Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnie hydrofitowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 958-962
2
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 16 69--82
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności usuwania ze ścieków zanieczyszczeń organicznych w oczyszczalni hydrofitowej. Średnia skuteczność oczyszczania wyrażona jako obniżenie wartości ChZT w ściekach była na poziomie 77%, dla BZT5 80%, a dla OWO 82%. Analizowano również w[...]
EN This paper presents the results of the research work related to the removal efficiency from wastewater organic pollutants and suspended solids at HSSF (horizontal subsurface flow) construcred wetland. The average effectiveness defined as loss of value COD in wastewater has reached 77%, for BOD5[...]
3
80%
Instal
2004 nr 5 50--54
PL W pracy przedstawiono doświadczenia z eksploatacji dotychczas monitorowanych obiektów hydrofitowych w Polsce. Na podstawie uzyskanych wyników monitoringu obiektów przyzagrodowych i lokalnych wykazano, że jednostopniowe obiekty hydrofitowe zapewniały skuteczne usuwanie substancji organicznej wyrażone[...]
EN In this paper are presented the experience with constructed wetlands in Poland. Based on archived results of monitoring object individual household and local systems were found that one-stage object ensure effective removal of organic matter expressed by BOD5 and CODCr and susp[...]
4
80%
Kierunek Wod-Kan
2017 Nr 1 (655) 64--68
PL Jednym z najważniejszych problemów gmin wiejskich w Polsce jest gospodarka wodno-ściekowa. Ciekawym rozwiązaniem mogą być oczyszczalnie hydrofitowe, w których proces biologiczny zachodzi z udziałem różnorodnych mikroorganizmów oraz roslin wodnych. W ciągu najbliższych lat należałoby podjąć działania[...]
5
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 25-28
6
70%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 11 69--73
PL W artykule scharakteryzowano i porównano dwie konfiguracje oczyszczalni hydrofilowych stosowane we Francji do oczyszczania ścieków bytowych w lokalnych oczyszczalniach (od 50 do 2000 RLM). Opisano jakie zastosowano w nich technologie oraz co z nich wynika dla środowiska.
7
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych firmy Enko, zainstalowanej przy Urzędzie Gminy w Zawoi. Badaniom poddano ścieki surowe, ścieki po wstępnym oczyszczeniu i ścieki oczyszczone. Próbki pobierano co miesiąc, w [...]
EN The paper presents results of a study on the efficiency of a household hybrid wastewater treatment plant (WWTP) made by the Enko company, installed for the Town Hall in Zawoja. Samples of raw, pre-treated and treated sewage were analysed. The samples were taken every month, since November 2010 till [...]
8
61%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 176-188
PL W artykule przedstawiono doświadczenia z 2-letniej eksploatacji pilotowego obiektu hydrofitowego do oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy (woj. pomorskie). W skład obiektu wchodzi zbiornik początkowy odcieków oraz 3 złoża o przepływie podpowierzchniowym - w dwóch począ[...]
EN In the article the experiences from 2 years operation of a pilot constructed wetland (CW) for landfill leachate treatment in Chlewnica (Pommerania Region) are presented. The CW consists of a preliminary sedimentation tank and 3 subsurface flow beds: 2 beds with vertical flow (VSSF) and the last one [...]
9
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania powietrza atmosferycznego prowadzono na terenie i w otoczeniu hydrofitowej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Biesalu o przepustowości 170 m³ ·d-¹, z pięciostopniowym stawem napowietrzanym, stawem stabilizacyjnym oraz filtrem gruntowo-roślinnym o przepływie poziomym (FGR). Badano li[...]
EN Atmospheric air was analysed on the premises and in the surrounding of a constructed wetland in Biesal, treating 170 m³ ·d-¹ of domestic wastewater, which operates in a system of five-stage aerated pond, stabilization pond and a reed bed with horizontal flow. The following microorganisms were assaye[...]
10
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 161-173
PL Badania powietrza atmosferycznego przeprowadzono na terenie i w otoczeniu oczyszczalni hydrofitowej w Łęgutach, z filtrami gruntowo-roślinnymi o pionowym i poziomym podpowierzchniowym przepływie ścieków bytowo-gospodarczych, o przepustowości 60 m³ d-¹. Badano liczebność bakterii heterotroficznych ps[...]
EN The study of atmospheric air was carried out within and in the surrounding of a constructed wetland in Łęguty, treating 60 m³ d-¹ of domestic wastewater, which operates in vertical and horizontal reed bed system with subsurface flow. Counts of heterotrophic psychrophilic, psychrotrophic and mesophil[...]
11
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 12 33--43
PL Usuwanie związków azotu w oczyszczalniach hydrofitowych uzależnione jest od wielu czynników fizyczno-chemicznych i biochemicznych oraz warunków środowiskowych. W artykule przedstawiono opracowanie statystyczne zawartości azotu ogólnego Kjeldahla w złożu hydrofitowym oczyszczalni. Wyniki badań materi[...]
EN The removal of nitrogen compounds in constructed wetlands depends on various physical, chemical and biomechanical factors as well as on conditions of the environment. The paper presents the results of a statistical analysis of the depositing of nitrogen at HSSF (horizontal subsurface flow) construct[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 71--81
EN Textbook describe nitrification and denitrification process in a simplified way. The nitrification process begins with ammonia nitrogen (NH4) oxidation to nitrites (NO2) followed by oxidation to nitrates (NO3) by Nitrosomonas and Nitrobacter (or Nitrospira) bacteria, respectively. Hydroxylamine (NH2[...]
13
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2001 T. 1, z. 1 173--186
PL Przedstawiono wyniki 3-letnich badań w skali technicznej na sześciu wpracowanych modelach oczyszczalni hydrofitowych. Badano oczyszczalnie z podpowierzchniowym poziomym przepływem – zasiedlone trzciną zwyczajną (Phragmites australis) lub wierzbą wiciową (Salix viminalis), oczyszczalnię z podpowierzc[...]
EN Six models of constructed wetlands were investigated to determine their efficiency in removal of organic substances and nutrients from domestic sewage. Experiments were carried on wetlands with subsurface horizontal flow, subsurface vertical flow and with surface flow. The results of 3-years study r[...]
14
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania powietrza atmosferycznego pod kątem obecności pleśni (identyfikowanych do rodzaju) oraz drożdży i grzybów drożdżoidalnych (identyfikowanych za pomocą testów API 20 C AUX) przeprowadzono na terenie i w otoczeniu hydrofitowej (z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych) oczyszczalni [...]
EN This paper characterizes the influence of constructed wetland system (with aerated and stabilizations ponds) on the mycological (moulds and yeast) pollution of atmospheric air at wastewater treatment plant (WTP) and in the surroundings. Air samples were collected in variable weather conditions, usin[...]
15
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 23(4) 125--136
PL W artykule opisano wyniki badań, których celem była ocena wpływu temperatury na efektywność procesów nitryfikacji i denitryfikacji w przydomowej oczyszczalni ścieków pracującej w układzie: złoże hydrofitowe o przepływie pionowym i staw doczyszczający. W analizowanym okresie sprawność usuwania azotu [...]
EN The article describes the results of the research, purpose of which was to evaluate influence of the temperature on the effectiveness of nitrification and denitrification in the sewage treatment system consisting of vertical flow constructed wetland and polishing pond. During the analysed period, th[...]
16
51%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 233--240
PL W ostatnich latach rośnie zainteresowanie użyciem systemów hydrofitowych do oczyszczania lub wstępnego oczyszczania różnego rodzaju ścieków przemysłowych. W pracy zanalizowano aktualne wykorzystanie tych obiektów do oczyszczania ścieków przemysłowych na świecie. Przedstawiono warunki wykorzystania i[...]
EN Constructed wetlands are characterized by specific conditions enabling simultaneous various physical and biochemical processes. This is the result of specific environment for the growth of microorganisms and hydrophytes (aquatic and semiaquatic plants) which are capable of living in aerobic, anaerob[...]
17
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 585--602
EN The Baltic Sea is highly susceptible to eutrophication. Among the nine countries located in the Baltic Sea catchment area Poland discharges the biggest load of nitrogen and phosphorus. Although in recent years this load has been significantly reduced, however it is still too high. No sustainable mun[...]
18
51%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 5 34--38
PL Tematem artykułu jest możliwość zastosowania oczyszczania ścieków bytowych metodą hydrofitową w małych miejscowościach turystycznych. Miejscowości takie charakteryzują się zmienną liczbą mieszkańców w ciągu roku, co wiąże się ze znacznymi wahaniami ilości i jakości dopływających ścieków. W artykule [...]
EN The subject of the article is application of wetland technology for domestic wastewater treatment in small tourist destinations. These localities are characterized by a variable number of residents throughout a year, which results in significant changes in quantity and quality of influent wastewater[...]
19
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 143--160
PL Innowacyjne technologie stosowane podczas oczyszczania ścieków powinny spełniać nie tylko wysokie wymagania dotyczące jakości oczyszczonych ścieków, ale także zapewnić maksymalny potencjał odzysku energii i surowców z ścieków. Jednym ze sposobów poprawy skuteczności usuwania związków azotu i fosforu[...]
EN Eco-innovative technologies in wastewater treatment should provide not only stringent standards for the quality of treated wastewater but also ensure maximum recovery of energy and raw materials from wastewater. One of the ways to improve the removal efficiency of nitrogen and phosphorus compounds i[...]
20
51%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014 Vol. 5, no. 4 135--142
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych, odcieków w oczyszczalniach mleczarskich, kompostowania osadów mleczarskich oraz fermentacji osadów w celu uzyskania biogazu. Stwierdzono, że w oczyszczalniach przydomowych uzyskuje się wysoką efektywność oczyszczania ście[...]
EN The paper presents results of studies concerning the treatment of municipal wastewater and effluents of dairy wastewater treatment plants, as well as, composting of dairy sludge and its fermentation for biogas. It was found that household sewage treatment plants have high efficiency of wastewater tr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last