Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena stanu technicznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Techniki bezwykopowej rehabilitacji przewodów pozwalają w większości przypadków na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury podziemnej miast, zwłaszcza we wczesnym stadium rozwoju uszkodzenia. Kluczem do racjonalnego doboru tych technik jest dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących[...]
EN Maintaining underground structures is important to guarantee the cost effective transport of the wastewater. Precise assessment of the pipeline must be carried out to find the best strategy for the rehabilitation or replacement. In order to select the correct rehabilitation technology there must be [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca dotyczy wymaganych przez Ustawę "Prawo budowlane" okresowych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego kominów żelbetowych w elektrowniach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń określono zakres i sposób przeprowadzania kontroli stanu technicznego zarówno jednoprzewodowych kominó[...]
EN The paper presents the problem of periodical (annual and five-year) inspections of reinforced concrete industrial chimneys. This inspections are required by Polish act "Building Law". Range and methods of monitoring of technical condition of traditional (one-duct) and multi-ducts chimneys are design[...]
3
100%
Archives of Mining Sciences
PL Praca dotyczy oceny stanu technicznego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej. Na podstawie wyników przeglądów technicznych elementów sekcji przeprowadzono systematykę uszkodzeń i dominujących form zużycia tych elementów oraz opracowano metodę prowadzenia badań dla określenia parametrów charaktery[...]
EN Ordination of damages and prevailing forms of wear of powered roof support components was made on the basis of technical inspection as well as the method of testing, aiming at determination of the parameters that characterize the found forms of wear and types of damages were presented in the paper. [...]
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 143-154
5
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2018 Nr 26 151--160
PL W referacie opisano jednoprzęsłowy obiekt mostowy zlokalizowany w miejscowości Lipki nad głową śluzy kanału Odry (stopień wodny Lipki). Most ma konstrukcję stalową, spawaną o ustroju nośnym z blachownic połączonych w cztery tandemy. Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi lt = 25,25 m przy wysokości kon[...]
EN The text describes one-span bridge over Odra canal lock in Lipki (Lipki barrage). The bridge is a welded steel structure with plate girders in tandem arrangement. The bridge has a span of 25,25 m and construction height of 1,148 m. The structure was erected using St3M structural steel. It was design[...]
6
100%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 4 10--17
PL W praktyce często występuje konieczność kontroli zmian względnych przemieszczeń fragmentów budowli czy konstrukcji. Dotyczy to zarówno miejsc planowanych nieciągłości obiektu, jak np. dylatacje, jak również i miejsc występowania rys i pęknięć konstrukcji budowlanych, które wynikają z imperfekcji str[...]
7
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 4 40--51
PL Ocena stanu konstrukcji obudowy budowli podziemnej jest podsumowaniem wszystkich czynności związanych z diagnozowaniem obiektu. Uzyskane liczne dane wymagają jednoznacznej analizy i interpretacji. Do tego celu powinny być wykorzystane metody pozwalające na określenie wielkości i rozkładu zmian warto[...]
EN Evaluation of the condition of the support of an underground structure is a conclusion of all activities related to the diagnosis of the object. The obtained numerous data require an unambiguous analysis and interpretation. The methods allowing for determination of the magnitude and distributions of[...]
8
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 6 23-27
EN Review of methodics of estimating the drain's technical state. Classifications of drains' technical state - selected estimation criteria based on ATV directives and PN-EN standard. Methodics applied for estimating technical state of general fluming and sanitary drains in Poznań.
9
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 315-322
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem pojazdów, a szczegóności związane z oceną stanu technicznego układu jezdnego. Przytoczono statystyki przyczyn wypadków drogowych w Polsce w latach 2000 oraz 2001 oraz przedstawiono krótka charakterystyke wybranych urządzeń piomiarowych. Omów[...]
EN In the papers vehicle safety problems are presented, especially vehicle condition of steering and wheels systems. Authors describe road accident statiostic data. Technical data and measurements results two diagnostic testers are presented, too.
10
88%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono metody i narzędzia badań materiałowych nieniszczących wykorzystywanych w procesie kontroli jakości elementów maszyn, na etapie ich wytwarzania i użytkowania. Zaprezentowano przykład realizacji badań materiałowych nieniszczących, komponentów sekcji ścianowej obudowy zmechaniz[...]
EN Methods and tools for material non-destruction testing, which are used to control the quality of machine components at the stage of manufacturing and exploitation, were presented in the paper. An example of non-destructive testing of powered roof support components were given. The procedure of non-d[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono obiekty kaskady energetycznej środkowego Bobru - stopnie wodne EW Bobrowice I. EW Wrzeszczyn i EW Pilchowice I. Te kilkudziesięcioletnie obiekty odgrywają istotną rolę w gospodarce wodnej. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, podlegają one ocenie stanu technicznego. Obiekty hy[...]
EN In the paper the middle Bober river hydroenergetical cascade structures have been discussed - hydroengineering structures EW Bobrowice, EW Wrzeszczyn and EW Piłchowice I. These several year structures, play an essential role in water management of this region. In agreement with polish structural law[...]
12
75%
Energetyka
2011 nr 10 615-618
PL Jednym z elementów odpowiedzialnych za trwałość i niezawodność urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest izolacja. W zależności od rodzaju urządzenia i stawianych wymogów z zakresu wytrzymałości dielektrycznej możemy wyróżnić proste układy izolacyjne - jak na przykład iz[...]
EN The equipment used for transmission and distribution of electricity one of the elements responsible for their durability and reliability is isolation. Depending on the type of plant and requirements posed in the field of dielectric strength of insulation systems distinguish simple - such as line in[...]
13
75%
Energetyka
2014 nr 3 168--173
PL Z oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji pomocniczych nieobjętych zakresem modernizacji bloków energetycznych wynika, że mimo stosunkowo niskich ich parametrów pracy mogą one stanowić istotne zagrożenie dla pracowników obsługi w sytuacji nieoczekiwanego rozszczelnienia. Ważne jest zatem utrz[...]
EN The results of an assessment of equipment and auxiliaries belonging to power units not undergoing a modernization process provide information that despite relatively low working parameters they can be a threat to the staff in case of an unexpected leakage. So it is important to maintain the equipmen[...]
14
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 9 31-37
PL Praca obejmuje podstawowe zagadnienia związane z identyfikacją i numerycznym modelowaniem uszkodzeń nawierzchni jezdni dróg oraz oceną stanu powierzchni dla nawierzchni jezdni. Przedstawiono charakterystykę parametru „stan powierzchni" oraz zarys metod rejestracji i przetwarzania danych w procesie o[...]
EN The paper refers to the basic problems connected with scabbing identification and numerical modeling as well as the technical assessment of road pavement. The characteristic features of the road surface together with data logging and processing in the process of the technical assessment of road pave[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 2-B 101--108
PL W artykule przedstawiono wykonaną przez autorów ocenę stanu technicznego omawianego obiektu o charakterze zabytkowym oraz przyczyny powstałych w nim uszkodzeń. Przedstawiono także zakres przeprowadzonych prac naprawczych zabezpieczających obiekt przed jego dalszą degradacją i program prac umożliwiaj[...]
EN The paper discusses an assessment of the technical condition of the historic Palace Complex in Gorzanow, and the reasons behind the damage incurred to its structure. The research has been carried out by the authors. The article presents the scope of implemented repair work intended to secure the bui[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 187--188
PL Diagnostyka jest powszechnie stosowanym narzędziem do oceny stanu technicznego urządzeń oraz elementów układów napędowych, pracujących w przemysłowych liniach technologicznych. Szybki rozwój metody możliwy był dzięki pojawieniu się na rynku szerokiej gamy nowoczesnych urządzeń pozwalających na wykon[...]
EN In the present paper, the diagnostics problems of gears and air-compressors are discussed. The diagnostics has been performed by means of wireless system WiViD. Own measurement procedures were created and checked. The evaluation of technical conditions of some devices was done based upon the registe[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 169--170
PL Ekstremalnie trudne warunki pracy wielkogabarytowych gąsienicowych mechanizmów jazdy przyczyniają się do przyspieszonego postępu zjawisk degradacji elementów tych zespołów. Jest to powodem, dla którego wszelkiego rodzaju błędy – konstrukcyjne, produkcyjne oraz eksploatacyjne, mogą stosunkowo łatwo d[...]
EN The paper presents the theoretical principles for the formulation of diagnostic methods of observation of large-size caterpillat undercarriages, which are segmental elements. The possibility of practical utilization of such methods in real mining conditions was analyzed. A selected diagnostic method[...]
18
75%
Energetyka
2016 nr 11 700--703
PL Bieżący monitoring stanu technicznego zespołów młynowych pozwala na utrzymanie pożądanej jakości pyłu węglowego, jak również na ograniczenia zużycia energii na potrzeby własne. W artykule przedstawiono trzy wskaźniki eksploatacyjne, które mogą służyć do oceny stopnia zużycia elementów mielących młyn[...]
EN The current monitoring of coal pulverizers allows to maintain the desired quality of coal dust as well as reduction of energy consumption for own needs. The paper presents three indicators that can be used to assess the degree of installation wear of grinding elements. These indicators are: dust qua[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 146--150
PL W artykule podjęto tematykę poprawnego wykonywania badań diagnostycznych transformatorów wysokiego napięcia. Na podstawie przedstawionego przez autorów przykładu wykazano m.in. wyraźną rozbieżność wyników pomiarów, które otrzymano na podstawie badań diagnostycznych tego samego transformatora przez c[...]
EN The paper deals with the subject of properly performing diagnostic tests of high voltage power transformers. Based on the example presented by the authors, clear discrepancies in measurement results were obtained from four different contractors on the basis of diagnostic tests of the same transforme[...]
20
75%
Dozór Techniczny
2007 z. 3 56--60
PL Maszyny składają się z elementów połączonych ze sobą w okreslony sposób za pomocą połączeń ruchomych lub stałych. Uszkodzenia występują najczęściej przy połączeniach ruchomych. Bardzo ważna jest kolejność montażu. Prawidłowość lub wadliwość maszyn można stwierdzić na podstawie oględzin zewnętrznych [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last