Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona antykorozyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 39-40
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmiany charakteru korozji stali niskowęglowej DC01 A w środowisku 5% roztworu NaCl, w wyniku zmiany agresywności środowiska, poprzez dodanie do niego odpowiednio przygotowanego preparatu tufu wulkanicznego działającego jako nieorganiczny inhi[...]
EN In the work was carry out investigations of corrosion resistance of low-carbon steel DC01A in 5% solution NaCl with addition vulcanic tuf as inhibitor reagent. The diffraction X-ray analysis of vulcanic tuf indicated that it contain two phase: sanidine K(AlSi3O8) and quartz SiO2. The vulcanic tuf ac[...]
2
100%
Nafta-Gaz
PL Celem pracy była ocena korozyjnego wpływu zatłaczanych odpadów na wyposażenie wgłębne i napowierzchniowe odwiertów złoża Borzęcin, a także przetestowanie skuteczności ochronnej 4 wybranych inhibitorów korozji, porównanie ich między sobą oraz dobór najbardziej odpowiedniej ochrony antykorozyjnej ruro[...]
EN The purpose of this work was to evaluate corrosive action on surface and underground well equipment done by of waste fluids pumped into Borzecin reservoir's wells, testing the effectiveness of 4 chosen corrosion inhibitors, comparison of their performance, and choice of the best corrosion protection[...]
3
100%
Fastener : rynek elementów złącznych
2018 nr 1 32--35
PL Trwałość antykorozyjna jest jedynym z wymagań, jakie stawia się łącznikom do konstrukcji drewnianych. Kwestia zapewnienia ochrony przed korozją ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku połączeń narażonych na oddziaływania atmosferyczne lub środowisko agresywne. Rozwój powłok ochronnych, zwłaszcza [...]
4
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł zawiera rozważania dotyczące modelu systemu ekspertowego ochrony przed korozją maszyny rolniczej. Regułowa baza wiedzy uzupełniona została wyborem abstrakcyjności rozważań zawartych w ramach odzwierciedlających model hierarchiczny.
EN Paper presents considerations regarding expert system model on corrosion prevention in an agricultural machine. Rules of knowledge basis were supplemented with the choice of consideration abstractionism included in the frames reflecting the hierarchical model.
5
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 48-50
PL Zasuwy i przepustnice stosowane są powszechnie w systemach wodociągowych i ciepłowniczych, w stacjach uzdatniania wody i w oczyszczalniach ścieków, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamknięcie lub regulacja przepływu cieczy. Na rynku krajowym, w warunkach silnej konkurencji, działa obecnie wielu pr[...]
6
75%
Archiwum Energetyki
PL w pracy przedstawiono porównanie systemów powietrza osłonowego o różnym stopniu zaawansowania z wybranymi powłokami ochronnymi parowników kotłów pyłowych, mającymi najwięcej rekomendacji oraz aplikacji w kraju. Wzięto pod uwagę skuteczność ochrony, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zwrócono uwag[...]
EN In the paper the efficiency of air protection systems (APS) and selected protective coatings of boiler's evaporator are compared. There are presented the APS with different advancement stage and the protective coatings, which have the recommendations. The efficiency and the investment and operation [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 41-42
PL W niniejszej pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania tufu wulkanicznego jako nieorganicznego inhibitora korozji stosowanego do wyrobu farb antykorozyjnych, a którego zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości na działanie wody morskiej, podwyższenie elastyczności, zwiększenia przyczepności [...]
EN The results of on-site tests on the inorganic inhibitor application under paint systems on worse prepared steel surface have been described. In present work analysis of possibility of use vulcanic tuf on anticorosive paints wos invetigated. Positive effects of such corrosin protection, have been obs[...]
8
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 5 161-167
PL Zalecenia GDDP wydane w 1998 roku stanowiły pierwszy w Polsce zbiór branżowych zasad wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych. W przeciągu ostatnich 8 lat uległy zmianie materiały i technologie w dziedzinie antykorozji, jak również dokumenty normalizacyjne i prawne. Znalazło t[...]
EN The GDDP regulations issued in 1998 was the fi rst set of business rules in Poland concerning the application of corrosion protection systems on bridge structures. The last 8 years have seen the technologies and materials in the line of anticorrosion change, including the standards and laws. This fa[...]
9
75%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 6 388-396
PL Celem pracy było przetestowanie skuteczności ochronnej wybranych inhibitorów korozji, w warunkach panujących w odwiertach w wyniku procesów kwasowania oraz dobór najbardziej odpowiedniej dawki dla inhibitorów wykazujących największe właściwości antykorozyjne. W tym celu przeprowadzone zostały zanurz[...]
EN The purpose of this work was: to test the effectiveness of several selected corrosion inhibitors in the well conditions for the procedure of acidising; to compare their performance; and to determine adequate quantity of the inhibitors for the best corrosion protection. For this purpose corrosion tes[...]
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 463-465
PL Opisano konstrukcję lin i ich zakotwień, a także sposób ochrony antykorozyjnej i montażu.
EN The cable system with anchorage as well as cable's anticorrosive protection and assembly method has been presented.
11
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1025-1028
12
75%
Energetyka
2008 nr 1 65-71
PL Omówiono przyczyny i skutki szybko postępujących procesów korozji i erozji obrotowych wymienników ciepła pracujących w instalacjach odsiarczania spalin. Przedstawiono ocenę przydatności wytypowanych materiałów zastępczych na elementy konstrukcyjne wirników. Przedstawiono ocenę skuteczności wybranego[...]
EN Discussed are reasons and results of quickly advancing corrosion and erosion processes of rotary heat exchangers working in combustion gases desulphurization installations (IOS). Presented is valuation of selected substitute materials usefulness for impeller construction elements. Prepared is effici[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 264--270
PL Niniejszy artykuł zawiera informacje o systemach malarskich i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne. Przedstawia problem występującego w praktyce braku właściwego podejścia do tego rodzaju zabezpieczeń. Pokazuje jak grubość powłoki lakierniczej wpływa na ochronę antykorozyjną oraz względy ekon[...]
EN This article contains information about paint’s systems and their influence over anticorrosion protection. It presents issue of improper approach to this kind of protective coatings. The article shows us also influence of the film thickness on anticorrosion protection and economical aspects of thick[...]
14
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 6-7 19--24
15
75%
Instal
2003 nr 4 30--32
16
75%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 5 173-176
PL Omówiono wyniki prób terenowych zastosowania organicznych inhibitorów korozji na gorzej przygotowane powierzchnie stalowe pod powłoki malarskie. Próby przeprowadzono na trudno dostępnych szczelinach mostowych i wieżach trakcji elektrycznej. Zaobserwowano pozytywne działanie tego typu zabezpieczenia.
EN The results of on-site tests on the organic inhibitor application under paint systems on worse prepared steel surfaces have been described. The tests were performed on crevices in bridge and electrical tower structures with limited accessibility. Positive effects of such corrosion protection have be[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 4 48--51
PL Wysoka sprawność, zmienne warunki temperaturowe i częsta zmiana obciążenia – układy hydrauliczne stacjonarnych i mobilnych maszyn produkcyjnych są wystawione na ciągłe obciążenia. Aby przez długi czas zapewnić maksymalną funkcjonalność układów, konieczne jest stosowanie odpornej na korozję i precyzy[...]
18
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 11 939--944
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu dobór odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego wyposażenia odwiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej. Przed wykonaniem badań: zostały wytypowane roztwory korozyjne na podstawie przeglądu rodzajów cieczy odpado[...]
EN In this article are presented results of research to determine adequate corrosion protection for oil wells designed for pumping wastes and reservoir waters. The corrosion solutions were selected after reviewing the types of wastes and reservoir waters intended for pumping. The author chose corrosion[...]
19
75%
Mosty
2018 nr 2 32--37
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące diagnostyki konstrukcji betonowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, specyfikę i wymagania związane z projektowaniem remontów przy zastosowaniu specjalistycznych materiałów do napraw, wzmocnień i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji[...]
EN The article presents selected issues concerning the structural condition monitoring of concrete structures using modern measurement methods, the character and requirements related to the design of repairs with the use of specialised materials for repair, reinforcement and anticorrosion protection of[...]
20
75%
Mosty
2018 nr 2 38--40
PL W artykule autorzy przedstawiają zagrożenia korozyjne, które oddziałują na żelbetowe obiekty komunikacyjne oraz hydrotechniczne budowle śródlądowe i morskie. Przedstawiony został system technologiczno-materiałowy oparty o materiały polimerowo-cementowe, które są preferowane do napraw i ochrony tego [...]
EN Corrosion hazards affecting reinforced concrete structures as well as inland and offshore hydraulic structures are presented in the paper. It describes a technological and material system based on polymer cement materials, which are preferred for the repair and protection of such structures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last