Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka zawodowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 10 26-28
2
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 41 107--118
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodologię identyfikacji i wyznaczania niepewności ryzyka w metodzie analizy ryzyka Risk Score. Wnioskowanie poparte zostało przykładami obliczeniowymi.
EN In this article the methodology of identification and calculation of risk uncertainty in the Risk Score method was introduced. To adapt the Risk Score method, found in 1976 by Kinney and Wiruth, to reality of 2010 year, few changes to methodology had to be made. Inflation of USD from 1976 to 2010 an[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 28-31
PL Od czasu wprowadzenia do prawa wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego minęło już ponad 10 lat, jednak ich praktyczne wdrożenie nadal stwarza wiele problemów. W artykule przedstawiono stan wdrożenia tych wymagań w świetle danych GUS, raportów PIP oraz badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB w 100 [...]
EN Although requirements concerning occupational risk assessment were introduced into law over 10 years ago their practical implementation is still to be improved. The article discusses practical implementation of risk assessment in Polish companies in view of information from the Central Statistical O[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 3 26-27
PL Polskie edycje europejskich kampanii informacyjnych realizowanych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stanowią ważne przedsięwzięcie promujące tematykę bezpiecznej pracy. Starania, podejmowane w celu upowszechniania idei kampanii przynoszą coraz szersz[...]
EN Polish editions of European information campaigns carried out by the National Focal Point of the European Agency for Safety and Health at Work are important projects that promote safe work. Efforts to disseminate the idea of the campaign generate increasing interest. As a result each successive camp[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule opisano dwie metody oceny ryzyka zawodowego w wypadku narażenia na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną. Metoda prosta bazuje na wartościach wskaźników stężeń czynnika chemicznego w powietrzu w stosunku do stężeń dopuszczalnych lub na wartościach wskaźników zagregowanych w razie występowa[...]
EN Two methods of occupational risk assessment in case of exposure to chemical agents through inhalation have been described. A simple method is based on the values of ratios of chemical agent concentration in air to occupational exposure limits (OELs) or on the values of aggregated ratios in case of s[...]
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 9 22-26
PL W artykule omówiono metodę oceny ryzyka zawodowego, w której wykorzystano do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia urazu analizę zdarzeń pośrednich prowadzących od przyczyny do urazu, przedstawionych za pomocą drzewa zdarzeń. Zamieszczono przykład obejmujący scenariusz powstawania urazu oraz sza[...]
EN In this article discussed is a method of assessment of the occupational risk in which, for estimation of the probability of occurence of an injury, use has been made of an analysis of the intermediate events that lead from the cause to the injury, the events being represented by a tree of events. In[...]
7
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 10 27-30
PL W artykule przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzoną na wszystkich stanowiskach pracy w KW S.A. Zakładzie Górniczym "Bytom III". Ocena ryzyka zawodowego wykonana została w oparciu o własne rozwiązania, zgodnie z Polska Normą PN-N-18002, w skali pięciostopniowej. Przy szacowaniu ryzyka z[...]
EN The article presents a procedure of occupational risk assessment conducted for all the workplaces in the "Bytom III" Mining Unit of KW S. A. Coal Company. The occupational risk assessment has been accomplished in a five-degree scale, basing on own solutions in compliance with the Polish Standard Sp[...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 7/8 27-31
PL W artykule przedstawiono zaproponowane przez Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commission Employment and Social Affairs zasady oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w środowisku pracy, dla których nie ma ustalonych wartośc[...]
EN A proposition of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of the European Commission Employment and Social Affairs for occupational risk assessment posed by exposure to chemical agents are introduced. The intrinsic hazards of the substance, its tendency to pass into th[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 62 127--138
PL Celem niniejszej pracy było opracowanie sposobu badania przydatności metod oceny ryzyka zawodowego. Za jej pomocą oceniono cztery metody wskaźnikowe pod względem przydatności dla stanowiska administracyjno-biurowego. Wcześniej jednak zidentyfikowano występujące na tym stanowisku zagrożenia, ich przy[...]
EN The aim of the paper was to develop a method for the study of the usefulness of occupational risk assessment methods. Using this method, we selected four indicatory evaluation methods most useful for the administrative office position. However, previously the hazards for this position as well as the[...]
10
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 8 28-31
PL Znowelizowane w ostatnich latach przepisy Prawa geologicznego i górniczego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podzimnych zakładach górniczych, nałożyły na kierownictwo kopalń i [...]
EN The Geological and Mining Law regulations, as amended in the recent years, as well as those of the Ordinance of the Minister of Economy on Work Safety and Health Protection on running the operation of, and the specialistic fire protection in underground minig operation units, have imposed on the ma[...]
11
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 11 21-24
PL Opracowanie obejmuje charakterystykę metody umożliwiającej pracownikom przeprowadzenie samodzielnej oceny ryzyka zawodowego stanowisk i miejsc pracy na dole kopalni.
EN The work covers a characterisation of a method that enables the employees to conduct an autonomous assessment of occupational risk for the function and work place they represent in the mine underground.
12
61%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 68-81
PL Opracowanie podejmuje aktualną problematykę oceny ryzyka zawodowego na przykładzie specyfiki wysiłku głosowego w edukacji. W artykule tym przedstawiono praktyczny przykład klasyfikacji elementów oceny wysiłku głosowego na stanowisku pracy nauczyciela w wybranej szkole średniej. Publikacja obejmuje w[...]
EN The elaboration presents current problems of occupational risk assessment for example of specifics of vocal effort in education. In this article have been presented practical example of classification of assessment elements of vocal effort for workplace of a teacher in selected high school. The publ[...]
13
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 7/8 12-16
PL W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich [...]
EN In Poland natural UVR is very intensive in the spring and sumer. Constant exposure to UVR can cause skin and eye diseases (including cancer). That is why it is very important to assess risk posed by UVR and to take preventive measures. This article presents the results of measurements of workers exp[...]
14
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 331--338
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego obejmujących analizę stanu faktycznego w zakresie oceny ryzyka zawodowego jak również poziomu kultury bhp.
EN The paper presents the results of its author's own research carried out in the small and medium size enterprises sector. The research dealt with the most frequent problems associated with proper risk identification in the working environment and the occupational risk assessment and culture and safet[...]
15
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Z uwagi na planowane zmiany polskich regulacji prawnych i normatywnych dotyczących krystalicznej krzemionki przedstawiono niektóre problemy związane z prowadzeniem oceny ryzyka zawodowego na ten czynnik w środowisku pracy górnictwa skalnego. Zaprezentowano regulacje, które są zgoła odmienne od powsz[...]
EN Due to the planned changes to the Polish legal and normative for crystalline silica, the paper presents some problems related to the conduct of risk assessment for this factor in the work environment of rock mining. Presented Polish regulations regarding crystalline silica are quite different from t[...]
16
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 9 26-28
PL W artykule przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 15743:2009 Ergonomia środowiska termicznego. Zimne miejsca pracy. Ocena i zarządzanie ryzykiem (oryg.). Procedurę oceny zilustrowano praktycznym przykładem.
EN This paper presents a method of assessing risk during work in a cold environment in accordance with the principles described in standard EN ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment. Cold workplaces. Risk assessment and management. The procedure has been illustrated with a practical examp[...]
17
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 4 19-23
PL W artykule przedstawiono pomiary czynnika szkodliwego występującego w procesach technologicznych w przemyśle samochodowym: są to drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne, tzw. wibracje miejscowe. Pomiary wykonane w Finnveden Metal Structures na stanowisku oczyszczacza odlewów [...]
EN This article presents measurements of a harmful agent present in technological processes in car manufacturing: hand-arm vibrations, otherwise known as local vibrations. Measurements conducted in Finnveden Metal Structures at the workstation of a founding scourer showed that Maximum Admissible Intens[...]
18
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 2 6-9
PL Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81/2005, poz. 716) ocena ryzyka na czynniki biologiczne powinna być przeprowadzona na podstawie wszelk[...]
EN According to the ordinance of the Minister of Health (Dz.U. No. 81/2005, item 716) the assessment of occupational risk related to biological agents shall be conducted on the basis of all available information, including classification of biological agents which pose, or may pose, a hazard to human h[...]
19
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 8-10
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące emisji szkodliwych substancji chemicznych przy stosowaniu farb ekologicznych. Omówiono podstawowe rodzaje farb ekologicznych, ogólnie uznawanych za bezpieczne i rodzaje substancji emitowanych na poszczególnych etapach ich stosowania. Podano także sposób[...]
EN This paper presents issues related to the emission of harmful chemicals when ecological paints are used. It describes basic types of ecological paints - generally considered safe - and the chemicals emitted during the individual stages of their use. A method of determining hazards produced by differ[...]
20
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 8-10
PL W artykule przedstawiono trzy rodzaje oceny ryzyka: ocenę zawodowego ryzyka opartego na wartościach NDN ocenę ryzyka zdrowotnego opartego na modelu matematycznym, a także ocenę ryzyka zdrowotnego weryfikowanego badaniami medycznymi.
EN This study discusses three kinds of risk assessment: occupational risk assessment based on threshold limit values, health risk assessment based on the dose-response model and health risk assessment verified by medical examinations.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last