Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona radiologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 4 4-11
PL Zagrożenie pochodnymi radonu stanowi najistotniejszy składnik zagrożenia radiacyjnego górników. Skutkiem tego zagrożenia jest zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania osoby narażonej na raka płuc. Ocenia się, że zagrożenie radonowe jest odpowiedzialne statystycznie za co najmniej 70 przypadków ra[...]
EN The risk represented by the radon derivatives constitutes the mostessential component of the radiation hazard that miners are exposed to. The effect of the hazard is an increased probability of sickening of a person with the lung cancer. It is assessed that the radon hazard is statistically responsi[...]
3
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 1 24-29
PL W artykule omówiono przepisy prawne dotyczące ochrony radiologicznej w górnictwie wprowadzone ostatnio wskutek nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wejścia w życie ustawy Prawo atomowe i przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zwrócono uwagę na wymagania unijne w tym zakresie. Szczegół[...]
EN In this article discussed are the legal regulations pertaining to radiological protection in mining recently introduced as a result of the amendments made in the Act of Geological and Mining Law, as well as entering into force of the Nuclear Engineering Law and the executory regulations resulting f[...]
4
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2013 z. 2 17-19
PL Aspekty związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną są jednym z priorytetów działań podjętych przez spółki PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o. Na tym etapie prac skupiono się przede wszystkim na kwestii szkoleń pracowników w zakresie bjior oraz wymagań dla wykonawcy bad[...]
5
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2014 z. 2 7--9
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 5 29-33
PL W podziemnych wyrobiskach górniczych występują naturalne substancje promieniotwórcze, które są niejednokrotnie źródłem podwyższonego zagrożenia radiacyjnego. Należą do nich wody, promieniotwórcze osady oraz krótkożyciowe produkty rozpadu radonu w powietrzu. Zagrożenia związane z wymienionymi źródłam[...]
EN In underground workings there occur natural radioactive substances that are many a time a source of a higher-level radiation hazard. These include underground waters, radioactive deposits, and short-lived products of radon decay in the air. The hazards connected with the above specified sources have[...]
7
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 171-179
PL Zasadniczym celem diagnostyki rentgenowskiej są korzyści diagnostyczne i później terapeutyczne pacjenta nad możliwym ryzykiem wpływu promieniowania jonizującego. Mimo obowiązywania zasady minimalizacji dawki promieniowania rentgenowskiego dla pacjenta (tzw. zasada ALARA), można stwierdzić, iż możliw[...]
EN Quite a few diagnostic and therapeutic benefits of patient over risk of influence of ionizing radiation there are the fundamental aim of diagnosis radiology. You may say that it's possible to perform about 80 radiographs of knee joints in the course of a year in spite of ALARA principle. There is no[...]
8
70%
Postępy Techniki Jądrowej
2010 z. 4 35-38
9
70%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 3 9-14
10
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 61-62
11
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 52-55
12
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 68-69
13
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 118-120
14
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 26-27
15
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 28-29
16
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 8 3--10
PL System kontroli zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych funkcjonuje od 1989 r. Doświadczone zgromadzone w czasie realizacji zadań systemu oraz zmiany w ogólnych zasadach ochrony radiologicznej umożliwiają optymalizację funkcjonujących rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje[...]
EN Radiation risk caused by presence of enhanced natural radioactivity in Polish underground coal mines has been controlled since 1989. Experience that has been collected and evolution of radiation protection rules let one optimise existing solutions. In the article the possible modifications emerged d[...]
17
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL Narażenie radiacyjne spowodowane ekspozycją na naturalne izotopy promieniotwórcze, a w szczególności na krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, jest znaczącym składnikiem narażenia, zarówno w środowisku naturalnym, jak i w miejscach pracy. Dawką skuteczna, powodowana ekspozycją na radon, a szczególni[...]
EN The radiation risk due to the exposure to natural radionuclides. especially to short-lived radon progeny, is a component of the radiation hazard, common in the natural environment and working environment of people. The effective dose, caused by the exposure to radon (radon progeny), exceeds 50% of t[...]
18
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 8 10-20
PL W rezultacie uwalniania do środowiska podziemnych wód zawierających rad w kopalniach węgla kamiennego oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstają osady zawiera jące wysokie stężenia izotopów radu. Osady powinny być utylizowane z uwzględnieniem powodowanego przez nie zagrożenia radiacyjnego, zgodnie[...]
EN As a result of a release to the environment of the underground water containing radium in the hard coal mining plants as well as in their neighborhood formed are deposits with the high concentration of radium isotope. The deposits should be utilized taking into account radiation hazard they cause ac[...]
19
61%
Archives of Mining Sciences
PL Produkty rozpadu radonu stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi oddychających powietrzem, w którym są one zawarte. W większości przypadków mamy do czynienia z produktami rozpadu izotropu 222Rn, będącego składnikiem szeregu uranowego. W sytuacji występowania w górotworze wyższych koncentracji[...]
EN Radon progeny is often a significant hazard, especially for people working or living in confined space (mines, dwellings) as a result of its inhalation. Usually, the main source of hazard are daughters products of Rn-222 decay, a member of uranium series. If isotopes from thorium series are present [...]
20
61%
Postępy Techniki Jądrowej
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last