Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przeciwpowodziowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 67-67
PL Jeszcze świeżo w pamięci mamy katastrofalną powódź z lipca 1997 r., a przecież po niej nastąpiły kolejne powodzie na mniejszą skalę - wiosną 1998 r. oraz u schyłku zimy 1999 r. Musimy uznać, że zagrożenie powodziowe jest w naszym kraju elementem stałym, a nowoczesne państwo musi być do niego przygot[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 68-74
PL Pod pojęciem "praktyczne zarządzanie przeciwpowodziowe" należy rozumieć wszelkie środki, zmierzające do całościowego uporania się z powodzią. Celem opanowania zjawisk związanych z powodzią, minimalizacji powstałych kosztów, daleko idącego unikania strat w ludziach jak również możliwie wystarczającej[...]
3
100%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 1 9-13
PL Opisano podstawowe produkty i narzędzia, jakie zostały pozyskane do wspomagania działań z zakresu ochrony przed powodzią realizowanych w Ośrodku Koordy-nacyjno-lnformacyjnym RZGW w Krakowie w ostatnich kilku latach. Są to m.in. produkty i narzędzia, jakie powstary w ramach projektu Banku Światowego [...]
EN There are described products and intruments used as aids in flood control activities carried out by the Coordination-Information Centre of the RZGW in Cracow in the last few years. These are a.o. products and instruments which originated in the framework of the World Bank's project „Liquidation of e[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 345-350
PL W niniejszym artykule podjęto próbę pokazania dwóch odmiennych koncepcji dotyczących celu nadrzędnego jakim jest ochrona przed powodzią doliny Odry leżącej pomiędzy ujściem Bobru a ujściem Nysy Łużyckiej. Jedna z koncepcji zakłada budowę nowego odcinka wału przeciwpowodziowego - odsuwając go od rzek[...]
EN This article has attemped to display the two different conceptions concerning the aim of flood protection of the Odra valley which is situated between the Bóbr outlet and the Nysa Łużycka outlet. The first idea suggests building a new section of the flood bank and moving it further from the river wh[...]
5
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 34-38
PL Coraz większe znaczenie przypisuje się nietechnicznym metodom ochrony przed powodzlą. Jednym z elementów takiej ochrony są ubezpieczenia od następstw powodzi. Wielkie zmiany na polskim rynku ubezpieczeń zbiegły się z katastrofalnymi powodziami. Proponowane ubezpieczenia od następstw powodzi nie speł[...]
EN The importance of non-technical methods of flood protection is incessently increasing. One of elements of that kind of protection is flood effects insurance. Great changes in the Polish insurance market coincided with catastrophic floods. The offered flood consequences insurances do not come up to e[...]
6
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 61-64
PL Omówiono zastosowanie modelu teksonomicznego do oceny zagrożenia powodziowego. Przeprowadzono analizę zagrożenia powodziowego mist w województwie małopolskim.
EN The use of taxonomic models for evaluation of the flood danger have been discussed. There have been also shown the results of analysis of the flood danger in the towns of the Matopolskie Province.
7
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 248-252
PL Autor - sekretarz Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego - przedstawia obowiązujący w Polsce system ochrony przeciwpowodziowej. Charakteryzuje podstawy tego systemu, akty prawne, na których się opiera, jak również zmiany, które wprowadzono po doświadczeniach powodzi lipcowej'97.
EN The Author which is the Secretary of the Chief Committee for Flood Protection presents the operative in Poland system of flood protection. He characterizes the principles of the system, the legal regulations on which the system is based as well as changes introduced on the basis of experiance ga[...]
8
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 8 337-338
EN The paper discusses assumptions and practical problems connected with ealization of flood control investments. The Author defines the regional plans Jeveloped by municipal administration units not only as collections of flood ;ontrol analyses and proposals but also as sui generis intentional applica[...]
9
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 8 335-336
PL W artykule rozważane są dylematy l problemy związane z integracją różnorodnych elementów w ramach prowadzenia działalności przeciwpowodziowej. Podając przykłady z różnorodnych zakresów tematycznych autor uwypukla konieczność zintegrowania działań, procedur i stosowanego sprzętu do realizacji skutecz[...]
EN The paper discusses dilemmas and problems connected with integration of various elements in the framework of management of the flood control actions. The Author, presenting examples from various thematic fields, brings out the need for integration of activities, procedures and equipment being utiliz[...]
10
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 2 54-55
EN The Author presents the Federal and State Flood Control Centre in California which is acting in the framework of the Standardized State of Emergency Management System, its departments and structure. He emphesizes the role of the instructions for flood control actions" in harmonious cooperation of al[...]
11
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 1 14-16
PL Autor - korzystając z doświadczeń amerykańskich - snuje rozważania na temat roli ośrodków koordynacyjno-informacyjnych OKI - centrów przeciwpowodziowych, możliwości ich usytuowania w obecnych strukturach, oporu przy ich tworzeniu. Na koniec stawia pytanie czy wiek XIX ustąpi miejsca wiekowi XXI w oc[...]
EN The Author-basing on American experience-considers the role of coordination and Information centres, the possibilityto place them into existing structures, difficulties in their creation. At the end of the paper hę poses question whether the XIX century will give way to the XXI century in the field [...]
12
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 12 411-415
13
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 179-186
PL Odra w znacznej części stanowi granicę z Niemcami. W obrębie województwa lubuskiego znajduje się 76,2 km odcinek Odry granicznej. Stawia to przed władzami województwa dodatkowe zadania dotyczące zagospodarowania Odry oraz ochrony przeciwpowodziowej. Na lubuskim odcinku Odry granicznej dotychczas zmo[...]
EN Odra in considerable parts determines border with Germany. In precints of lubuskie province is found 76,2 km section of border-river Odra. This places before authorities of province additional assignments relating Odra development and flood-protections. On lubuski section of border-river Odra till n[...]
14
100%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 2 55-60
PL Przedstawiono wybrane rodzaje analiz z zakresu ochrony przed powodzią realizowane w Ośrodku Koordynacyjno-lnformacyj-nym RZGW w Krakowie w czasie powodzi i w okresach między powodziami. Pokazano jak praktycznie i do czego wykorzystywane są m.in. produkty i narzędzia, jakie powstały w ramach projektu[...]
EN There are presented in the paper selected types of analyses concerning the flood control carried on by the RZGW Coordination and Information Centre during the floods and in the periods between the floods. There has been shown examples of how practically and for what purposes are used the products an[...]
15
100%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 5 190-194
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 6 501--505
PL Analiza stateczności czołowego obwałowania przeciwpowodziowego Jeziora Druzno w miejscowości Nowe Dolno. Obliczenia w naprężeniach całkowitych, jak i efektywnych przeprowadzone uproszczoną metodą Bishopa oraz metodą Felleniusa-Peterssona. Wysokie wartości minimalnego wskaźnika stateczności. Znaczny [...]
EN The stability analysis of the front flood embankments of the Druzno Lake in New Dolno. The calculations performed both using Bishop as well as Felleniu s-Petersson methods. High values of the minimum safety factors. A significant margin of stability during long backwater in the lake.
17
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 26--28
PL Powodzie to ekstremalne zjawiska hydrologiczne. I choć są to zdarzenia uzależnione przede wszystkim od warunków meteorologicznych, a ich wystąpienia nie sposób wykluczyć, istnieje przecież wiele metod służących ograniczaniu negatywnych skutków związanych zarówno z przejściem wysokiej fali na dużych [...]
18
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 435-441
PL Ogólna charakterystyka stopnia wodnego i zbiornika we Włocławku. Sposoby ochrony przed powodzią na zbiorniku Włocławek w okresie zimowym 2011/2011. Sposoby przepuszczenia lodów przez stopień Włocławek.
EN General description of the dam and reservoir in Włocławek. Flood protection methods in Włocławek reservoir during winter time 2010/2011. The methods for passing the ice through the dam spillways.
19
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 1 21-28
PL Przegląd istniejącego systemu ochrony brzegu i ochrony przeciwpowodziowej. Praktyczne znaczenie inżynierskie oraz społeczno-gospodarcze ochrony obszaru brzegowego oraz ochrony przed wodą wysoką. System ochrony wybrzeża i ochrony przeciwpowodziowej.Punkty ciężkości wyzwania. Podsumowanie.
EN Review of existing coastal and flood protection systems. Practical engineering and socio-economical importance of coastal zone and flood protection against high water. Coastal and flood protection systems. Important problems and challenges. Summary.
20
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 34-36
PL Gospodarka wodna winna opierać się głównie na podstawach przyrodniczych, a nie na wizjach niekompetentnych polityków. Od lat rozwijana jest i skutecznie pielęgnowana utopijna technokratyczna wizja ochrony przeciwpowodziowej, zakładająca, że istnieje możliwość eliminacji zagrożeń wyłącznie poprzez śr[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last