Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena nośności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedmiotem pracy jest analiza nośności i sztywności blach fałdowych wytężonych obciążeniem skupionym od lokalnych podwieszeń np. "instalacji". Wykonano parametryczne badania numeryczne MES blach fałdowych o zmiennych rozpiętościach i zmiennym usytuowaniu sił skupionych. Zidentyfikowano rozkłady wyt[...]
EN The analysis and the assessment of the both resistances and stiffness of corrugated sheets loaded by a concentrated load from a local suspensions (for instance installations) have been presented herein. The parametrical, numerical studies FEM for corrugated sheets having variable spans and positions[...]
2
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 179-195
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Specjalnością autora jest projektowanie i ocena stanu żelbetowych budowli przemysłowych poddanych wysokim obciążeniom użytkowym, wiatrem i temperaturą. Konstrukcje tego typu należy oceniać pod względem ograniczenia naprężeń w stali, rozwarcia rys, grubości strefy ściskanej i odkształceń w trakcie ic[...]
EN The authors speciality is designing and assessment of the state of industrial concrete buildings under high service loads, wind and temperature action. Structure of that type should be assessed owing to: stress limitation in steel, cracks' divergence, thickness of the compressed zone and displacemen[...]
4
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 155-178
5
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przestawiono, na podstawie Eurokodu 4 część 1-2, ocenę nośności elementów konstrukcji zespolonych w warunkach pożarowych. Zaprezentowano trzy różne metody projektowania: analizy pojedynczych elementów, części konstrukcji, bądź analizy globalnej. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne belek [...]
EN This paper presents the structural capacity evaluation of steel-concrete composite structures under fire conditions based on Eurocode 4 part 2. Three different methods of analysis of individual elements, parts of the structures or global structure are described. The innovative design solution for be[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule dokonano ogólnej charakterystyki metod wyznaczania wytrzymałości na ściskanie materiału obmurza szybowego, podkreślając znaczenie właściwego oszacowania ww. parametru w aspekcie oceny stanu technicznego i nośności obudowy szybu. Stwierdzono zasadność każdorazowego wykonywania badań niszcz[...]
EN The article represents a general characteristics of the methods of compressive strength determination of shaft brickwork material, emphasising the significance of appropriate estimation of the above-mentioned parameter in the aspect of assessment of the technical condition and load-bearing capacity [...]
7
75%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2014 Vol. 13, no. 3 261--269
PL W artykule podjęto dyskusję na temat nośności stalowych mostów kolejowych z drugiej polowy XIX wieku. Pretekstem do dyskusji jest artykuł opublikowany w kwartalniku „Roads and Bridges - Drogi i Mosty" nr 2/2014. Stwierdzono m.in., że weryfikowanie nośności mostów eksploatowanych przez długi czas wym[...]
EN The load-bearing capacity of steel railway Bridges build in the 2nd half of XIX century is discussed. The reason for the discussion is the paper published in quarterly "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" No. 2 (2014). It was concluded that for verification of load carrying capacity of bridges exploi[...]
8
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2017 nr 2 30--37
PL Trzy proste metody obliczeniowe mogą posłużyć do oceny nośności gruntu poziomo zbrojonego i znaleźć zastosowanie w projektowaniu wzmocnienia podłoża pod ławą fundamentową lub innym obciążeniem pasmowym. Szczegóły obliczeń zostały zobrazowane trzema przykładami, dla których dobrano wymaganą wytrzymał[...]
EN In the article there are presented three basic horizontally reinforced soil bearing capacity assessment calculation methods that can be used in designing soil reinforcement under the continuous strip footing or other strip footings. There are three examples enclosed: for each one there was reinforce[...]
9
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 308-309
PL Scharakteryzowano stropowe deskowania rusztowe Gridflex. Część tych deskowań można demontować po 2-3 dniach od zabetonowania płyty stropowej. Określono parametry wytrzymałościowe betonu i geometrii płyty, przy których w tym czasie są spełnione warunki normowe dotyczące nośności elementów betonowych.
EN Gridflex formwork system is one of the latest systems of floor formwork. Due to the use of GFB early striking girders – fixed between the elements of panel grid system – it is possible to begin dismantling a part of formwork as early as 2-3 days after placing of concrete on floor slabs. The paper sh[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 36-38
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 83--87
PL Norma PN EN 1398:2009 [1] wskazuje ogólne wytyczne dotyczące oceny mostków ładunkowych. Dokument ten nie wskazuje precyzyjnie metod obliczeń odwołując się jedynie do stwierdzenia, że obliczenia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W artykule przedstawiono koncepcję obliczeń statyczn[...]
EN Standard PN-EN 1398: 2009 [1] indicates the general guidelines for the assessment of dock levellers. This document does not precisely indicate the calculation methods. Standard referring only to find that the calculations should be performed in accordance with generally accepted rules. The article p[...]
12
63%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 2 613--624
PL Obiekty szybowe stanowią bardzo istotną rolę w całym procesie wydobywczym każdej kopalni. Ze względu na swoje znaczenie obiekty szybowe oraz ich infrastruktura wymagają szczególnego dozoru w zakresie ich stanu technicznego, który wpływa nie tylko na bezpieczeństwo ich użytkowników ale przede wszystk[...]
EN The article presents an evaluation of the technical conditions of the shaft collar as well as its load capacity in which the consequences of uncontrolled displacement of part of the ventilation drift could have caused additional stress to occur. On the basis of comprehensive diagnostic examination u[...]
13
63%
Structure and Environment
2016 Vol. 8, no. 4 224--228
EN The paper presents a case of an industrial building in the chemical works, in which intensive production processes caused corrosion and weakened structural members. The results of investigations and static strength analysis are provided. They were necessary to assess the reliability of the structure[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 2 76--80
PL Modernizacja konstrukcji zaprojektowanej według PN-B wymaga oceny jej bezpieczeństwa według postanowień eurokodów. Przedstawiono wybrane problemy oceny nośności wykonywanej wg PN-EN 1993 konstrukcji stalowych zaprojektowanych według PN-B-03200 z lat 1956–1990. Omówiono zagadnienia identyfikacji właś[...]
EN Modernization of the structure that is designed according to PN-B requires an assessment of the safety under the eurocodes. The selected issues of assessment of the resistance done by PN-EN 1993 for steel structures being designed according to PN-B-03200, from years 1956-1990 have been discussed. An[...]
15
63%
Mosty
2014 nr 4 40--43
PL W artykule przedstawiono metodykę postępowania w analizie nośności. Na przykładzie stalowego przęsła łukowego pokazano możliwości oceny stateczności złożonych konstrukcji w oparciu o rozwiązanie problemu własnego i pełną analizę nieliniową z uwzględnieniem imperfekcji.
16
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 54--57
17
51%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 7-8 436--441
PL Nowe przepisy dotyczące oceny nośności eksploatowanych mostów zostały w ostatniej dekadzie opracowane m.in. w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwajcarii. Dokonano przeglądu tych przepisów oraz sformułowano rekomendacje dotyczące przyszłych polskich zasad oceny nośności obiektów mostowych z u[...]
EN During the last decade, new codes for the assessment of existing bridges have been developed in Canada, the UK as well as Denmark and Switzerland. The objective of this paper is to review how the above-listed key elements are addressed in existing assessment codes and give some recommendations for d[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 3 133--137
PL Przedstawiono badania nośności stalowej konstrukcji dachu hali uszkodzonej w wyniku pożaru oraz sposób jego naprawy. W trakcie pożaru płatwie i belki główne dachu zostały trwale zdeformowane, a dachowe płyty warstwowe uległy całkowitemu zniszczeniu. Pożar spowodował bardzo duże straty materialne, gd[...]
EN The examination of steel roof structure resistance in the hall damaged due fire and the way of its repair has been performed. The total damaged has covered the sandwich plates, whereas the tubular purlins and double tee main beams have been permanently deformed. The fire has caused big financial los[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 56--58
PL W artykule zamieszczono możliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstr[...]
EN The article presents the possibility of assessing the capacity and the ability to repair heterogeneous wall masonry of historic buildings. Assessment of the capacity of the various research methods was analyzed, including an assessment of the cooperation of the inner layer and the grain of the wall.[...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 9 473--476
PL Przedstawiono konstrukcję jednoprzęsłowego wiaduktu, wybudowanego na przebudowanych przyczółkach starego mostu sklepionego. Z uwagi na wysokość przyczółków w przeprawie zastosowano dodatkowo wzmocnienie przęsła zastrzałami i rozporami. Podano wyniki badań konstrukcji mostu, oszacowanie nośności przę[...]
EN The steel single span bridge over the Pełcznica River in Wałbrzych is presented. It was constructed on the abutments of previous arch bridge. Due to height of the abutments the strut beam was installed. Additional strengthening of the span was achieved by adding steel frames on the strut beams. The [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last