Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obwód elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 17-26
PL Przedstawiono koncepcję czterozaciskowego nullora nieuziemionego oraz jego realizacje praktyczne. Na bazie uogólnionego nullatora i uogólnionego noratora stworzono koncepcję uogólnionego czterozaciskowego nullora nieuziemionego. Przedstawiono metody jego realizacji w układzie z lustrzanym wzmacniacz[...]
EN The concept of a four-terminal floating nullor and its practical realisation have been presented. Basing on the generalised nullator and norator, the conception of the generalized four-terminal floating nullor has been arranged. The methods of its realisation using an operational mirrored amplifier[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 87-104
PL Artykuł stanowi kontynuację prac dotyczących minimalizacji strat energii elektrycznej i wyższych harmonicznych przebiegów, w jednofazowych układach zasilanych z idealnych źródeł napięć odkształconych. Minimalizację tę uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanych dwójnik[...]
EN This article is a continuation of the previous works dealing with minimization of electric energy losses and elimination of waveform higher harmonics in onephase circuits supplied by ideal sources of nonsinusoidal periodic voltage. This minimization is carried out by means of one-ports called furthe[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 10 120-122
PL W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Obiektem badań jest nienaładowany kondensator załączany bezpośrednio na zaciski idealnego źródła napięcia. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. P[...]
EN Application of differential calculus of fractional degree in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The researched object is an uncharged capacitor connected directly to terminals of ideal voltage source. Simulation results for selected degrees of derivatives have [...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono oprogramowanie, zawierające funkcje i moduły dostępne w innych aplikacjach, wprowadzając “user friendly” interfejsy. Oprogramowanie nazwane ANA (Advanced Network Analysis) może być użyteczne dla studentów, inżynierów i badaczy.
EN The paper presents a software, which includes the functions available in the other networks and systems, but it gives a user friendly interface. The program, called ANA (Advanced Network Analysis) is to give an easy use for students, engineers and researchers as well.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 141-149
EN Estimation on intrinsic safety of the mobile informative-measuring systems (MIMS) without application of explosive chamber can consist of calculation (or measuring) such parameter, which determines flame ability of electric charge of the measuring channel MIMS, which can arise up during commutation.[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy pokazano, że obwody elektryczne złożone z rezystancji, indukcyjności i idealnych źródeł napięcia lub z rezystancji, pojemności i idealnych źródeł napięcia są ciągłymi układami kompartmentalnymi. Udowodniono, że stabilny asymptotycznie układ dodatni ciągły jest podobny do układu kompartmental[...]
EN It is shown that electrical circuits composed of resistances, inductances and ideal voltage sources or of resistances, capacitances and ideal voltage (current) sources are the continuous-time compartmental systems. It is also proved that the asymptotically stable positive continuous-time systems are[...]
7
80%
Journal of Technical Physics
EN It is shown that the rank of a main mutual inductance matrix of a coupled electric and magnetic circuit is equal or less than the number of windings. When the rank of main mutual inductance matrix is less than the number of windings, a current vector can be divided into two components: active- and z[...]
8
80%
Archives of Electrical Engineering
PL Przedstawiono algorytm jednoczesnego rozwiązywania równań opisujących trójwymiarowe pole elektromagnetyczne oraz równań opisujących obwody elektryczne przetwornika zawierającego masywne elementy przewodzące. Do opisu trójwymiarowego rozkładu prądów wirowych zastosowano model A-T. Równania modelu w[...]
EN An algorithm for a simultaneous solving of equations of the 3D electromagnetic field and equations of electric circuits of an electromagnetic device with solid conducting parts has been elaborated. In order to describe the 3D eddy current problem the A-T formulation has been applied. The governing d[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 5-16
PL Przedstawiono koncepcję prądowego wzmacniacza operacyjnego (PWO) o jednym wejściu i dwóch wyjściach. Pokazano jego obwód zastępczy idealny i rzeczywisty. Podano osiem przykładowych realizacji PWO z zastosowaniem wzmacniaczy jednostkowych, wzmacniaczy operacyjnych, luster prądowych, konwejerów prądow[...]
EN Conception of a current operational amplifier with one input and two outputs has been presented. The ideal and real equivalent circuits have been shown. Eight exemplary realisations of the current operational amplifier (COA) with application of voltage followers, operational amplifiers, current mirr[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 27-36
PL Wprowadzono koncepcję idealnego wielozaciskowego konwejera prądowego (WKP) na bazie modelu nullatorowo-noratorowego. Pokazano przykład jego zastosowania do przetwarzania obwodu n-zaciskowego w dwójnik uziemiony. Przedstawiono makromodel WKP jako układ idealnych źródeł sterowanych z uwzględnionymi sk[...]
EN Conception of an ideal multiterminal current conveyor (MTCCII) based on nullator/norator model has been introduced. The example of its application for conversion of n-terminal circuit into a grounded one-port has been shown. MTCCII macromodel as a system of controlled ideal sources taking into acco[...]
11
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono zakres stosowania i skuteczność zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodów elektrycznych za pomocą układów ochronnych z liniową i nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. Pokazano, że drogą stosowania układów ochronnych z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową można dos[...]
EN The article features the range and efficiency of providing intrinsically safe qualities to electric circuits with the use of protection systems with linear and non-linear current and voltage characteristics. It was demonstrated that by means of protection systems with non-linear current and voltage [...]
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 76 241--249
PL Praca zawiera opis analityczny metodą zmiennych stanu (zapis macierzowy) obwodu elektrycznego. Jako zmienne stanu przyjęto prądy w cewkach i napięcie na kondensatorze. Zmienne stanu opisują określony układ automatyki. Wybrane układy automatyki wielowymiarowe poddane działaniu sygnałów zakłócających [...]
EN The paper contains a description of the analytical method for the state variables (matrix notation) of circuit. As the state variables currents in the coils and the voltage across the capacitor has been adopted. State variables describe the specific automation system. Some automation systems which w[...]
13
80%
Elektroinstalator
2017 nr 7-8 36--37
PL W domowych i biurowych instalacjach podłączonych jest mnóstwo urządzeń zasilanych energią elektryczną. Aby chronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami pochodzącymi z instalacji, stosuje się odpowiednie zabezpieczenia, których zadaniem jest wyłączenie obwodu elektrycznego w przypadku przepływu prze[...]
14
80%
Elektroinstalator
2019 nr 6 34--37
PL Uziemieniem są przewody łączące naelektryzowane ciało z ziemią. W efekcie odpowiednia ilość ładunków jest oddawana i przyjmowana, a następnie ulega zobojętnieniu. Z punktu widzenia instalacji elektrycznych ważne są połączenia określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią dla uzyskania bezpiecznej[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2007 nr 57 9-21
PL Artykuł poświęcony jest analizie zgodności występowania mocy biernej z realnymi zjawiskami rzeczywiście zachodzącymi w obwodach elektrycznych. Jest próbą porządkowania zgromadzonej na ten temat wiedzy i sformułowania postulatów, które musi spełniać moc bierna. Identyfikuje zjawiska fizyczne odpowied[...]
EN The paper deals with analysis of conformity of reactive power with real physical phenomena that occur in electric network. It gives an attempt to systematise knowledge concerning the issue and to specify presumptions reactive power should fulfil. It quotes physical phenomena that are responsible for[...]
16
70%
Elektroinstalator
2019 nr 3 33--36
PL Kable i przewody muszą być chronione przed nadmiernym nagrzewaniem za pomocą urządzeń nadprądowych. Ochroną muszą być objęte zarówno przeciążenia ruchowe, jak i pełne zwarcia.
17
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2009 nr 2 55-68
PL Stwierdzono, że stosowanie normatywnego iskiernika IEC do realizacji technicznej komutacji awaryjnej typu "zwarcie" lub "rozwarcie" w badaniach obwodów elektrycznych z wykorzystaniem barier iskrobezpieczeństwa z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową typu "z podcięciem" (foldback), staje się [...]
EN It has been stated that the application of standard IEC spark gap for technical realisation of failure commutation of "shorting" or "open" type in testing electric circuits with making use of spark safety barriers with nonlinear current-voltage characteristic of foldback type becomes impossible. It [...]
18
61%
Archives of Electrical Engineering
EN Electrical circuits with state-feedbacks are addressed. It is shown that by suitable choice of the gain matrices of state-feedbacks it is possible to obtain the closed-loop system matrices with nilpotency indices equal to two and their state variables are linear functions of time. The considerations[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Celem badań jest analiza stanu przejściowego w obwodzie zawierającym idealne źródło prądu i indukcyjność. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Pr[...]
EN Application of differential calculus of fractional order in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The aim of the research is the analysis of the transient state in a circuit containing an ideal current source and inductance. Simulation results for selected orders [...]
20
61%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 1 121-134
PL W artykule przedstawiono ocenę skuteczności autorskiej metody prof. O. Płachtyny, która została nazwana metodą napięć średniokrokowych, w porównaniu z klasycznymi metodami całkowania numerycznego stosowanymi do analizy obwodów elektrycznych. Oceny dokonano porównując czasy wyznaczania rozwiązania nu[...]
EN In the paper is presented effectiveness of original method by prof. O. Plakhtyna of numerical integration. It was named the method of average-step voltages. The method is compared to classical methods of numerical integration applied in analysis of electrical circuits. The measure of effectiveness i[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last