Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1210
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 2 56-58
PL Omówiono wyniki badań nad skutecznością oczyszczania ścieków w powierzchniowym złożu tłuczniowo-darniowym, przeprowadzonych przez Autorów na urządzeniu wykonanym w skali półtechnicznej. Przedstawiono wnioski dotyczące możliwości i celowości wykorzystania metody w praktyce oczyszczania ścieków.
2
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 21-24
PL Oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem sekwencyjnego reaktora biologicznego rozwija się szczególnie dynamicznie. Przedstawiony w artykule proces oczyszczania z wykorzystaniem projektu Jet -Tech pozwala na eliminacje odorów, które są typowymi uciążliwościami występującymi w konwencjonalnych oczyszczal[...]
3
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 107-131
EN More and more industrial plants aims to use simple and the most economic system of water usage, so called "closed system". Working of this system consists in second utilization of once already used water and only small quantities are added to water once taken. Such solutions are very profitable for[...]
4
63%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 5 (32) 37-39
5
63%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 3 (30) 56-57
PL Zgodnie z zapisami w Traktacie Akcesyjnym Polska do 31 grudnia 2015 roku musi spełniać wymogi dyrektywy unijnej dotyczące systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w odniesieniu do wszystkich aglomeracji ≤22000 RLM. W związku z tym do końca 2015 roku na terenie Polski powinno zostać [...]
6
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 66-68
PL W "Forum Eksploatatora" dotychczas ukazywały się artykuły omawiające podstawy teoretyczne procesu damonifikacji[1] oraz możliwe zastosowania rozwiązania technologiczne [2]. Obecnie proces ten doczekał się już pierwszych wdrożeń krajowych. W artykule omówiono modernizację oczyszczalni ścieków odprowa[...]
7
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 57-61
PL Skład ścieków komunalnych, wprowadzany do modeli matematycznych oczyszczalni ścieków pracujących z wykorzystaniem osadu czynnego, w sposób zasadniczy wpływa na wyniki symulacji komputerowych procesu oczyszczania ścieków. Istotne znaczenie ma właściwe ustalenie frakcji zanieczyszczeń organicznych, kt[...]
8
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 62-65
PL Gaz ziemny to jedno z najczystszych źródeł energii surowcowej. Technologie jego wydobycia są coraz bardziej udoskonalane, podobnie jak sposoby neutralizacji wpływu wydobycia na środowisko. Wiele światowych firm wpisuje się w trend minimalizacji kosztów ekologicznych pozyskiwania tego surowca, w szcz[...]
9
63%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 46-48
PL Tradycyjny układ biologicznej oczyszczalni ścieków, gdzie usuwane są związki biogenne i związki węgla, składa się z bloku biologicznego, za którym jest zabudowany osadnik wtórny (rys. 1). Taka konfiguracja powoduje, iż proces biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w sposób stabilny, a koszty e[...]
10
63%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 3 (36) 71-73
PL W przypadku oczyszczania wysokostężonych ścieków organicznych, zarówno z punktu widzenia technologicznego jak i ekonomicznego uzasadnione jest stosowanie jako etapu wstępnego procesu oczyszczania beztlenowego. Pytaniem jest jednak od jakiego stężenia oczyszczanie dwufazowe beztlenowo tlenowe jest b[...]
11
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 359-362
PL Korzyści wynikające z zastosowania w technologii oczyszczania ścieków złoża ruchomego: możliwość przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń bez zmiany objętości reaktora; gwarancja przebiegu procesu nitryfikacji bez względu na długość czasu zatrzymania ścieków w reaktorze i wiek osadu czynnego; możl[...]
EN Advantages gained from the application of moving deposit in a treatment of sewages. Possibilities of utilization of larger load of wastes without volume change of the reactor. Guarantee of the nitrification process independently of time length the sewages remain in the reactor and age of active sedi[...]
12
63%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 5 165-167
PL Scharakteryzowano ścieki powstające podczas produkcji 4,4'-diaminodifenylometanu (PMDA). Zaproponowano sposoby ich oczyszczania (ekstrakcję, wymianę jonową i adsorpcję na węglu aktywnym). Ze względów ekonomicznych najkorzystniej jest prowadzić ekstrakcję aniliny za pomocą technicznej aminy PMDA, ski[...]
13
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 52-53
PL Targi Wod-Kan to najważniejsza impreza branży wod-kan w kraju. W maju wszystkie drogi prowadzą do Bydgoszczy i to nie tylko ze względu na już 12-letnią tradycję.
14
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 5 21-21
PL Oczyszczanie ścieków jest procesem polegającym na redukcji zanieczyszczeń do parametrów określonych w przepisach prawnych. Następuje to za pomocą różnorodnych mechanizmów (przeważnie technicznych), chociaż w ostatnich latach, jako alternatywa, pojawiły się oczyszczalnie ścieków z udziałem roślin.
15
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 3 59-59
PL W związku z wchodzącą w życie z dniem 14 stycznia 2002 r. Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) zachodzi pytanie, czy ustawa ta i wynikające z niej obowiązki, takie jak np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, [...]
16
63%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 66-67
PL W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców terenów nieskanalizowanych przydomowymi oczyszczalniami ścieków pojawia się pytanie, w jaki sposób neutralizować ścieki bytowo-gospodarcze, tym bardziej, że w związku z łatwym dostępem do taniej wody poprzez sieć wodociągową jest ich coraz więc[...]
17
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 39-40
PL Przystępując do modernizacji oczyszczalni ścieków należy uwzględnić obowiązujące akty prawne określające parametry dla oczyszczanych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz zaostrzone przepisy dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 2000 m³/ d po 2000 roku.
18
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
PL Zmiana aktywności enzymatycznej osadu czynnego spowodowana zmianą parametrów ścieków, dopływem składników hamujących dehydrogenację lub przekształceniem się biocenozy osadu czynnego, prowadzi do zmiany szybkości poboru tlenu przez osad czynny oraz liczebności bakterii. Wymienione czynniki mają bezpo[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This work presents information on methods of recovery of phosphorus compound from the sewage and industrial waste and their possible reuses as substitute of natural raw materials. Research works on this problem allow to state that some types of proposed technological solution could be economic.
20
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 68-72
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last