Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 139
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 2 115--126
EN Managing occupational safety in any kind of industry, especially in processing, is very important and complex. This paper develops a new method for occupational risk assessment in the presence of uncertainties. Uncertain values of hazardous factors and consequence frequencies are described with ling[...]
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 4 587--590
EN Occupational injuries requiring admission to a trauma unit were examined to outline the events surrounding the injury and to examine the costs. Sixty-nine patients were admitted over a 12-month period, representing 4.30% of all work-related injuries attending the emergency department and 4.25% of al[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 5 2-5
PL Komisja Europejska wprowadziła nową formułę integracji przemysłu z nauką - Europejskie Platformy Technologiczne. Ich krajowym odpowiednikiem są Polskie Platformy Technologiczne, a wśród nich tworząca się Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. W artykule omówiono cele, źród[...]
EN The European Commission has introduced a new formula of integration between industry and research: the European Technology Platforms. At the same Polish Technology Platforms have been established. One of them is the Polish Technology Platform Occupational Safety in Industry. The aims, finance, sourc[...]
4
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2006 No. 6 55-73
EN The introductory part of this paper presents the development of education during the last few years in the area of Occupational Health and Safety and Ergonomics in Poland. The next part contains the characteristic of a checklist, which was used during conducting the research described in the paper. [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 261 497-507
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie światła chemicznego do oznaczania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na stanowisku pracy oraz w dowolnych miejscach wyrobisk górniczych. Przedstawiono zasady zastosowania sygnalizatorów chemiczno-świetlnych jako alternatywne uzupełnienie rozwoju konstr[...]
EN This article is a proposition of chemical light utilization to mark potentially dangerous situations in a workplace as well as in any other places in an underground mine. It presents rules of application chemical-light signals as an alternative supplement to reflective signals construction which are[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 12 11-14
PL W artykule przedstawiono cechy konstrukcyjne elementów przenośnych pilarek łańcuchowych zmniejszających ryzyko bezpośredniego kontaktu operatora maszyny z ruchomą piłą łańcuchową i umożliwiających, w sposób planowy i dogodny dla użytkowników, poprawę technicznych parametrów tej maszyny, w celu zapew[...]
EN This paper introduces the reader to design features of chain saw elements that decrease the risk of immediate contact of a machine’s operator with a moving cutting chain and also make it possible to deliberately and conveniently improve the technical parameters, ensuring safe use of these machines.
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 9 26-29
PL W numerze 1/2004 Bezpieczeństwa Pracy zaprezentowano część księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, z lat 1900 -1950. W tym artykule zaprezentowano księgozbiór Biblioteki CIOP-PIB z lat 1950-1970. Zwrócono uwagę na wpływ uwarunkowań historyczn[...]
EN The first article in this series presented that part of CIOP-PIB’s library collection which was published between 1900 and 1950. This article presents part of CIOP-PIB’s library collection, from the next period, i.e., 1950-1970. Attention was focused on the influence of history, politics and socio-e[...]
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 1 24-27
PL W artykule zaprezentowano część księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, z lat 1900 –1950. Przy wyborze pozycji kierowano się aktualnością dla współczesnego czytelnika wybranych publikacji.
EN This article presents that part of CIOP-PIB’s library collection which was published between 1900 and 1950. The following criteria for selecting particular publications were used: relevance for the contemporary reader, coverage of problems connected with safety and the protection of human in the wor[...]
9
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 1 7-8
PL Autor omówił przepisy dotyczące informacji, a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzeń ministra infrastruktury.
EN The author discusses regulations concerning information and plans regarding safety and health protection, based on the Construction Law and decrees issued by the Minister of Infrastructure.
10
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 7/8 15-19
PL W artykule omówiono nowe rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.
EN This article discusses a new ordinance of the Minister of Economic Affairs and Labour of 8 December 2004, which came into force on 1 January 2005 on statistical cards for accidents at work
11
88%
Polish Maritime Research
2017 nr 1 115--124
EN The paper proposes two Wireless Body Area Network Sensors (WBANSs) scenarios at the logical and simulation levels for improving occupational safety and health conditions at the developing seaport environment. The Port of Bar (Montenegro) is taken as an exemplar. The logical model is based on the act[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Construction is world over thought to be a very hazardous industry. According to the International Labour Organization, it accounts for 30-40% of the world`s fatal injuries and non-fatal injuries occur most frequently than in other industries. Many different approaches to safety should be considered[...]
13
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 80--84
PL W ramach diagnostyki stanu bezpieczeństwa pracy coraz częściej, obok tradycyjnych metod i technik ukierunkowanych na badanie przyczyn i okoliczności wypadków już zaistniałych (analiza retrospektywna stanu bezpieczeństwa), stosowane są metody i techniki prospektywne (wyprzedzające), ukierunkowane na [...]
EN In the framework of diagnostics of the occupational safety state more and more often apart from the traditional methods and techniques oriented on investigations regarding the reasons and circumstances of accidents that already took place (retrospective analysis of the safety state), prospective adv[...]
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 8-9
PL W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/[...]
EN The article presents a European conception of achieving safety of the use of work equipment at work. The minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work, defined by the Social Directives 89/655/EEC, 95/93/EC and 2001/45/EC, are compared with those in force in [...]
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 28-30
PL Strugarki do obróbki drewna należą do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia spowodowane są głównie przez pracujące ze znaczną prędkością narzędzia. W artykule scharakteryzowano źródła zagrożeń, przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji strugarek, wynikające z Polskiej Nor[...]
EN Planing machines for woodworking are especially dangerous machines. Hazards are mostly caused by tools, which have considerable speed. The article describes sources of hazards and it presents safety requirements (from Polish Standard PN-EN859) for the construction of planing machines. The article al[...]
16
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 7/8 14-18
PL W artykule przedstawiono nowy serwis internetowy, opracowany w CIOP-PIB, dedykowany w szczególności polskim mikroprzedsiębiorstwom, zawierający zestawy najważniejszych informacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla sektorów: budownictwa, przetwórstwa drewna i mechaniki pojazdowej
EN A new website for micro-enterprises in Poland is presented. It has been worked o by CIOP-PIB for three sectors of the economy: construction, woodworking and repairing and maintenance of cars. The website contains a dedicated OSH legislation service, information about employers’ OSH obligations, abou[...]
17
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 7/8 21-23
PL W artykule omówiono strukturę i zawartość informacyjną portalu Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS w Genewie, działającym przy Międzynarodowym Biurze Pracy (ILO). Witryna ta zamieszczona jest w ramach portalu ILO.
EN The article presents the structure and information content of a website of the International Occupational Safety and Health Information Centre CIS. It is part of the International Labour Organization’s portal.
18
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 7/8 34-37
PL Autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy WSZOP w Katowicach na temat oczekiwań pracodawców wobec pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postuluje utworzenie kierunku studiów "zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
EN The article presents conditions determining views and attitudes of employers and government elites on occupational safety and health (051- problems and their importance in market economy. Moreover, it discusses the need for a certain kind of specialists in the area in view of the changes following P[...]
19
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 2-5
PL W artykule przedstawiono i omówiono rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej dotyczące wymagań, jakie powinien spełniać raport o bezpieczeństwie oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze. Omówione rozporządzenia ustalają nowe[...]
EN The provisions of the ordinances of the Minister of Economy, Labour and Social Policy have been presented and discussed. These ordinances introduce new requirements, which replace those valid until 30 th June 2003. They concern the requirements of the Polish system of major industrial accident contr[...]
20
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 12 20-23
PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały. Jako kryterium optymalizacji wybrano wartości momentu siły występującego w stawie kolanowym podczas nacisku na pedał z uwzględnieniem pozycji podczas pracy.
EN The aim of the article was to present a way of optimisation of a steering element position at workplaces equipped with pedals. The value of moment of force performed in the knee joint during pressing pedal was chosen as the criterion of optimisation. Body posture during work was also taken into acco[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last