Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona konserwatorska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 3 329-331
2
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 71-81
PL W XXI w. wiele miast w demokracjach społecznych dąży do tworzenia przyjaznych mieszkańcom przestrzeni. Stają się one dla nich atrakcyjną propozycją, dostarczającą wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Wieczorem w otaczającej nas przestrzeni można kreować pozytywne nastroje, stosując odpowiednio dobrane[...]
3
61%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 4 337-349
PL Temat małomiasteczkowych domów drewnianych, wielokrotnie przedstawiany w literaturze i dyskutowany przez różne gremia naukowe, nie znalazł dotąd odpowiedniego miejsca w racjonalnej i skutecznej praktyce konserwatorskiej. Celem niniejszego opracowania jest w przewidywaniu w niedalekiej przyszlości in[...]
EN Numerous presentations and discussions of small-town timber houses and their protection did not exert an essential impact upon improving their technical state preventing demolition. the intention of the presented article is not only to once draw attention to the heretofore unresolved problem of the [...]
4
61%
Przegląd Budowlany
5
61%
Logistyka
2016 nr 1 92--94, CD1
PL Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie w syntetycznej formie właścicielom budynków wielorodzinnych tj: wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości, procedur związanych z przygotowaniem inwestycji dotyczących remontów lub dociepleń elewacji budynków w sytuacji prawnej, w[...]
EN The article addressed to owners of multi-family buildings concisely presents procedures related to the investment preparation of the overhaul or insulation of building facades in the legal conditions in which they are protected by monument protection regulations. In the text the reader learns about [...]
6
51%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 4 350-362
EN The first church in Garbów, located in the western part of the voivodeship of Lublin, was built already during the eleventh century. The parish organised during the following century was one of the first in this region of Poland. Plans for the present-day church were considered in the first half of [...]
7
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 21(2) 35--42
PL Inwestycje drogowe stanowią niezbędny element utrzymania oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Prace projektowe dotyczące drogowych zamierzeń budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, wymagają należytego przygotowania szczególnie pod względem formalnym. Przedstawiono różne meto[...]
EN Design works on road construction plans for areas protected by conservation require a proper preparation, especially in terms of formality, which has been described in this paper. One has shown the various methods of conduct in the course of obtaining administrative decisions and related difficultie[...]
8
51%
Drogownictwo
2015 nr 9 311--313
PL Wszystkie inwestycje przy zabytkach nieruchomych, jak również w ich otoczeniu, wymagają należytego przygotowania, zarówno pod względem formalnym, jak i logistycznym. Ma to szczególne znaczenie przy obiektach liniowych jakimi są drogi, gdzie zakres opracowania może obejmować tereny o zróżnicowanej ch[...]
EN All investments in conservation areas as well as in their environment, and require proper preparation, in terms of both formal and logistic. This is especially important with linear objects such as road where scope may include sites with varied characteristics. This paper describes the formal prepar[...]
9
51%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 3 128-132
10
51%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2014 T. 42 31--41
PL Artykuł pokazuje dorobek architektoniczny powstały w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w kontekście konieczności jego zachowania i ochrony. Prezentowane są wybrane zagadnienia i problemy związane z aktualnym stanem technicznym obiektów budowlanych, zarówno przemysłowych jak i mieszk[...]
EN The article presents the architectural heritage created as a part of the Central Industrial District in the context of the need for its preservation and protection. Presented are selected topics and problems associated with the current technical condition of both industrial and residential buildings[...]
11
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 11 10--14
12
51%
Technical Transactions
PL Artykuł dotyczy dziedzictwa kulturowego niegdysiejszego średniowiecznego miasta Lipnicy Murowanej, położonego w Małopolsce, w powiecie bocheńskim. Ten zabytkowy ośrodek ma na swoim terenie cenne zabytki architektury i urbanistyki. Są to: kościół pw. św. Leonarda; kościół pw. św. Andrzeja Apostoła; k[...]
EN The article presents the cultural heritage of the mediaeval town of Lipnica Murowana, located in Lesser Poland in Bochnia County. This historic town can boast valuable architectonic and urban design buildings. These are the church of St. Leonard; the church of St. Andrew the Apostle; the church of S[...]
13
51%
Budownictwo i Architektura
PL W latach 1909- 1912 wzniesiono pierwsze Heimatmuseum w Królewcu, które translokowano do Olsztynka w latach 1938-1943. Twórcami muzeum byli profesorowie uniwersyteccy dr Adalbert Bezzenberger, dr Felix Ernst Peiser i konserwator prowincjonalny Richard Dethlefsen. Do tamtego muzeum wybrano najciekawsz[...]
EN Construction of the first Heimatmuseum in Königsberg in the years 1909- 1912, which translocated to Olsztynek in the years 1938- 1943. The creators of the museum: the provincial conservator Richard Dethlefsen, university professors Dr. Adalbert Bezzenberger, Dr. Felix Ernst Peiser. The choice of pla[...]
14
51%
Budownictwo i Prawo
2003 R. 7, nr 5 33--35
15
41%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 82--84
PL Artykuł opisuje specyfikę rewitalizacji zabytkowych budynków, wynikającą z zasad ochrony zabytków, konieczności prowadzenia specjalistycznych badań i diagnostyki, sposobów prowadzenia prac konserwatorskich oraz rehabilitacyjnych.
EN The article describes specificity of restoration process of historical architectonic objects, ressulting from historic heritage protection rules and the necessity of specialistic and diagnostic research conducting, type of conservation and rehabilitation treatments.
16
41%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 2 7--18
PL Charakterystyka zasad kompozycji polskich geometrycznych ogrodów klasztornych, połączona z wiadomościami dotyczącymi historii oraz zmian przestrzennych ogrodu OO. Bernardynów w Krakowie oraz badaniami materiałów ikonograficznych dotyczących omawianego założenia, ukazują jego klarowną architektoniczn[...]
EN Characteristics rules of composition of the Polish monastic geometric gardens, combined with the information on the history and the spatial changes in the Bernardine monastery garden in Kraków and the iconographic research on the discussed garden design, show its clear architectural and landscape ch[...]
17
41%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 398--400
PL Przedstawiono problematykę prowadzenia badań archeologicznych poprzedzających procesy przebudowy, remontu lub renowacji budynków na terenach objętych ochroną konserwatorską w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Prace te są zazwyczaj związane z koniecznością odsłonięcia bądź podkopania fundamentów budyn[...]
EN The paper presents problems associated with conducting archaeological works prior to the activities related to construction, reconstruction, repair or renovation of buildings situated in urban areas protected by conservation laws. These works are generally associated with exposure of foundations of [...]
18
41%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 49 113--124
PL Nowa Huta to fenomen urbanistyczny i architektoniczny w granicach współczesnego Krakowa. Wyjątkową wartość kulturową współtworzą układ urbanistyczny miasta idealnego, unikalna „galeria” rozwiązań architektonicznych reprezentujących kolejne nurty stylowe z drugiej połowy XX w. oraz dziedzictwo niemat[...]
EN Nowa Huta is a town-planning phenomenon within the borders of contemporary Cracow. Its outstanding cultural value has been co-created by the urban layout of an ideal town, a unique “gallery” of architectural phenomena representing subsequent stylistic trends of the second half of the 20th century, a[...]
19
41%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 3 157-161
20
41%
Materiały Budowlane
2015 nr 3 44--46
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy możliwości przebudowy układu konstrukcyjnego budynku ujeżdżalni koni w celu przystosowania go do funkcji wysokostandardowego obiektu handlowego – ekskluzywnej małej hali targowej na terenie nowo realizowanego osiedla, którego główną część substancji mi[...]
EN The article presents selected results of the possible redevelopment analysis of a manege riding hall building, to be undertaken in order to adjust it to the function of a high-standard commercial trade object – an exclusive small market hall in the vicinity of a newly constructed residential develop[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last