Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obudowa zmechanizowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 133-139
PL Ścianowe obudowy zmechanizowane stanowią jeden z głównych elementów mających wpływ na proces mechanizacji wydobycia węgla kamiennego. Niniejsza praca jest próbą wskazania kierunków zmian w konstrukcji obudów zmechanizowanych poprzez modyfikację kształtu przekrojów poprzecznych osłon podpierających z[...]
EN The mechanized, wall sections are one of me main elements having influence on the mechanization process of hard coal mining. This work is a trial to show directions of changes in constructing the mechanized casings by modification the shapes of cross sections of the covers supporting caved rocks, wh[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 393-398
PL W artykule omówiono metodę wyznaczania obciążeń granicznych oraz obciążeń niszczących podzespoły nośne sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych spągnicy obudowy metodą elementów skończonych. Obciążenie graniczne i niszczące wyznaczono wykorzystując procedur)' [...]
EN The method of determining limit loads and failure loads for shield support sub-assemblies have been discussed in the paper. Results of FEM - computation of a base were presented. The limit load and me failure load were determined using procedures non-linear analysis lo material - characteristics. Th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 539-546
PL Rozpatrzono model sekcji obudowy zmechanizowanej zbudowany metodą elementów skończonych. Założono sprężysto-plastyczną charakterystykę elementu. Wyznaczono odkształcenia trwałe stropnicy spowodowane założonym obciążeniem zewnętrznym, działającym na sekcję obudowy zmechanizowanej.
EN The FEM - model of the shield support section has been considered. The elastic - plastic characteristic of element was assumed. A permanent deformation of a canopy caused by taken external load of the shield support section has determined.
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 11 20-21
PL Autorzy publikacji podejmują Ważny dla bezpieczeństwa górniczej pracy temat. Opierając się o praktyczne doświadczenia, w tym materiały obserwacyjne z wyrobisk ścianowych posiadanych przez GIG - formułują zasady współpracy obudowy zmechanizowanej z górotworem w wyrobiskach ścianowych zagrożonych tąpa[...]
EN The autors of the publication undertake a topic of importantce for the minimg work safety. Basing on practical experiments, supplemented by the information material gained from observation of longwall workings and available with Central Mining Instuitute (GIG), they formulate the principles of perfo[...]
5
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 12 33-37
PL Artykuł na tle aktualnej sytuacji górnictwa węglowego, analizuje zagadnienia związane z racjonalnym wykorzystaniem sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych - w warunkach wydobycia. Autorzy, poddając analizie warunki techniczne i geologiczno-górnicze prowadzenia eksploatacjia ścianowej z zawałem p[...]
EN Against the background of the present situation in the coal mining, the article analyses problems connected with effective usage of longwall powered roof support units in the conditions rendered by an increased degree of concentration of mining extraction. while subjecting to the analysis the techni[...]
6
80%
Archives of Mining Sciences
PL Praca dotyczy oceny stanu technicznego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej. Na podstawie wyników przeglądów technicznych elementów sekcji przeprowadzono systematykę uszkodzeń i dominujących form zużycia tych elementów oraz opracowano metodę prowadzenia badań dla określenia parametrów charaktery[...]
EN Ordination of damages and prevailing forms of wear of powered roof support components was made on the basis of technical inspection as well as the method of testing, aiming at determination of the parameters that characterize the found forms of wear and types of damages were presented in the paper. [...]
7
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedmiotem publikacji są uszkodzenia połączeń spawanych w osłonie odzawałowej, powstałe w trakcie użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Opisano najczęściej występujące uszkodzenia połączeń spawanych występujące w osłonie odzawałowej sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie: wyników badań a[...]
EN Damages of welded joints in a gob shield, which occurred during use of powered roof support, are the paper subject. Most frequent damages of welded joints in a gob shield of powered roof support were described on the basis of results of questionnaire inquiries as regards supports, which were selecte[...]
8
80%
Archives of Mining Sciences
PL Jednym z celów mechaniki górotworu są badania nad optymalizacją systemu kierowania stropem podczas eksploatacji ścianowej węgla kamiennego. Wyniki przeprowadzonych badań doprowadziły do unowocześnienia obudowy ścianowej. W latach 1999-2003 zrealizowano szereg badań w ramach projektu DSK R&D, którego[...]
EN Basic rock-mechanics research has always set itself the target of improving roof control measures at the coal face. The results of this work frequently led to the development of new support equipment. Between 1999 and 2003 a series of underground investigations was carried out as part of a OSK R&O p[...]
9
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono koncepcje obudów zmechanizowanych przystosowanych do pracy w warunkach tąpiących. Przedstawiono także nowe propozycje rozwiązań, które mają eliminować wady i niepewności analizowanych rozwiązań. Są to całkowicie nowatorskie rozwiązania.
EN Aconception of powered roof support adapted for operation in bumping condition was discussed. New solutions that can eliminate disadvantages of the analyzed solutions were presented. These are the novelty solutions.
10
80%
Maszyny Górnicze
PL Korzystając z wyników pomiarów obciążeń sekcji obudowy zmechanizowanej, nie wyposażonej w urządzenia do samoczynnego utrzymywania stałej podporności wstępnej, omówiono wartości wybranych parametrów charakteryzujących obciążenia spowodowane dynamicznym oddziaływaniem górotworu na sekcję, zarejestrowa[...]
EN Values of the selected parameters, which characterize the loads resulted from a dynamic action of a rock mass on the unit, recorded during support operation cycles which had been started from different setting loads, have been discussed, using load measurement results from the powered roof support u[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę badań, wyniki pomiarów oraz analiz wykonanych w ramach projektów badawczych zrealizowanych w CMG KOMAG. Wyznaczono zależności pomiędzy wytężeniami występującymi w górotworze, a wskaźnikiem energochłonności urabiania oraz odpornością wstępną w stojakach obudowy zmechanizowanej.
EN Presented are the research methods and results of measurements and analyses carried out within the research projects in KOMAG Mining Centre of Gliwice. The relationships between the efforts resulting in the rock mass, the index of energy consumption, and the setting load of powered roof supports hav[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 231-242
PL W artykule przedstawiono sposoby wzmacniającego oddziaływania obudowy na masyw skalny, których celem jest wytworzenie trójosiowego stanu naprężenia na obrys wyłomu wyrobiska i zwiększenie sił tarcia na kontakcie warstw skalnych i naturalnych spękań skały. Wytworzenie wstępnego nacisku na skałę możli[...]
EN The paper describes methods for reinforcing action of the support on rock mass the objective of which is to create the triaxial state of stress on the contour of breakout crossectional area on the one hand and to increase friction forces in points of the contact of rock layers with natural cracks on[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 215-223
PL W artykule przeanalizowano wpływ środowiska kopalnianego na intensywnośc przebiegu zjawisk korozyjnych w podzespołach nośnych obudów zmechanizowanych. W oparciu o dostępne wyniki badań oszacowano średnią szybkość powstawania ubytków korozyjnych. Z wykorzystaniem metody elementów skończonych określon[...]
EN The environment impact on a rate of the corrosion course in bearing subassemblies of powered roof supports, operated in mines, has been analyzed in the paper. A mean rate, at which corrosion losses proceed, is evaluated on the basis of available results of tests. The effect which corrosion losses ha[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 197-206
PL Omówiono problemy projektowania sekcji budowy zmechanizowanej oraz ich doboru do warunków zagrożenia tąpaniami. Przedstawiono metodę uwzględniania stopnia zużycia korozyjnego elementów sekcji w obliczeniach wytrzymałościowych. Omówiono problematykę stosowania zaworów upustowych oraz metodę ich badań[...]
EN Problems with designing of mechanized roof support and with its selection for the conditions of crump occurrence hazard are presented there in the paper. The method for regarding a corrosive wear in the roof support calculation is shown. Problems with usage release valves and the method of testing r[...]
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 6 10-14
PL Przedstawiono wyniki badań i obserwacji w zakresie drążenia i utrzymania chodników pod gruzowiskiem zawałowym. Wskazano na możliwość określania zastępczej wytrzymałości gruzowiska zawałowego Rcg, stwarzającej przesłanki dla projektowania obudowy tych chodników w oparciu o istniejące teorie jej oblic[...]
EN Presented are the results of investigations and observations pertaining to drivage and maintenance of gallery workings under the caving debris. Indicated is a possibility of determination of the substitute strength of the caving debris Rcg, providing grounds for designing of supports for those galle[...]
16
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 5 16-20
PL Na podstawie znajomości zjawisk zachodzących w górotworze odprężonym określono charakter zależności pomiędzy utrzymywaną rozpiętością oraz wysokością, a konieczną podpornością obudowy zmechanizowanej niezbędną dla zachowania poprawnych warunków wyrobisk ścianowych prowadzonych z zawałem stropu.
EN On the basis of phenomena occurring in a decompressed strata system determined has been the nature of relationship between the maintained span and height and the required bearing capacity indispensable for maintaining the correct conditions in longwall workings operated with caving.
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 6 10-13
PL Omówiono problemy projektowania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz ich doboru do warunków zagrożenia tąpaniami. Przedstawiono metodę uwzględniania stopnia zużycia korozyjnego elementów sekcji w obliczeniach wytrzymałościowych. Omówiono problematykę stosowania zaworów upustowych oraz metodę ich bada[...]
EN Problems with designing of mechanized roof support and with its selection for the conditions of crump occurrence hazard are presented there in the paper. The method for regarding a corrosive wear in the roof support calculations is shown. Problems with usage release valves and the method of testing [...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 413-422
PL Przeanalizowano wykresy gęstości widmowej mocy sygnału z czujnika wypadkowej siły w stojakach. Pomiary wykonywano w ścianach charakteryzujących się trzecim stopniem zagrożenia tąpaniami. W widmie dominują składowe o częstości mniejszej od pierwszej częstości własnej sekcji obudowy zmechanizowanej. P[...]
EN Diagrams of spectral density of the signal power for the sensing device of the resultant force in legs were analyzed. Measurement of loading were carried out in the longwall working, where the third degree of crump hazard was presented. Spectrum components with the frequencies less than the first fr[...]
19
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono sposób ciągłego monitorowania pracy zestawów obudowy zmechanizowanej z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiarowego SKCP-1. Uzyskane wyniki wykazały losowy (niekontrolowany) charakter rozpierania stojaków przy stosowaniu sterowania przyległego ręcznego. Poprawę tego stan[...]
EN A method for continuous monitoring of the operation of powered roof support units with the aid of a computer measuring system of the SKCP-1 type has been presented in the paper. From the obtained results it appears that setting of legs by means of a hand-operated adjacent control system has a random[...]
20
80%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 4 55--64
PL W przypadku stosowania obudowy zmechanizowanej, która charakteryzuje się szerokim zakresem wysokości roboczych, w ostatnim czasie kilkakrotnie obserwowano istotne utrudnienia utrzymania stropu ścian podczas eksploatacji w przedziale niskich wysokości pracy sekcji. Utrudnienia te napotykano także w s[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last