Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 4 29-31
2
80%
Chemik
PL Wprowadzenie do nowej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
EN Introduction to the New Act on Access to Information on the Environment and Its Protection, Participation of Society in Environmental Protection and on Environmental Impact Assessment.
3
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 8 310-314
4
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 7 276-279
PL Przedstawiono wstępną prognozę wpływu na środowisko różnych możliwości zagospodarowania Wisły poniżej stopnia we Włocławku. Prognostyczne „Studium oddziaływania na środowisko" pozwala już we wstępnej fazie prac studialno-projektowych dokonać syntetycznej oceny wpływu proponowanych rozwiązań na różne[...]
EN The paper presents a preliminary prognosis of impact of warious ways of management of the Vistula downstream of the stage of fall in Wtoctawek. The prognostic study of the impact on the environment gives already at the initial phase of planning works the possibility to make a synthetic assessment of[...]
5
60%
Chemik
PL Omówiono pojęcie oceny oddziaływania na środowisko (environmental impact assessment) i ewolucję przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko w prawie polskim. Przedstawiono zakres przedmiotowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, także w kontekście obszaró[...]
EN There are discussed the notion of environmental impact assessment and an evolution of regulations concerning environmental impact assessment in the Polish law. Presented is an objective range of decisions taken concerning environmental conditions of permissions to realize undertakings, also within t[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 107--119
PL [...] Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo- -dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zg[...]
EN Common transport policy of European Union has been searching for many years for effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport infrastructure, on the environment, so called [...]
7
51%
Chemik
PL Omówiono pojęcie oceny oddziaływania na środowisko (environmental impact assessment) i ewolucję przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko w prawie polskim. Przedstawiono zakres przedmiotowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, także w kontekście obszaró[...]
EN There are discussed the notion of environmental impact assessment and an evolution of regulations concerning environmental impact assessment in the Polish law. Presented is an objective range of decisions taken concerning environmental conditions of permissions to realize undertakings, also within t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last