 32-34
10
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 1 23-26
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article the results of research which was held for determination of possibility restoration of serviceability of cationic exchanger. This material is of poor quality and notables soften nature waters. That's why it's recommended to replace it by the new one.
12
80%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 52-55
PL Podstawowymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, które wymagają usunięcia są związki mineralne, które nadają wodzie mętność oraz nierozpuszczone i rozpuszczone związki organiczne, głównie kwasy humusowe. W przypadku niektórych wód okresowo występują również bardzo duże ilości mikroorganizmów pl[...]
13
80%
Technologia Wody
2009 Nr 2 (2) 20-25
PL Zawiesiny organiczne mogą mieć strukturę włóknistą o gęstości zbliżonej do gęstości wody. Natomiast mikroorganizmy wytwarzające w komórkach tlen mogą ulegać autoflotacji. W konsekwencji zanieczyszczenia wód powierzchniowych korzystniej jest usuwać w procesie flotacji niż sedymentacji. Pierwsze insta[...]
EN Organic suspended matter that occurs in surface water can characterize with fibrous structure with density' value comparable to water density. Some microorganisms that produce oxygen in their cells can be moved to the water surface as a result of autoflotation. Consequently, it is better to remove t[...]
14
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 12 36-39
15
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 4 30-31
16
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 54-55
17
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 40-44
PL Oczyszczanie wody przez człowieka ma wielowiekowe tradycje, bo - jak podają źródła historyczne - już ok. 3 tys. lat temu prorok Elizeusz, posługując się najprawdopodobniej siarczanem glinu, oczyścił wodę mieszkańcom Jerycha. Jest to chyba najstarszy przekaz odnoszący się do użycia związku chemiczneg[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 1 67-67
PL Wejście Polski do Unii Europejskiej to duża szansa dla ekologów. Ich zamierzenia i ambicje, wyrosłe na gruncie dbałości o środowisko, w którym żyjemy, mają teraz odzwierciedlenie w normach prawnych. Ponieważ każdy będzie musiał się do nich stosować, jest to najlepszy sposób "wymuszania" zachowań poż[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Traditional indicators as turbidity, suspension concentration and an average diameter of suspended particles don't necessarily characterise water suspension. Many investigators observed great impact of suspended particle size distribution on filtration process and filtrate quality. Results of numeri[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 18-18
PL Do redakcji wpłynął list od czytelnika z Poznania, zaniepokojonego jakością wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Pragnie on uzyskać informacje na temat odczynników, przy pomocy których można w warunkach domowych określić zanieczyszczenie wody, a także o publikacjach umożliwiających samodzielny dob[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last