Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational risk assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 10 26-28
2
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 28-31
PL Od czasu wprowadzenia do prawa wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego minęło już ponad 10 lat, jednak ich praktyczne wdrożenie nadal stwarza wiele problemów. W artykule przedstawiono stan wdrożenia tych wymagań w świetle danych GUS, raportów PIP oraz badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB w 100 [...]
EN Although requirements concerning occupational risk assessment were introduced into law over 10 years ago their practical implementation is still to be improved. The article discusses practical implementation of risk assessment in Polish companies in view of information from the Central Statistical O[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 3 26-27
PL Polskie edycje europejskich kampanii informacyjnych realizowanych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stanowią ważne przedsięwzięcie promujące tematykę bezpiecznej pracy. Starania, podejmowane w celu upowszechniania idei kampanii przynoszą coraz szersz[...]
EN Polish editions of European information campaigns carried out by the National Focal Point of the European Agency for Safety and Health at Work are important projects that promote safe work. Efforts to disseminate the idea of the campaign generate increasing interest. As a result each successive camp[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule opisano dwie metody oceny ryzyka zawodowego w wypadku narażenia na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną. Metoda prosta bazuje na wartościach wskaźników stężeń czynnika chemicznego w powietrzu w stosunku do stężeń dopuszczalnych lub na wartościach wskaźników zagregowanych w razie występowa[...]
EN Two methods of occupational risk assessment in case of exposure to chemical agents through inhalation have been described. A simple method is based on the values of ratios of chemical agent concentration in air to occupational exposure limits (OELs) or on the values of aggregated ratios in case of s[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2008 Nr 51 21-42
PL W roku 1996 znowelizowano kodeks pracy [10], wprowadzając między innymi art. 226, który nakłada na pracodawcę obowiązek stałego monitorowania i oceny ryzyka zawodowego, a także dokumentowania wyników tej oceny i informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy. W literatu[...]
EN In 1996 there was alteration of the polish labour code. By this alteration it was introduct the article of 226, which compel on employers the obligation of permanent monitoring and the analyse the occupational safety and ergonomics. By the article was also introduct the obligation of booking the sol[...]
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 7/8 27-31
PL W artykule przedstawiono zaproponowane przez Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commission Employment and Social Affairs zasady oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w środowisku pracy, dla których nie ma ustalonych wartośc[...]
EN A proposition of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of the European Commission Employment and Social Affairs for occupational risk assessment posed by exposure to chemical agents are introduced. The intrinsic hazards of the substance, its tendency to pass into th[...]
7
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this paper the occupational risk assessment in the selected work stations in the company which operates in the mining industry was carried out. The legal requirements relating to work safety and occupational risk assessment were showed. Design/methodology/approach: In this article three [...]
8
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 87-103
PL Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest zadaniem pracodawcy, wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Jej przeprowadzenie pozwala na uzyskanie obiektywnych informacji na temat występujących zagrożeń oraz poziomu ich oddziaływania. Umożliwia ponadto zidentyfikowanie niezbędnych dział[...]
EN The occupational risk assessment at the work station is a employer duty of legal requirements. It execution affording possibilities for information at work hazards and level of their action. The occupational risk assessment identifying an improvement activity of work environment and making possible [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 68-81
PL Opracowanie podejmuje aktualną problematykę oceny ryzyka zawodowego na przykładzie specyfiki wysiłku głosowego w edukacji. W artykule tym przedstawiono praktyczny przykład klasyfikacji elementów oceny wysiłku głosowego na stanowisku pracy nauczyciela w wybranej szkole średniej. Publikacja obejmuje w[...]
EN The elaboration presents current problems of occupational risk assessment for example of specifics of vocal effort in education. In this article have been presented practical example of classification of assessment elements of vocal effort for workplace of a teacher in selected high school. The publ[...]
10
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 5 20-23
PL Praca konserwatora zabytków wiąże się z ekspozycją na dużą ilość szkodliwych czynników niezależnie od specjalizacji. W artykule oszacowana została liczba osób pracujących w branży konserwatorskiej oraz przedstawione zagrożenia z jakimi stykają się w pracy. Wymienione zostały również dobre praktyki p[...]
EN A conservator's work brings exposure to a high number of harmful agents, irrespective of specialization. This article estimates the number of workers in the field of conservation and discusses the occupational risks they are exposed to. Also, good practices at work and the arrangement of a conservat[...]
11
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 9 26-28
PL W artykule przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 15743:2009 Ergonomia środowiska termicznego. Zimne miejsca pracy. Ocena i zarządzanie ryzykiem (oryg.). Procedurę oceny zilustrowano praktycznym przykładem.
EN This paper presents a method of assessing risk during work in a cold environment in accordance with the principles described in standard EN ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment. Cold workplaces. Risk assessment and management. The procedure has been illustrated with a practical examp[...]
12
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 4 19-23
PL W artykule przedstawiono pomiary czynnika szkodliwego występującego w procesach technologicznych w przemyśle samochodowym: są to drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne, tzw. wibracje miejscowe. Pomiary wykonane w Finnveden Metal Structures na stanowisku oczyszczacza odlewów [...]
EN This article presents measurements of a harmful agent present in technological processes in car manufacturing: hand-arm vibrations, otherwise known as local vibrations. Measurements conducted in Finnveden Metal Structures at the workstation of a founding scourer showed that Maximum Admissible Intens[...]
13
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 2 6-9
PL Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81/2005, poz. 716) ocena ryzyka na czynniki biologiczne powinna być przeprowadzona na podstawie wszelk[...]
EN According to the ordinance of the Minister of Health (Dz.U. No. 81/2005, item 716) the assessment of occupational risk related to biological agents shall be conducted on the basis of all available information, including classification of biological agents which pose, or may pose, a hazard to human h[...]
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 8-10
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące emisji szkodliwych substancji chemicznych przy stosowaniu farb ekologicznych. Omówiono podstawowe rodzaje farb ekologicznych, ogólnie uznawanych za bezpieczne i rodzaje substancji emitowanych na poszczególnych etapach ich stosowania. Podano także sposób[...]
EN This paper presents issues related to the emission of harmful chemicals when ecological paints are used. It describes basic types of ecological paints - generally considered safe - and the chemicals emitted during the individual stages of their use. A method of determining hazards produced by differ[...]
15
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 8-10
PL W artykule przedstawiono trzy rodzaje oceny ryzyka: ocenę zawodowego ryzyka opartego na wartościach NDN ocenę ryzyka zdrowotnego opartego na modelu matematycznym, a także ocenę ryzyka zdrowotnego weryfikowanego badaniami medycznymi.
EN This study discusses three kinds of risk assessment: occupational risk assessment based on threshold limit values, health risk assessment based on the dose-response model and health risk assessment verified by medical examinations.
16
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 13-16
PL Monotonia definiowana jako powolnie rozwijający się stan zredukowanej aktywności, jest jednym z uciążliwych czynników pracy. Głównymi przyczynami powstawania monotonii, obok bezczynności jest długotrwałe wykonywanie czynności jednostajnych (tzw. czynności powtarzalne). Skutkami monotonii jest niedoc[...]
EN Monotony, defined as a slowly developing state of reduced activation, is a work load factor. The main sources of monotony, besides inactivity, are long-lasting, identical repetitive tasks. Monotony results in emotional underload and musculoskeletal pain, which is consequences of repetitive activity.[...]
17
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 21-24
PL Przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wejdą w życie w dniu 19 czerwca 2003 r. nakładają obowiązek dokonywania oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy według nowych kryteriów. Artyk[...]
EN The new regulations related to maximum permissible intensities of harmful for health factors in the working environment will become obligatory on June 19th,2003. They obligate employers to assess optical radiation hazard at workplaces according to new criteria. This article presents those new criter[...]
18
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 1 21-22
PL W artykule przedstawiono sposób oceny szkodliwości procesu technologicznego na podstawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pokazano wyniki przykładowej oceny ryzyka zawodowego na jednym ze stanowisk w procesie hutniczym wielkopiecowym oraz wyniki oceny szkodliwości tego procesu i warunk[...]
EN This article presents a method for harmfulness assessment of a technological proccess based of occupational risk assessment at workstations. The results of sample occupational risk assessment at a workstation in a steelworks process, the results of harmfulness assessment for this process and the con[...]
19
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of the paper has been an attainment of the confirmation that improvement of the effectiveness and efficiency of the processes is indirectly connected with the definition and assurance of the human recourses, infrastructure and work environment needed and reflecting directly assurance of the[...]
20
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 11 11-15
PL W pracy zaprezentowano nowy sposób uwzględniania zagrożenia klimatycznego dotyczącego pracowników kopalń podziemnych w ocenie ryzyka zawodowego. W części pierwszej zawarto wprowadzenie do zagadnienia oceny ryzyka zawodowego, wyjaśniono ideę wyznaczania wskaźnika delta oraz zaproponowano sposób odnie[...]
EN The study presents a new method of taking into account of the climatic hazard concerning hard coal mining plants' workers in the occupational risk assessment. In part one the introduction to the occupational risk assessment issues is made, the concept of determination of the index delta is explained[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last