Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena zgodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN The article presents the history of developing the Polish system of conformity assessment. Three periods are pointed out: 1958-1994 - the first certification attempts, 1994-2001 - a system of evaluation and certification introduced, since 2001 - a system of conformity assessment The author goes on t[...]
2
100%
Mechanik
2003 R. 76, nr 4 231-234
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono ogólne wymagania stawiane w przepisach prawnych wyrobom budowlanym przeznaczonym do powszechnego obrotu i sprzedaży w budownictwie. Omówiono ustawy Prawo Budowlane oraz o wyrobach budowlanych, a także dyrektywę 89/106/EEC. W referacie zamieszczono zaczerpnięte z życia przykłady[...]
EN The study presents general requirements resulting from law regulations regarding building materials designed for public commodity circulation in building industry. The following acts have been discussed: Act of Buildings Law, Act of building materials and directive 89/106/EEC. The study includes som[...]
4
80%
Świat Szkła
PL Część 1 artykułu Oceny zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących ognioodporności i/lub dymoszczelności ukazała się w numerze 2/07 "Świata Szkła" i przedstawiała zagadnienia związane z: - wstępnym badaniem typu, - zakładową kontrolą produkcji, wynikające z postanowień normy PN-[...]
5
80%
Maszyny Górnicze
PL Ustawa o systemie oceny zgodności zobowiązuje producentów do dokonania oceny zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Proces oceny zgodności wymaga przeprowadzenia analiz zapisów zawartych w wymaganiach zasadniczych i szczegółowych. Omówiono tryb postępowania w procedurze oceny zgodności[...]
EN The bill about a conformity assessment system obliges the producers to make a conformity assessment of products before their commercialization. The conformity assessment process requires to carry out the analyses of records included in the general and detail requirements. The procedure which should [...]
6
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 46-47
7
80%
Maszyny Górnicze
PL Posiadanie znaku CE jest warunkiem eksportu wielu polskich wyrobów na rynki Unii Europejskiej. Z chwilą wejścia Polski do UE produkty bez oznaczenia CE stracą znaczenie również na rynku krajowym. Zgodnie z przeprowadzonymi w Polsce badaniami, zaledwie 10% polskich wyrobów wymagających oznaczenia CE [...]
EN Having the CE mark is a condition for exporting many Polish goods to European Union market. At the moment when Poland joins the European Union, it will be not possible to sell the products without the CE mark even on the Polish market. According to the studies, carried out in Poland, only 10% of Pol[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono systemy badań, certyfikacji i zasad dopuszczania kruszyw do obrotu i stosowania wg przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej oraz porównano te dwa systemy.
EN The system of tests, certification and legal regulations related to admittance of aggregates to sale as well as to practical application, in accordance with polish and European legal regulations, are presented.
9
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 101-103
10
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 78-79
11
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Najogólniejszą definicję oceny zgodności daje norma ISO/IEC 17000 [1], według której ocena zgodności to działalność, która dostarcza dowodów, że spełnione są określone wymagania odnoszące się do wyrobu, procesu lub jednostki.
12
80%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2012 Nr 3 (17) 36--37
PL Zgodnie z normą EN 1090-1 wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE.
13
80%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono akty prawne - regulaminy EKG ONZ oraz dyrektywy UE, których wymagania musi spełniać system zabezpieczeniowy przed wprowadzeniem go do dystrybucji handlowej bądź montażu w pojeździe samochodowym.
EN In the paper, the deeds - UNECE regulations and EU directives, requirements of which must be met by protection system before its introducing into distribution or installing in automotive vehicle, are presented.
14
80%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 14--16
PL 20 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z dnia 19.04.2016 r., poz. 542). Autor artykułu pokazuje czytelnikom, jak jej wdrożenie zmieniło dotychczasowe przepisy.
15
80%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 185 15--22
PL W artykule opisano stosowane na obszarze Unii Europejskiej zasady oceny zgodności, będące podstawą wspólnego rynku. Przedstawiono także, sposób stosowania tych zasad w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem wymagań europejskich i krajowych. Opisano wymagania europejskie, stosowane przed i po wejści[...]
16
70%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 2 67-70
PL W artykule przedstawiono podstawy prawne i wymagania techniczno-użytkowe stawiane elementom systemów kontroli dostępu na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz. U Nr 85 poz. 553). W artykule nawiązano do nowelizacji tego rozporządzenia w 2010 roku i przedstawi[...]
EN The article presents the legal and technical requirements placed on the elements of utility and access control systems in order to obtain the approval certificate in accordance with Ministry Regulation (Journal of Laws No. 85. 553). The article refers to the revision of the Regulation and Administra[...]
17
70%
Świat Szkła
PL Najłatwiejszym sposobem wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami podstawowymi Dyrektywy 89/06/EWG na wyroby budowlane jest udowodnienie, że spełnia on wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej zharmonizowanej z tą dyrektywą. Dowiedzenie tej zgodności pozwala na oznakowanie CE wyrobu, co umożli[...]
18
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wymagania jakie stawiają polskie przepisy prawne wdrażające dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Przedstawiono również najczęściej popełnianie błędy przez osoby dokonujące oceny zgodności.
EN The paper presents the requirements posed by the Polish law implementing the Directive 2004/108/WE. It also committed the most errors made by the person making the assessment of conformity.
19
70%
Świat Szkła
20
70%
Maszyny Górnicze
PL W unijnych procedurach oceny zgodności według nowego podejścia wyodrębniono osiem podstawowych modułów, które znalazły zastosowanie w poszczególnych dyrektywach. Ustalono również kryteria doboru tych modułów, a także zasady oznaczenia CE. W praktyce każda z dyrektyw przewiduje procedury oceny zgodno[...]
EN According to a new approach, the eight main modules, which are used in each of the directives, were separated from the EU procedures for the conformity assessment. Also the modules selection criteria and the rules of CE marking were determined. In practice, each of the directives allows the procedur[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last