Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obudowa szybu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania prefabrykowanych elementów obudowy szybu. Szczególną uwagę poświęcono połączeniom prefabrykatów, od których wymagana była łatwość montażu w trudnych warunkach oraz zapewnienie szczelności na powierzchniach styku. Przedstawiono również[...]
EN Selected design problems of precast concrete panels for shaft lining are presented in the paper. Particular attention is paid to joints of panels, which were expected to allow easy mounting in extreme conditions and provide leak tightness in contact surfaces. Some technical solutions applied in thes[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono zasady i podstawy technologii zabezpieczenia skorodowanych powierzchni betonowych obudów szybów systemem powłok mineralnych. Sposób ten po raz pierwszy w górnictwie został zastosowany w Szybie IV KWK "JAS-MOS" w latach 1993/4. Zastosowano dwa systemy zabezpieczeń. Pierwszym był[...]
EN In the paper there are presented rules and basics of protection technologies of the corroded surface concrete shaft linings with the usage of mineral coating systems. This method was used for the first time in shaft IV KWK "Jas-Mos" during 1993-1994. There were used two systems of protection. The fi[...]
3
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 3 18-23
PL Ocena stanu technicznego obudowy szybu przeprowadzana jest na podstawie analizy dokumentacji, oceny makroskopowej obudowy i badań wykonywanych w szybie. W przypadku, gdy szyb pozbawiony jest urządzenia wyciągowego (klatki), lub szyb pełni funkcję, np. studni głębinowej w obszarach zlikwidowanych kop[...]
EN Evaluation of technical condition of the shaft's lining is carried out on the basis of the analysis of documentation, macroscopic evaluation of lining and tests performed in the shaft. If the shaft is devoid of hoisting devices (cage), or if the shaft acts as, for example, a deep well in the areas o[...]
4
80%
Archives of Mining Sciences
PL W Rosji opracowano nowoczesny model stanowiący podstawę projektowania konstrukcji podziemnych. Oddziaływanie na kontakcie górotworu i obudowy jest w myśl tego modelu zależne od obciążeń zewnętrznych i jest elementem systemu "górotwór-obudowa". Zakłada się, że górotwór jest ośrodkiem sprężystym. Wszy[...]
EN A modern theory of underground structures design has been developed in Russia. The basic principle in the theory is that of joint contact interaction of rock mass and a lining as elements of "rock-support" system subjected to extenal loads. Main postulate of the theory is that the elastic medium can[...]
5
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 9 35-38
PL W celu określenia stanu technicznego obudowy szybu (w tym m.in. zdolności do przejmowania obciążeń zewnętrznych) prowadzone są przeglądy kontrolne oraz badania wykonywane w odstępach czasowych nie dłuższych niż 5 lat. W artykule w sposób ogólny odniesiono się do ww. badań obmurza szybowego, charakte[...]
EN Control inspections of shaft support and test are carried out of time intervals not longer than 5 years to determine technical conditions of the shaft support (including its ability to accept external loads). The paper generally refers to tests of shaft lining characterizing types of tests, methods [...]
6
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 1 27-30
PL Jednym z najbardziej złożonych zagadnień jest oddziaływanie wpływów eksploatacji górniczej na szyby, powodowane prowadzeniem robót eksploatacyjnych z naruszeniem filara ochronnego szybu lub sumowaniem się wieloletniej eksploatacji górniczej prowadzonej do granic filara. W artykule przedstawiono zało[...]
EN One of the most complex problems is the impact of mining exploitation effects upon shafts done by running of routine mining operations with interference into the shaft's safety. The article discusses assumptions for assessment of safety of the shaft's lining in circumstances of the influence of mini[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie wykorzystano nowe rozwiązania obudów szybowych na odcinku zamrożonego górotworu, zaprojektowane dla potrzeb szybu R-XI, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia w utrzymaniu obudów szybów kopalń LGOM.
EN The paper presents new solutions of shaft lining in the frozen part of rock mass. These solutions were designed for the shaft R-XI considering previous experiences in maintenance of shaft lining in LGOM mines.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 97-107
PL Obudowa w istniejących i użytkowych szybach podlega różnym sposobom obciążenia od strony otaczających ją skał. Warunkiem zachowania stateczności rury szybowej jest taka współpraca jej obudowy z otaczającym ją górotworem, przy której naciskające na nią kały przestają się deformować. W pracy podano kr[...]
EN The lining in existing and now use shaft are subjected to various ways of loading from surrounding rock. A condition of the shaft maintaining is such co-operation of its lining and surrounding rock when the thrusting rock stops its deforming. In this paper have shown criteria, by which it is possibl[...]
9
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Obudowy eksploatowanych szybów pracują w warunkach i sytuacjach nieporównywalnych z tymi, w jakich pracują obudowy wyrobisk poziomych. Jedną z takich sytuacji jest okresowe zatopienie odcinka szybu i związane z tym specyficzne oddziaływania na beton zmineralizowanych wód złożowych. Po odtopieniu wys[...]
EN The shaft linings are working in conditions and situations, which are incomparable with those in which horizontal galleries' linings are working. Such a situation takes place during the temporary flooding of the part of the shaft, and connected with it specific influences of mineral ledge waters. Af[...]
10
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 1 18-23
PL W artykule przedstawiono najczęściej spotykane uszkodzenia monolitycznych oraz niemonolitycznych obudów szybowych oraz przykłady ich występowania. Uzasadniono konieczność aplikacji odpowiednich technik badań nieniszczących lub półnieniszczących dla defektoskopii i introskopii ich konstrukcji dla opt[...]
EN The article presents the most frequently encountered damages to monolithic and non-monolithic linings of shafts and examples of their occurrence. The necessity was justified to apply respective investigation non-destructive or semi non-destructive techniques for flaw detection and introscopy of thei[...]
11
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 4 29-33
PL W artykule wskazano na czynniki powodujące korozję betonowych konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie w tym zagadnieniu silnie zmineralizowanych wód z naturalnych dopływów. Przedstawiono objawy i skutki korozji betonowej obudowy szybów oraz wpływ tego zjawiska na mocowanie dźwigaró[...]
EN Indicated in the article are the factors that cause corrosion in concrete structures, with a particular attention paid to importance, in this subject, of strongly mineralized waters from natural inflow. Presented are the symptoms and effects of corrosion in the concrete lining of shafts and the infl[...]
12
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W przypadku szybów pełniących funkcję studni głębinowej i zbiornika retencyjno . dozującego, narażonych na oddziaływanie wód kopalnianych, należy się liczyć z występowaniem zaawansowanych procesów korozyjnych obudowy. W analizie nośności obudowy takich szybów należy uwzględnić zarówno obciążenie obu[...]
EN In the shafts which function as deep wells and as retention and metering reservoirs, and which are exposed to mine water, there are advanced corrosion processes of linings. When analyzing the hoisting capacity of such shafts it is necessary to take into account the load exerted by the rock mass and [...]
13
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 1 23-28
PL Szyby kopalniane narażone są na oddziaływanie wód charakteryzujących się wysokim stopniem zanieczyszczenia. Istotnym czynnikiem destrukcyjnym jest również oddziaływanie fizyczne, powodowane nieustannym ruchem powietrza w szybie, co powoduje powierzchniowe odprowadzanie wody z obudowy. Występują też [...]
EN Mine shafts are exposed to the impact of waters characterised with a high degree of impurification. Also physical impact is an essential destructive element being caused by a continues movement of air in the shaft resulting in surface drainage of water from the lining. Also concrete corrosion proces[...]
14
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 3 14-19
PL W artykule opisano przeprowadzone przez Autora badania numeryczne nad zagadnieniem drgań obudowy szybu spowodowanych wstrząsami górotworu. Po wprowadzeniu do tematu badań dynamiki budowli, Autor ogólnie scharakteryzował oddziaływanie wstrząsów masywu skalnej na obudowę szybu, a następnie opisał symu[...]
EN The article describes numerical investigations done by the author on the problem of the shaft's lining vibrations caused by the quakes of the strata. After integration of the structure's dynamics investigations into the problem the author characterises the impact of the rock mass quakes upon the sha[...]
15
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 4 36-38
PL W artykule przedstawiono metodykę ustalania rozmieszczenia kotwi wykorzystywanych do wzmacniania obudowy szybu. Rozmieszczenie kotwi wynika z warunku ich przechodzenia (przebicia) przez potencjalne powierzchnie poślizgu. Do wyznaczania linii poślizgu w górotworze otaczającym szyb wykorzystano warun[...]
EN The article presents a methodology of determination of spacing of rock-olts which were used for reinforcement of the shaft's lining. Displacement of bolts results from the condition of their passing (penetration) thorough potential sliding surfaces. The resistance Coulomb's condition was being taken[...]
16
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2016 nr 1 40--48
PL Stan techniczny wyrobisk pionowych, zwłaszcza szybów i szybików jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu ciągłości pracy podziemnych kopalń. Wyrobiska te stanowią główne drogi odstawy, a także pełnią istotne funkcje wentylacyjne. Z tych względów prowadzi się okresowe badania tych obiektów. Zaniecha[...]
EN The technical condition of vertical workings, particularly shafts and winzes is a key issue in ensuring the continuity of the operation of underground mines. These excavations are the main haulage roads and perform important ventilation functions. For these reasons periodic surveys of these objects [...]
17
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 191-198
PL Zastosowanie betonów lekkich jako elementów izolacyjnych oraz izolacyjno-konstrukcyjnych na obudowę wstępną szybu w istotny sposób zmienia warunki wymiany ciepła pomiędzy zamrożonym górotworem a wnętrzem szybu. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, w których określono możliwość uzys[...]
EN The application of Light Weight Aggregate Concrete (LWAC) as heat insulating and structural element for the preliminary lining of shaft fundamentally change the conditions of interchange heat between frozen rock mass and inside of shaft. This paper presents results of the laboratory tests in which t[...]
18
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 3 8-16
PL W artykule podano wzory na obliczanie ciśnień statycznych i dynamicznych, działających na obudowę szybu przy jego likwidacji materiałem sypkim. Problem ten jest niezwykłej wagi, szczególnie w przypadku zamiaru powtórnego uruchomienia szybu w bliżej nieokreślonej przyszłości i włączenia go w proces t[...]
EN The article shows formulae for calculation of static and dynamic pressures exerting impact upon shaft's lining during its liquidation (filling) with a bulk material. The problem is of utmost importance especially in the case of the shaft's re-opening in some non-predicted now future and integrating [...]
19
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 10 35-38
PL Autorzy publikacji podejmują temat zabezpieczania obudowy deformowanych szybów w warunkach występowania zagrożeń wodnych i metanowych. Ilustrują go praktycznym przykładem nowatorskiego zabezpieczenia obudową rury szybowej szybu V KWK "Sośnica".
EN The authors of the publication undertake the topic of protection of the lining of deformed shafts in the conditions of presence of water and methane hazards. The work is portrayed with a practical example of an innovative protection of the "Sośnica" Colliery's shaft tube with a lining.
20
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Zmniejszenie kosztów wydobycia staje się tak ważnym czynnikiem w niemieckim przemyśle węglowym, że operatorzy są zmuszeni do pracy tylko w tych miejscach, gdzie koszty produkcji mogą zostać utrzymane na niskim poziomie. Tereny te zwykle znajdują się blisko szybów kopalnianych, ponieważ są z łatwości[...]
EN Reducing mining costs has become such an important factor in the German coal industry that operators are forced to work only those areas where production costs can be kept low. These areas will normally be located close to the mine shafts because they are easily accessible. Even the shaft pillar is [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last