Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 208
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przed hałasem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 12 56-59
2
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Na podstawie definicji hałasu podanej w pracy [1]: 'Hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka' - w artykule omówiono subiektywn[...]
EN Noise, according to the definition given in [1] is: 'any undesirable, unpleasant, nagging or harmful mechanical vibrations of resilient center, affecting of hearing and other senses or elements of human body'. In paper, the noise subjective assessment and its influence on the environment and people [...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 12-15
PL W materiale oceniono zabezpieczenia akustyczne zastosowane na obwodnicy Sochaczewa. Przedstawiony jest krótki opis dotyczący problematyki związanej z hałasem drogowym, a także krótko opisano rodzaje ekranów akustycznych, które są budowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Pokrótce scharakteryzowano bad[...]
EN The material evaluates acoustical protection of the bypass of Sochaczew city. Article presents a description of community noise problems, and also describes the types of noise barriers, which are built along the roads. Briefly characterized a test object which is the bypass of Sochaczew, and also an[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 2 25-25
PL Na tle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed hałasem powstają czasami wątpliwości, jakie obowiązki związane z ochroną środowiska przed hałasem ciążą na wykonawcy robót budowlanych (oraz na inwestorze). Rodzi się także pytanie, jakimi instrumentami prawnymi mogą się posłużyć organy admin[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 1 35-37
PL W 2005 r. Prawo ochrony środowiska było kilkakrotnie nowelizowane, a najobszerniejszy zakres zmian wprowadziła ustawa z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 113, poz. 954).
6
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 7 24-24
PL W maju br. Sejm zakończył prace nad obszerną nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która została skierowana do podpisania przez prezydenta RP. Jest ona wielokierunkowa i dotyczy różnych fragmentów ustawy, wymaga więc szczegółowych analiz odnoszących się do poszczególnych zagadnień.
7
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 6 28-31
PL Zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami, do końca czerwca br. w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców powinny powstać programy ochrony środowiska przed hałasem. Niestety, to tylko kolejna, zapisana na papierze mrzonka, bowiem większość zobowiązanych miejscowości, a jest ich 12, dopiero co uporała s[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 27-27
PL Dla ochrony środowiska przed hałasem stosowane są niemal wszystkie podstawowe instrumenty prawne zawarte w Prawie ochrony środowiska oraz ogólne zasady ochrony zasobów środowiska. Zgodnie z art. 112 P.o.ś., ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.
9
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 7 231-236
EN Noise generating in a traditional regulator. Gas flow throttling with concurrent acoustic energy dissipation. Use of multistage gas expansion. Gas flow directing in a valve axle. Schemes of regulators by different producers.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 271-276
EN Reliable methods for preparation of traffic noise prognoses are very important in the appraisal of the acoustic climate of the environment and in blocks of flats situated near to the neighbourhood of these ways makes attempts of assessment of the influence of the traffic noise on the environment aco[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 87-87
12
100%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 12 16--19, 29
13
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 7 28--32
PL Budowa ekranów akustycznych jest najczęściej stosowanym sposobem zmniejszenia uciążliwości hałasu dla otaczającego drogę środowiska człowieka, czyli mieszkańców i innych użytkowników budynków, oraz terenów rekreacyjnych w otoczeniu drogi lub ulicy. Przy licznych przejściach dróg krajowych i wojewódz[...]
EN Installation of acoustic barriers is the most common method for effective reduction of noise nuisance for people living in the vicinity of roads or motorways. Due to the fact that a number of state roads (which means roads which are of the highest noise intensity) cross cities and towns, thus there [...]
14
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 6 42--46
PL Poniższy artykuł stanowi kontynuację tematu poruszonego w numerze 5/2006 „Magazynu ”. W drugiej części artykułu przedstawiono konkretne rozwiązania ochrony przed hałasem komunikacyjnym, zarówno w strefie emisji, jak i i misji.
15
100%
Builder
2015 R.19, nr 7 86--88
PL Z doświadczeń Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej wynika, że wraz ze zwiększającą się w ostatnich latach liczbą mieszkańców budynków wielorodzinnych zwiększa się jednocześnie liczba skarg mieszkańców na niedostatek izolacyjności akustycznej w nowym budownictwie mieszkalnym. Wymagania ludz[...]
16
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 11 59--63
PL Ekranowanie jako środek oddzielania uciążliwości powodowanych przez źródło (np. drogę) od otoczenia ma racjonalne podstawy w pewnych konkretnych warunkach przestrzennych. Z reguły oddzielamy od środowiska obiekty, które powodują emisję nadmiernych poziomów hałasu i nie mogą być poddane wyciszeniu w [...]
EN The article is an essentials description of acoustic baffle design. The author focuses on three main features of road screens: length, height and localisation. By presenting examples of incorrectly designed items, the reader can learn how to avoid the most common errors. The article also contains som[...]
17
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 9 12--15
18
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 4 22--25
PL Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (dyrektywa 2000/14/EC).
19
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 7 20--22
PL Ustawodawca, zarówno polski, jak i europejski, dostrzega zgubny wpływ hałasu na zdrowie ludzkie oraz na środowisko, w którym żyje człowiek. Hałas został uznany za jeden z czynników negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednym z poważniejszych źródeł hałasu jest ruch pojazdów korzystających z dróg[...]
20
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Wpływ hałasu komunikacyjnego na środowisko w obrębie aglomeracji miejskich. Poziom ekspozycji hałasu. Ochronne bariery dźwięku - ekrany i ich systematyka. Ekranowanie urbanistyczne.
EN Communication noise effect on the environment within the urban agglomeration limits. A level of noise exposition. Safety fences of the sound . screens and their statistics. Town-planning screening.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last