Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 118--124
EN The article discusses criteria for the assessment of exposure to visible radiation (blue light), methods of measurement of radiation exposure and hazards during welding. Then, the author presents the results of measurements of exposure to visible radiation in the electrical and gas welding. Based on[...]
2
100%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 281-286
PL W artykule przedstawiono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wdrożony w Kompanii Węglowej S.A. Stanowi on obecnie element zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego poza systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy system zarządzania jakością i ochroną środowiska. W arty[...]
EN The article presents Occupational Health and Safety Management System implemented in Kompania Węglowa S.A. Nowadays it is a part of the Integrated Management System, which contains, apart from Occupational Health and Safety Management System, also Quality Management System and Environmental Protecti[...]
3
100%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 203-214
PL W górnictwie polskim podobnie jak i w górnictwach innych krajów UE, nie ma jednej "narzuconej" metody ustalania (wyznaczania) wartości liczbowych dopuszczalnego poziomu ryzyka zawodowego osób obsługujących systemy antropotechniczne. Podstawą ustalania (określania, wyznaczania) dopuszczalnego ryzyka [...]
EN In Polish mining and in other EU countries mining there are no specific regulations stating how to compute the admissible level of occupational hazard of machine operators. The underlying principles for establishing the occupational hazard are set forth in pertinent laws and safety regulations. In a[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 6 7-11
PL Palne substancje chemiczne tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Do zainicjowania wybuchu są niezbędne trzy elementy (składowe): paliwo, źródło zapłonu i utleniacz. Utleniaczem w powietrzu jest tlen. W artykule przedstawiono zasady identyfikacji zagrożenia wybuchem, klasyfikacje stref wybuchowyc[...]
EN Flammable chemical substances mixed with air produce explosive mixtures. Three elements are essential to initiate an explosion: fuel, ignition sources and an oxidant. This paper discusses the principles of identifying an explosion hazard, classification of explosion zones, classification of ignition[...]
5
100%
Energetyka
2010 nr 10 671-674
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 39-46
PL W artykule omówiono jedno z podstawowych zadań oceny ryzyka zawodowego, jakim jest informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach pracy. Główną jego część stanowi autorska propozycja karty informującej o ryzyku zawodowym. Autorzy starali się rozwiać wątpliwości i nieporozumienia zwi[...]
EN The paper deals with most of the basics tasks of risk assessment professional what in-forming aboul occupational hazard workers on their worksites is. The body of article is the state the autho^s proposal of card infbrming about occupalional hazard. Authors tried to scatter doubt and misunderstandin[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 105-113
PL W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka zawodowego. Dokonano także oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska murarza. Przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w budownictwie w latach 2002-2006.
EN In the article methods of the mark of the occupational risk were presented. They also made an appraisal of the occupational risk for the position of the bricklayer. Concerning data was presented accidents appearance in the building in 2002-2206 years.
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 12-15
PL Wiek osoby pracującej jest powszechnie uznawany za jeden z istotnych czynników wpływających na percepcję zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Prowadzone dotychczas badania nie doprowadziły jednak do sformułowania jednoznacznych wniosków dotyczących tego wpływu. W artykule przedstawiono pe[...]
EN Age is commonly considered to be an important factor influencing perception of hazards and related occupational risks. However, research to date has not allowed formulating unambiguous conclusions on these influences. This article presents a perception of hazards and their potential negative influen[...]
9
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper analyzes occupational risk at selected metal cutting machine tool stands (turning, milling, drilling and grinding stands) and presents a set of recommendations formulated to minimize hazards at the above mentioned stands. The assessment is based on the analysis that allowed for selecting t[...]
10
88%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 2 339--344
EN This work is a contribution to a normative approach of noise assessment in the professional environment. It permits the identification of the affected workstations on the one hand and on the other hand it constitutes an important support to the preoccupations of the impact study on the environment i[...]
11
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule są rozpatrywane zagrożenia, na które narażony jest rolnik, a wynikające z kontaktu z czynnikami biologicznymi, fizycznymi, chemicznymi i psychofizycznymi. Opisano i scharakteryzowano procedurę identyfikacji i zasady oceny ryzyka dla wybranych zagrożeń. Wykaz zagrożeń jest połączony z list[...]
EN This paper discusses the hazards which appear in the work of a farmer exposed to biological, physical, chemical and psychophysical factors. The procedure of identification is described and the principles of classification of biological factors into risk groups are given and characterized. This list [...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 1 6-9
PL Ekranowanie elektromagnetyczne, zmniejszające poziom ekspozycji pracowników przebywających w pobliżu źródeł pól elektromagnetycznych, może skutecznie ograniczać ryzyko zawodowe wynikające z nadmiernego narażenia na pola elektromagnetyczne. W artykule scharakteryzowano możliwość zastosowania środków [...]
EN Electromagnetic shielding, which reduces the exposure level of workers present in the vicinity of electromagnetic field sources, can sufficiently reduce occupational hazard caused by excessive exposure to electromagnetic fields. This article discusses the possibility of using technical protective me[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 28-31
PL W artykule zaprezentowano metodę OWAS służącą do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wraz z dwoma przykładami oceny ryzyka z zastosowaniem tej metody w kontekście zapisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiono stanowisko, które spełnia kryteria określone w ustaw[...]
EN This paper presents the OWAS method for assessing the risk of MSD development. It is supplemented with examples of an assessment of two workstands, of which one fulfils requirements for a transition pension, whereas the other one does not.
14
75%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł poświęcono dwóm tematom, łączącym wymagania prawne jak również wymagania sytemu zarządzania. Są nimi konsultacje pracodawcy z pracownikami oraz ocena ryzyka zawodowego. Analiza w zakresie wspomnianych tematów została dokonana w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na 2000 pracod[...]
EN This article was devoted to two themes, combining the legal requirements as well as requirements management system. They are an employer consult with employees and risk assessment. Analysis of these themes has been based on the results of tests carried out on 2000 employers in Lodz region, of which [...]
15
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 12 145--151
PL W artykule przedstawiono przykładowy sposób określenia wpływu wybranych zagrożeń górniczych na poziom ryzyka zawodowego. Spośród kilku rozpoznanych zagrożeń podano hierarchię trzech najważniejszych według wcześniej przyjętych i opisanych kryteriów. Jako metodę badawczą zastosowano jedną z analiz wie[...]
EN This article presents and example of impact determination for selected mining hazards at an occupational risk level. Amongst identified hazards, the three most important were indicated, according to formerly assumed and described criteria. A multicriteria decision analysis was employed which is know[...]
16
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In this paper the analysis of influence of threats on the safety level in plastic processing industry was carried out. The effect of the proper risk management is increase of work safety and psychical comfort of employers. The necessity of threats monitoring and minimization of the occupati[...]
17
75%
Ekologia i Technika
PL Styren stanowi główny problem zakładów produkujących jachty oraz wytwarzających produkty w połączeniu z włóknem szklanym. Im większe zużycie substancji na bazie włókna szklanego, tym większe zagrożenie dla zdrowia pracowników zakładu, a tym samym większe zanieczyszczenie.
EN Styrene is one of the main problems faced by boat-building plants as well as the ones manufacturing products in connection with fiberglass. The more fiberglass-based substances are utilized, the greater hazard posed to employees' health, and more pollution emitted into the environment. The present w[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 409-417
PL Artykuł przedstawia przekształcone metody oceny ryzyka zawodowego, w których rangi przypisane poszczególnym kategoriom parametrów zastąpiono wskaźnikami, pozwalającymi na uproszczenie procedury szacowania ryzyka. Rozważania oparto na popularnych metodach bazujących na trzech i czterech cechach wejśc[...]
EN The paper presents modified methods for occupational risk, where particular category grades has been replaced by indicators for risk assessment simplification. Reflections has been based on popular three and four parameters methods.
19
75%
Energetyka
2008 nr 5 351-355
PL Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem (PPN) wymaga oceny ryzyka zawodowego. W zależności od warunków potrzebnych do realizacji pracy ryzyko wykonania ich może być większe lub mniejsze. Warunki te narzuca stosowana technika eksploatacji, w tym technika prac pod napięciem, która je[...]
EN Live power installations operation needs an assessment of occupational risk. Depending on conditions required to perform the work, risk can be either high or low. The conditions are imposed by an applied operation technology including the live working one which is a composition part of outage-free o[...]
20
75%
Energetyka
2008 nr 5 356-360
PL Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem (PPN) wymaga oceny ryzyka zawodowego. W zależności od warunków potrzebnych do realizacji pracy ryzyko wykonania ich może być większe lub mniejsze. Warunki te narzuca stosowana technika eksploatacji, w tym technika prac pod napięciem, która je[...]
EN Live power installations operation needs an assessment of occupational risk. Depending on conditions required to perform the work, risk can be either high or low. The conditions are imposed by an applied operation technology including the live working one which is a composition part of outage-free o[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last