Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena niezawodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The intention of the paper is to illustrate the ability of the probabilistic time-dependent reliability assessment procedure applied to non-linear suspended cable structure with rheological properties, when a rope made from the high strength synthetic fibres is used. Attention is turned to the indiv[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 198 29-57
PL Praca zawiera prosty, aczkolwiek ścisły algorytm niezbędnych operacji logiko-matematycznych i probabilistycznych, umożliwiających określenie prawdopodobieństwa poprawnej pracy modułów i prostych układów techniki cyfrowej w funkcji sygnałów wejściowych o wartościach należących do zbioru {0,1}. W c[...]
EN The paper presents a simple but precise algorithm of indispensable logical-mathematical and probabilistic operations which permit the likelihood of correct work of modules and simple systems of digital technique to be determined as a function of input signals with values belonging to the set {0,1}. [...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 45-52
PL W pracy została przedstawiona metoda analizy drzewa uszkodzeń (FTA) poszerzona o elementy teorii zbiorów rozmytych. Zdarzenia nieokreślone drzewa uszkodzeń nie są rozwijane w analizie FTA z powodu braku wystarczającej ilości informacji, funduszy lub czasu na oszacowanie podstawowych ich parametrów. [...]
EN In this paper a FT A (fault tree analysis) method with elements of fuzzy set has been presented. Undeveloped events in FT A method are not taken into consideration in qualitative analysis because of too less information about element, not enough money or time to research, but they are important in c[...]
4
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Evaluating reliability on different hierarchical levels of electric power systems (generation, transmission and distribution) utilizes various indices of reliability, in spite of being principally similar in a probabilistic sense. These indices are expected values of probabilistic distributions and [...]
5
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 12 34-38
PL Przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych krajowych bloków energetycznych o mocy 370 MW, opalanych węglem brunatnym.
EN The paper presents results of testing of domestic 370 MW power units, brown coal-fired.
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 313-316
PL Coraz częściej półprzewodnikowe źródła światła zastępują tradycyjne żarówki. Ich bardzo duża żywotność wynika z własności emisji światła ze struktury półprzewodnika. To praktycznie eliminuje uszkodzenia związane z całkowitym zanikiem świecenia. Jednak zachodzące w takiej strukturze procesy degradacj[...]
EN Semiconductor light sources replace traditional incandescent lamp. Their very long durability is a consequence of performance of light emission from semiconductor structure. This almost completely eliminates hard failures results. But degradation processes existing in such structure seriously reduce[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji sektora elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego.[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
8
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is description of the creep resistant steels low cycle fatigue life under gradual loading. Design/methodology/approach: The low cycle test at high temperatures have been performed. This kind of fatigue is typical for materials worked at high temperature conditions.[...]
9
75%
Total Logistic Management
2008 no. 1 125-136
PL Omówiono podstawowe zadania procesu zaopatrzenia. Wskazano na znaczenie oceny niezawodności tych procesów i przedstawiono podstawowe wskaźniki oceniające. Pokazano przykład analizy procesu zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie. Omówiono najważniejsze błędy w funkcjonowaniu procesu. Podkreślono nisk[...]
EN In the paper, the basic objectives of supply process are discussed. The importance of reliability assessment for the supply and procurement process is mentioned and some basic factors are described. The example of supply process analysis for SME is shown. The most important faults/errors of the proc[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 140--143
PL Przedstawiono ideę modelowania niezawodnościowego wykorzystanego do oceny prawdopodobieństwa utraty/zatrzymania nabywcy energii elektrycznej, wykorzystując pewne analogie skojarzone z rozkładem Weibulla i jego zastosowaniem w technice. Swobodny wybór sprzedawcy energii oraz konkurencyjność na rynku [...]
EN The idea of the reliability modeling used to assess the likelihood of loss/detention the purchaser of electricity using some analogies associated with Weibull distribution and its application in technical life is presented. Free choice of energy supplier and competitiveness in the market governed in[...]
11
75%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2017 Vol. 37 35--40
EN The article describes a method of evaluating the reliability of groove turning for piston rings in combustion engines. Parameters representing the roughness of a machined surface, Ra and Rz, were selected for use in evaluation. At present, evaluation of surface roughness is performed manually by ope[...]
12
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 2 27-30
PL Ocena niezawodności sieci Ad Hoc przy użyciu technik analitycznych zazwyczaj wymaga wielu założeń. Dlatego też techniki analityczne nie są w stanie uwzględnić wielu czynników stochastycznych charakteryzujących sieci tego typu. Ostatnio symulacja stała się popularnym podejściem do oceny niezawodności[...]
EN Reliability evaluation of Ad Hoc networks using analytical techniques usually requires many assumptions. Thus, analytical techniques are unable to consider many stochastic factors of the networks. Simulation has become a popular approach for evaluating the reliability of Ad Hoc networks. This paper [...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę obecnie stosowanych metod wykrywania dolnej granicy wybuchowości na przykładzie tłoczni gazu. Praca obejmuje: wybranie metody analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka, wykonanie obliczeń, zidentyfikowanie mechanizmów wystąpienia zagrożeń, oraz zaproponowanie działań maj[...]
EN The article presents an analysis of currently used methods of detecting the lower limit of flammability on the example of the Gas Compressor Station. Its scope includes the development of methods of safety analysis, risk assessment together with calculations and identification of mechanisms of occur[...]
14
75%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 199--224
PL Istotnym problemem w eksploatacji pojazdów szynowych jest dynamika obciążeń wymuszających. Identyfikacja tych obciążeń i ocena ich wpływu na niezawodność i trwałość konstrukcji ma podstawowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania. Z tego też względu ważnym zagadnieniem w ocenie trwałośc[...]
EN An important issue during the operation of rail vehicles is the dynamics of forced loads. The identification of these workloads and the evaluation of their impact on the reliability and durability of the structure is essential for maintaining the safety of operation. For this reason, an important is[...]
15
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 4 1430--1440
EN When analysing big data generated by a typical diagnostic system, the maintenance operator has to deal with several problems, including a substantial number of data appearing every second. Maintenance systems, especially those in mining industry additionally require the operator to make reliable pre[...]
16
75%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy wskaźników niezawodności środków transportu szynowego. Pod względem niezawodnościowym środki transportu szynowego należą do grupy obiektów odnawialnych. Proces eksploatacji tego typu obiektów składa się na przemian z okresów poprawnej pracy i okresów odnów. W analizie środków transpo[...]
EN The article concerns reliability indices of railway means of transport. In reliability aspect these means of transport belong to the group of objects that can be renewed. Utilization process of objects this kind consists of the following alternating periods: proper work and renewal. Means of railway[...]
17
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedst[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
18
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 3 4-13
PL Stosowane w praktyce inżynieryjnej różnorakie redundancje zwiększają dostępność danego systemu zarazem powiększając jego złożoność, co czyni niepewnymi ocenę niezawodności i wykrywanie uszkodzeń komponentów systemu. Wobec powyższego, poddano badaniom system typu konfguracja-redundancja oraz sformuło[...]
EN Engineering practices with various redundancies increase the availability of a system as well as complexity which bring the uncertainty of reliability estimation and failure detection of system components. Under such conditions, a confi gurationredundancy system is studied and the reliability functi[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono i oceniono podejścia, modele i narzędzia do oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego na dwóch pierwszych poziomach hierarchicznych (podsystemu wytwórczego, systemu wytwórczo-przesyłowego). Specjalną uwagę poświęcono programom komputerowym: do oceny niezawodności (wy[...]
EN In this paper the approaches, models and tools to the electric power system reliability assessment on the first two hierarchical levels (generation subsystem, generation and transmission system) are described and assessed. The special attention was paid to computer programs: GRA (Generating Reliabil[...]
20
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper gives a comparison of various techniques of laser surface hardening for various kinds of structural and tool steels, and special maraging steel and hardening of nodular graphite and gray cast irons. Design/methodology/approach: Experimental investigations of laser surface transfo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last