Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 326
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 10-11
PL Istote wynalazku stanowi sposob wykorzystujacy właściwości termodynamiczne gazów i metodę zderzajacych się strumieni gazu i cieczy do wypłukiwania składników pyłówtakich jak Ca Na,Mg,Al2O3,Fe2O3,SiO2.itd., ktore z kolei redukują zanieczyszczenia gazu w postaci So2,NO2,CO, metali cięzkich i ich tlenk[...]
2
100%
Ekotechnika
2001 nr 2 10-12
PL Ustawa "Prawo ochrony środowiska zawiera kompleksowe uregulowania w zakresie ochrony powietrza. Te zagadnienia są przedmiotem niniejszego artykułu.
3
100%
Ekotechnika
1999 nr 3 23-25
PL Artykuł rocznicowy omawiający założenia podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożajacych warstwę ozonową.
4
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 6-6
PL Omówiono sytuację w zakresie ochrony powietrza w Legnicy.
5
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 8-9
PL Ilość metod, ktore znalazły praktyczne zastosowanie w procesie odsiarczania jest ogromna. Jednak IOS oparte o mokra technologie wapienno-gipsową, przedstawione w niniejszym opracowaniu, są najbardziej powszechne spośród dotychczas znanych, wysoko -skutecznych metod usuwania SO2 .
6
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 6-7
PL Zespół zjawisk mających wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym jest bardzo złożony, dlatego jak dotychczas nie udało sie stworzyć jednolitego i wiarygodnego modelu matematycznego dla oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.
7
100%
Ekotechnika
1998 nr 3 12-13
PL Metoda absorpcji w suszeniu rozpylowym -DRY SCRUBBING, zastosowana w IOS w Głogowie- od projektu procesowego do szczegółowych rozwiązan technologicznych została opracowana w Polscei jest rozwiązaniem autorskim AMK AEROMONT uwzględniajacym doswiadczenia zdobyte w czasie realizacji instalacji odsiarcz[...]
8
100%
Ekotechnika
1998 nr 2 10-11
PL W artykule dokonano skróconego przeglądu tendencji w rozwoju instalacji odsiarczania spalin, głównie w elektrowniach profesjonalnych.
9
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 12-13
PL Urządzenia i instalacje wentylacyjne i filtrowentylacyjne firmy PPW PEFO, przedstawione w niniejszym artykule, spełniają wszystkie kryteria obecnych norm i wymogów,stawianych coraz częściej przez klientów. Zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami osób pracujących w warunkach szkodliwych[...]
10
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Artykuł obejmuje zagadnienia związane z zasobami cyfrowymi oraz koniecznością ich ochrony. Zaprezentowano działalność UNESCO w zakresie zachowania, ratowania i udostępniania dziedzitwa dakumentacyjnego obejmującego również dokumenty cyfrowe. Omówiono między innymi dokument Karta ochrony dziedzictwa [...]
EN This article issues related to digital resources and the necessity of their protection. It presents UNESCO's activities for the preservation, saving and making the documentation heritage, including documents in a digital form available to the public. The Digital Heritage Charter, adopted during the [...]
11
80%
Polish Hyperbaric Research
2004 Nr 1(9) 50-54
PL W artykule przedstawiono koncepcję projektu badawczego, którego celem jest opracowanie wymagań techniczno-operacyjnych dla bezzałogowego pojazdu podwodnego zastosowanego do wspomagania ochrony nurkowej obiektów hydrotechnicznych.
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono zagadnienie zagospodarowania wyrobisk i zwałów jako problem zarządzania zasobami środowiska w zasięgu górnictwa, administracji samorządowej i zarządzania ochroną środowiska. Omówiono miejsce i rolę górnictwa w systemie przepływów surowcowo-materialnych i odadowych i uzasadniono potrzeb[...]
EN The questions of mine sites rehabilitation taken as environmental resource management realated to the mining industry, local administration and environmental movement has been discussed. The role and place of mining industry in the system of raw materials and wastes management and needs of its reeng[...]
13
80%
Izolacje
PL Wizualna ocena ściany oporowej może być źródłem informacji o błędach popełnionych w trakcie budowy. Np. wykwity na powierzchni licowej, przecieki czy odspojenia mogą być sygnałem lekceważenia przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej dotyczących ochrony przed wpływem środowiska.
14
80%
Świat Szkła
PL Promieniowanie słoneczne, które poprzez wpływ na zjawiska klimatyczne i pogodowe kształtuje powierzchnię Ziemi i umożliwiło rozwój życia biologicznego, stanowi naturalne źródło światła i odnawialne źródło energii w czystej formie, najbardziej pożądanej z punktu widzenia ochrony środowiska naturalneg[...]
15
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 5 23-26
EN One of highly effective filtering nonwovens of melt-blown type is an equipment designed to be used as a respiratory equipment protecting against inhaling hazardous industrial aerosols. Such equipment is often designed as disposable and as a result the cost of its utilization is a heavy burden for th[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 84-84
PL Żeby każdemu zapewnić - gwarantowane konstytucyjnie - prawo do ochrony jego danych osobowych i prywatności, opracowano i uchwalono Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podmioty, które je gromadzą i wykorzystują w celach zarobkowych lub zawodowych - w tym samorządy i firmy komuna[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 8 41-44
PL Ochrona drzew parkowych przed chorobami to całokształt działań, zmierzających do zapewnienia roślinom warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju. Przypomnieć wypada, że choroba to trwające dłużej naruszenie równowagi w czynnościach życiowych drzew. Choroby mogą być różnej natury, a ich przyczynami - cz[...]
18
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2002 Z. nr 2 47-55
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule scharakteryzowano wybrane publicznoprawne środki ochrony konsumenta, występujące w ramach prawa europejskiego oraz określono stopień niedostosowania prawa polskiego do przepisów i standardów europejskich w zakresie tej ochrony. Skoncentrowano się zatem wokół zakresu przedmiotowego ochron[...]
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 619-621
PL Przedstawiono najnowsze metody pozyskiwania, gromadzenia i prezentowania informacji o dziedzictwie architektonicznym oraz możliwości praktyczne wykorzystania komputera do rekonstrukcji obiektów wyburzonych w trakcie budowy największego w Polsce centrum handlowo-rekreacyjno-kulturalnego "Manufaktura"[...]
EN The latest methods of ender, gather and presents information in architectural heredity and practical possibilities of using computer in the process of erection the biggest in Poland shopping-recreation and cultural center "Manufaktura".
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last