Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3030
first rewind previous Strona / 152 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 11/12 32-37
PL Artykuł prezentuje bioaerozole w powietrzu pomieszczeń ,metody badań i zapobieganie ich szkodliwości
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 4 11-13
PL Artykul prezentuje osągnięcia Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PRON, prezentuje bieżące działania Fundacji i jej plany na przyszłość.
3
100%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1998 nr 1 16-18
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2000 nr 9 9-15
PL Autor prezentuje działalność Fundacji PROZON na polu ochrony warstwy ozonowej.
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 4 150-152
6
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 2 69-74
PL GUS wydał - jak corocznie - kompleksowe opracowanie o tematyce ekologicznej 'Ochrona środowiska 1997', zawierające ujęty syntetycznie pełny zakres badań statystycznych, uzupełniony o funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska, wewnętrzne systemy informacyjne ministerstw, ekspertyzy,[...]
EN The Chief Census Bureau has edited - as it does every year -a complex ecological elaboration 'Environmental protection 1997' which contains in synthetic form the whole rarige of statistical investigations. It containe also information on subsystems of the State Monitoring of the Environment, int[...]
7
75%
Ekotechnika
2000 nr 2 8-9
PL Artykuł przedstawia Targi Zagospodarowania i Utylizacji Odpadów EKO-POLIS.
8
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 67-75
PL Kategoria "społeczna odpowiedzialność biznesu" (ang. "Corporate Social Responsibility" - CSR, czyli "korporacyjna odpowiedzialność socjalna") powstała stosunkowo niedawno, na końcu ubiegłego wieku. Przedtem istniały nieuporządkowane standardy w różnych działach zarządzania korporacyjnego, dotyczące [...]
EN Corporative social responsibility (CSR) is fairly new business category. The reasons of its origin are: pressure of the state, which determined more rigorous standards in respect to the law of labour and environment protection; trade unions intensification in respect to labour security and social po[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesne przedsiębiorstwa stają wobec kluczowego problemu, jakim jest ochrona środowiska. Zmieniające się warunki ekonomiczne i oczekiwania społeczne powodują, że przedsiębiorstwo wobec aspektów produkcyjnych, finansowych i marketingowych jest zmuszone stawiać cele w zakresie ochrony środowiska. [...]
EN The present enterprises stand up in the face of keiseing problems, what it is the protection of environment. Changes economic conditions and expectation social cause, that enterprise in the face of productive aspects, financial and marketing it be forced to place in range of protection of environmen[...]
10
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 191-201
PL Ochrona oraz inżynieria środowiska łączy się w sposób ścisły i nierozerwalny z istotą tzw. rozwoju zrównoważonego i trwałego. Rozwój zrównoważony i trwały polega na trwałej poprawie jakości życia współczesnych i przy-szłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji między następują-cymi rod[...]
EN Preservation and environmental engineering is connected tightly and inseparably with essence of so-called sustainable and permanent development. The sustainable and permanent development relies on the permanent improvement of life quality of contemporary and future generations by shaping proper prop[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Oprócz działań technicznych I prawno-administracyjnych prowadzących do obniżenia ujemnego oddziaływania transportu na środowisko należy wesprzeć działaniami ekonomicznymi ujmującymi koszty społeczne I zewnętrzne. Dla oceny tych kosztów przedstawiono różne metody oceny wpływu transportu lądowego, war[...]
EN Economical measures taking into account the social costs should support the technological and legislative steps leading to the reduction in the negative effect of transport on the environment. For the estimation of these costs various methods employed for the evaluation of the ground transport effec[...]
12
63%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 4 45-45
PL Systemy transportowe w miastach muszą odpowiadać dwóm podstawowym zasadom: ochrony środowiska naturalnego oraz ekonomice. W artykule omówiono czynniki wpływające na zmiany tych zasad oraz metody rozwiązania modeli matematycznych opisujących ruch uliczny.
13
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 136--150
PL Ogólnym problemem jest wskazanie możliwości i konieczności poszerzenia wiedzy uczniów, począwszy od szkoły podstawowej, a nawet wstępnie już od wieku przedszkolnego w takim zakresie – wiedzy stale powtarzanej i uszczegóławianej na kolejnych stopniach nauczania – tak aby dbanie o środowisko stało się[...]
14
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 160-166
15
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono założenia nowej Dyrektywy 2002/49 mającej na celu harmonizację prawa w zakresie oceny poziomu zagrożeń spowodowanych przez hałas oraz metod ich ograniczania. Dyrektywa ta obowiązuje także w dziedzinie transportu.
17
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat opisuje przedsięwzięcie zmierzające do obniżenia kosztów ogrzewania budynków posterunków ruchu, tj. nastawni dysponujących, wykonawczych, posterunków dróżników przejazdowych i obiektów technologicznych. Omówiono zasady ochrony środowiska naturalnego poprzez obniżenie niskiej emisji pyłów. Au[...]
EN The project to reduce the costs of heating buildings of operating control points and other technological objects have been described in the paper. The rules of environment protection by cutting down low dust emission have been given. The aspects of economical and ecological exchange the central heat[...]
18
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 129-129
PL Polska Izba Ekologii istnieje już od trzech lat, a została powołana z inicjatywy Adama Graczyńskiego senatora RP, przewodniczącego senackiej Komisji Ochrony Środowiska i Czesława Śleziaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Izba podejmuje działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego [...]
19
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 8 455-465
PL W artykule omówiono sposób wyznaczenia współczynników korelacyjnych, służących do prognozowania potencjalnej szkodliwości odpadu wiertniczego dla środowiska. Współczynniki te wraz z bazą danych istniejącą na etapie projektowania wiercenia, pozwalają oszacować szkodliwość odpadu w chwili sporządzania[...]
EN The paper discusses a method to determine correlation coefficients, useful in prognosing potential harassments due to disposal of drilling wastes into natural environment. The coefficients together with a database, available when planning drilling jobs, may enable to evaluate harmful impacts of dril[...]
20
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 20-20
PL Z grupy 35 projektów z ochrony środowiska, przesłanych w sierpniu 2004 r. do Brukseli, Komisja Europejska rozpatrzyła i zaakceptowała 22 wnioski, przewidziane do finansowania z Funduszu Spójności.
first rewind previous Strona / 152 next fast forward last