Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie ścieków przemysłowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL "Energetyka" sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1996 r. w wyniku restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S.A., poprzez wydzielenie z O/ZG Lubin oraz O/ZG Polkowice-Sieroszowice dwóch elektrociepłowni. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania spółka powiększała obszar swojego działania, włączające we własne struk[...]
2
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
1998 R. 3 145-161
PL Dla oceny opcjonalnych technologii lub przedsięwzięć inwestycyjnych stosuje się głównie pieniądze. Pieniądze nie uwzględniają jednak szeregu wartości środowiskowych i dlatego konieczne jest szukanie dodatkowych miar i metod, które dawałyby jeszcze inne spojrzenie na oceniane przedsięwzięcia. Jedną z[...]
EN The money is mainly used for evaluation of optional technologies or investments. However, the money do not measure various ecological values and therefore it is important to look for complementary methods which would give additional perspective on evaluated undertaking. One of such new proposals is [...]
3
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 6 (27) 43-46
PL Produkcja żywności z naturalnych surowców roślinnych i zwierzęcych związana jest z wytwarzaniem znacznej ilości uysokaobciążonych ścieków, których rozkład klasycznymi, biologicznymi metodami tlettowymi jest znacznie ograniczony, a w wielu wypadkach praktycznie niemożliwy ze względu na wielkości ładu[...]
4
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 5 (26) 40-42
5
80%
Instal
2000 Nr 11 36--38
PL W pracy omówiono najnowsze technologie oczyszczania ścieków przemysłowych oparte na procesach pogłębionego utleniania. Przedstawiono takie procesy niszczenia zanieczyszczeń organicznych jak: metoda Fentona, ozonowanie, fotokataliza, proces mokrego utleniania, utlenianie i termohy- droliza w warunkac[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono właściwości arsenu i jego związków w środowisku wodnym. Prześledzono ich drogę w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. od złoża poprzez poszczególne etapy przerobu do momentu gdy opuszczają ciąg technologiczny w postaci produktów bądź odpadów. Przedstawiono wyniki prób następujących [...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The paper presents spectroscopic analysis of the precipitate from treatment of chromic wastes using ashes frrom fluidised bed combustion of coal. Complete identification of phase components of precipitate, originated from Cr(III) waste neutralisation carried out by infrared and Raman spectroscopy. T[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 57--59
PL Klasyczne, wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków przemysłowych są niewystarczające wobec zawartych w ściekach bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń. Pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń mogą okazać się powszechnie stosowane materiały sorpcyjne.
9
80%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieku wodnego z procesu kondensacji aldolowej 2-metylopropanalu. W reakcji rozkładu zawartych w ścieku soli sodowych kwasów organicznych kwasem siarkowym(VI) mieszanina po reakcji uległa rozdziałowi na dwie fazy. Wydzieloną fazę organiczna można spalić w[...]
EN The results of investigations on the purification of aqueous sewage from the condensations 2-methylpropanal are presented. The decomposition of the organic acid salt contained in the sewage with sulfuric acid makes the mixture divide into two phases. The organic phase would be burned for instance bo[...]
10
80%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 3 150--157
PL W pracy poddano ocenie ścieki z pięciu zakładów (w Łodzi i okolicach), zajmujących się barwieniem i wykańczaniem tkanin. Zakłady były zróżnicowane pod względem wielkości, rodzaju i ilości barwionych materiałów, a także pod względem rodzaju procesów oczyszczania ścieków barwnych. Stwierdzono, że odpr[...]
EN In this study the wastewater after finishing processes from five dying works located in Lodz and its surroundings were analyzed. These works varied in size, type and quantity of colored fabrics, and also in terms of the type of colored wastewater treatment processes. It was found that treated efflue[...]
11
70%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 2 (29) 59-61
PL Cukrownictwo jest najbardziej wodochłonną gałęzią przetwórstwa rolno — spożywczego, która ze względu na skalę przerobu surowca wynoszącą ok. 12 milionów ton buraków cukrowych na rok, wytwarza największą ilość wysokoobciążonych ścieków, zarówno w stosunku do całkowitej ilości, jak i ładunku zanieczys[...]
12
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 221-242
PL Począwszy od roku 2001 Katedra Techniki Wodno Mułowej i Utylizacji Odpadów Politechniki Koszalińskiej nawiązała współpracę z Przedsiębiorstwem DREWEXiM zajmującym się produkcją okien i drzwi oraz innych elementów drewnianych zlokalizowanym w miejscowości Nowe Bielice koło Koszalina. Do tej pory DREW[...]
EN Since 2001 Division of Water-Sludge Technology and Waste Utilization of Koszalin University of Technology established co-operation with DREWEXiM Company which products Windows and doors and other wooden components, located in Nowe Bielice near Koszalin, Poland. DREWEXiM emitted to sewage system smal[...]
13
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 259-273
PL Celem pracy przedstawionej w ninniejszej publikaacji jest opracowwanie technologii oczyszczania poprodukcyjnych ścieków do jakości wody technologicznej , którą będzie można zawrócić do procesu produkcyjnego
EN Autoclaved gas concrete is counted to group of light concretes, which volumetric density does not exceed 2 000 kg/m3. There are several methods of production of the typical gas concrete applied in Poland. Components are only domestic mineral materials: binder - cement with the lime or lime itself, a[...]
14
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 6 219-222
EN Sewage treatment plant diagram. Electrical energy consumption in the plant. Flow of treated sewage, BZT5 of raw and treated sewage annually.
15
70%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 2 (59) 42-45
PL Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Wydział W-3 posiada dwa kompleksy oczyszczalni, w ramacłf których oczyszcza ścieki spływające z terenu Huty Miedzi "Głogów". Specyfika składu ścieków powstających w hucie jest pochodni jakości złoża rud miedzi występującego na terenie[...]
16
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2010 z. 58 5--16
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków powstających w wyniku odtłuszczania, wytrawiania i chromianowania wyrobów aluminiowych. Badano ścieki powstające bezpośrednio w ww. procesach, ścieki po płukaniu elementów aluminiowych i ścieki produkcyjne łączone. Głównymi zanieczyszczeni[...]
EN The aim of the study was to choose optimal parameters for the treatment of effluents arising from aluminium finishing processes. There are four streams of effluents: - wasted liquors after etching in HF and H2SO4 solution followed by chromate solution treatment (A) - effluents from rinsing of alumin[...]
17
61%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania cyjanobakterii Spirulina sp. do oczyszczania ścieków z jonów metali ciężkich. Mikroorganizmy te wykazują odporność na zanieczyszczenie środowiska i zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków abiotycznych. Wiążą one metale ciężkie w procesach bioakumulac[...]
EN A possible application of cyanobacteria Spirulina sp. in the purification of waste water from heavy metal ions is presented. The microorganisms are resistant to environmental contamination and reveal an ability to adapt to the variable abiotic conditions. These microorganisms bind heavy metals as a [...]
18
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Extraction of several chloro compounds from water has been examined. As the extracting liquid the 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6], which is common hydrophobic ionic liquid, was used. Additionally, extraction of selected chlorinated compounds from tert-butylmethylether (MT[...]
19
51%
Polimery
2012 T. 57, nr 5 382-388
PL W pracy przedstawiono doświadczenia Instytutu Chemii Przemysłowej zdobyte podczas prac badawczych związanych z technikami membranowymi. Wieloletnie prace w skali laboratoryjnej i pilotowej zaowocowały opracowaniem rozwiązań dla przemysłu, uwzględniających aplikację procesów membranowych do procesów [...]
EN This paper presents the experiences of the Industrial Chemistry Research Institute gained in the research on mebrane technology. The solutions for the industry based on the application of membrane techniques in the production processes were developed in long-standing laboratory and pilot-plant inves[...]
20
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 940--951
EN The article presents the possibilities and directions of natural bentonite application in the industrial wastewater technology. The food industry, and electromechanical as well as chemical industries were presented as the examples. On the basis of the selected cases, the advisability of natural bent[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last