Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 216
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2001 nr 6 [44] 17-19
PL Problematyka jakości szyb zespolonych dotyczy producentów szyb, stolarki budowlanej, ale również inwestorów i wszystkich tych osób, które zamierzają wymienić okna lub mają zastrzeżenia do jakości szyb zespolonych w nowych budynkach. Dużą rolę odgrywają tu producenci szyb zespolonych i dostawcy stola[...]
2
100%
Drogownictwo
2001 nr 10 295-305
PL Nieodłączną cechą każdego procesu technologicznego jest jego zmienność, dlatego też oceny jakości robót powinny być rzetelne i znane stronom procesu budowy drogi przed rozpoczęciem robót.
3
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The present work deals with problems connected with assessment of the level of quality of redecoration-mo-dernization services (production-related), carried out by means of servqua] method in a case study involving companies dealing in the area of power industry. It follows from an analysis of the l[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 137-138
PL Ocena jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego pełni funkcję sygnalizatora, który informuje o niebezpieczeństwie powstania niezgodnego obiektu mechanicznego poprzez zastosowanie niewłaściwych metod, narzędzi, badań lub też niewłaściwie dobrany zespół konstruktorów. Biorąc pod uwagę dynamiczne temp[...]
5
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Ocena obowiązującego w Polsce modelu katastru nieruchomości sprowadzać się może do ustalenia, w jakim zakresie dane ewidencyjne gromadzone w systemie odpowiadają założonym celom, jak i oczekiwaniom ich odbiorców. Wiarygodność udostępnianych informacji z systemu katastralnego determinowana jest zatem[...]
EN Assessment of existing model of the real estate cadastre in Poland can be reduced to determining to which extent the cadastral data collected in the system correspond to the assumed objectives and expectations of their recipients. Reliability of the available information from the cadastral system is[...]
6
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2009 nr 1 237-248
PL Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie jakości wykonania detali wykonanych metodą szybkiego prototypowania w technologii FDM. Badania wykonywano na dwóch elementach, "model I", dla którego formatem wyjściowym był model zapisany jako .stl a na jego podstawie wykonano element [...]
EN The paper presents a part of investigation witch main goal is determination of FDM rapid prototyping method and printing parameters on quality of manufactured elements. The eva!uation needs measurements of geometrical accuracy, comparing measured values to nominal values (dimensions in CAD model). C[...]
7
80%
Pneumatyka
2010 nr 1 23-26
PL Mała liczba prac z zakresu optymalizacji układów wibroizolacji z elementami pneumatycznymi spowodowała, że autorzy postanowili przeanalizować dynamikę siedziska wraz z układem wibroizolacji o strukturze pozwalającej na analizę wpływu tylko istotnych (zdaniem autorów) parametrów. Badany układ pozbawi[...]
EN Not many papers in the subject area of pneumatic vibro-isolation system optimisation have caused that the Authors of this paper have decided to analyse the dynamie behaviour of the seat suspension system. Such vibro-isolation system has the simplified structure in order to analyse an influence of th[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 97-109
PL Artykuł przedstawia problematykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ZZR). Przedstawiono koncepcję ZZR. Zaprezentowano z tej perspektywy wyniki badań dotyczących jakości ZZR, w oparciu o przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Wyniki badań wskazują na potrzebę promocji koncepcji ZZR oraz udowadnia[...]
EN The paper presents the important issues of integrated corporate risk management (IRM). There is presented concept of IRM. From that perspective there were presented results of scientific studies, performed on companies active in Poland. The results indicates on very high demand of the promotion of I[...]
9
80%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono system do oceny pracy zespołowej. Możliwe jest jego wykorzystanie w środowisku naturalnym i internetowym. Określono podstawowe funkcje i architekturę tego systemu oraz podano sposób implementacji.
EN The paper describes a system for quality evaluation of human collaborative activities. It can be used in natural and Internet environments. System basic functions are defined. System architecture and the way of its implementation are considered.
10
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is present the role of quality control operations in such a complex manufacturing process like plastic forming. Nowadays classical manufacturing process management is replaced with total quality management philosophy. Design/methodology/approach: The presented results[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
EN The paper presents structure scheme and work algorithm of dosimeter device. There is also quantitative estimation of device methodical errors.
12
80%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Sformułowanie odpowiedniej polityki obsługi klienta, która zapewnia maksymalizację zadowolenia odbiorców musi odpowiadać realnym potrzebom klientów i być oparte na wiarygodnych informacjach o oczekiwaniach ze strony nabywców. W prezentowanym referacie przedstawiono wyniki badań ankietowych poziomu s[...]
EN The creating of suitable customer's service pocket, which would secures the maximization of the consignee's satisfaction has to give an answer to the real customers' needs, and also have to be base at reliable information about buyers' expectations. The article shows the results of inquiry estimatin[...]
13
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents an example of the application of the complex quality control process and shows the advantages of such approach. Moreover it presents the analysis of a specific manufacturing process of rings of train wheels. Design/methodology/approach: In the presented works it has been [...]
14
80%
Journal of KONES
PL Od wielu lat trwają poszukiwania prostych wskaźników stanu zestarzenia olejów smarowych w tym olejów silnikowych. W takim charakterze próbuje się wykorzystać również pomiary własności dielektrycznych. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów stałej dielektrycznej przyrządem LUBRI - SENSOR w oleju L[...]
EN Simple index of Iubrication oils deterioration (also motor oils) was searching for long time. It's making full use of dielectrical properties in this character. The paper presents results of testing of dielectrical constans using Lubri - Sensor set in Lotos Syntetic API SJ/CF, EC SAE 5W140 used in D[...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 672-674
PL Zaprezentowano sposób oceny obiektów budowlanych przy zastosowaniu kryteriów trudno mierzalnych. Jako właściwy sposób oceny wielokryterialnej autorzy przyjęli metodę punktu idealnego. Działanie algorytmu zaprezentowano na przykładzie oceny pięciu nowo wybudowanych obiektów mieszkaniowych.
EN Paper presents mainly definitions of assessment for the building products using untouchable criteria. As proper tool authors present technique for order preference by similarity to ideal solution method. Method was represented by example of assessment five new constructed multi-apartment buildings.
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 103-110
PL Rozważano przypadek platerów, w których stosunek granicy plastyczności warstw R 1 e / R 11 jest większe 0.7. Opracowano stanowisko do próby rozrywania oraz odpowiednie próbki do badań. Określono warunki i miejsca inicjacji pęknięć uwzględniając mechanizmy uszkodzeń. Przeprowadzono próby rozrywania n[...]
EN The purpose of this paper is to investigate the method of a clad steel spalling for evaluationg of the bonding strength. This experimental method may be used together with the clad steel shearing method, respectively. Yield strength relationship R1 e/R11 e of the tested steels is below 0,7. Dimensio[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono i zdefiniowano badania wstępne typu, które są podstawą oceny jakości kruszyw wg nowych wymagań norm europejskich. Podano zakres i częstotliwość badań oraz ich stosowanie.
EN In article are introduced and defined a initial type test which are based for aggregates conformity in accordance with new european standards. Tests fraquencies and uses are given
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono nowe, wybrane konstrukcje kabli I przewodów oponowych przewidzianych do pracy w górniczych sieciach energetycznych. W zakresie zabezpieczeń sieci omówiono układ selektywnej ochrony ziemnozwarciowej wieloodplywowych sieci 500v, o izolowanym punkcie neutralnym oraz zabezpiecz[...]
EN The paper presents some new construction of power and trailing cable designed to be used in mine power networks. Within the range of protection, the paper described a safety device for ground-fault protection of network that includes frequency converter and a system for selective ground-fault protec[...]
19
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 11 808-810
PL Przedstawiono główne nurty współpracy między Przemysłowym Instytutem Elektroniki i Instytutem Systemów Łączności WAT. na szczególną uwagę zasługują wyniki współpracy realizacji projektów badawczych.
EN This is article presents the main directions of cooperation between Industrial Institute of Electronics and Institute of Telecommunications Systems at the Military University of Technology with the particular emphasis on the results of mutual research projects.
20
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 88 17--23
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Materiał do badań stanowiły dwa rodzaje pieczywa chrupkiego: żytnie i graham dwóch czołowych producentów oraz jedna marka własna. Zakres badań obejmował ocenę org[...]
EN The objective of the research was the comparative quality assessment of crispbread of selected producers available in retail sale. The research material consisted of two types of crispbread: rye and Graham bread of two leading producers and one private label. The scope of the research included the o[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last