Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary chronione
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 403-417
PL W 1996 roku, w wyniku włączenia akwenów morskich Zatoki Pomorskiej oraz tzw. akwenów morskich wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, Woliński Park Narodowy (WPN) uzyskał status pierwszego w Polsce morskiego parku narodowego (Rozporządzenie, 1996). Polska jako pierwsza wykonała zalecenia Konwencji Helsi[...]
EN In 1996, as a result of including sea areas of the Pomorska Bay and so called inner sea areas of the Szczeciński Bay, the Woliński National Park (WNP) gained status of first in Poland sea national park. Poland as a fist country fulfilled recommendations of the Helsinki Convention concerning creation[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 110--114
3
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2011 nr (8) 228--236
EN This article concerns different aspects of summer village buildings on the examples located in Olsztyn near Czestochowa. It presents simplified architectural analysis of a wooden building which is typical example of recreation building for this area.
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 Nr 142 (22) 109-119
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawow[...]
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavorable her influence on environment. The n[...]
5
75%
Journal of Water and Land Development
2010 no. 14 37-47
PL Rzeka Świergotka, o długości ok. 5,6 km, uchodzi do kanału ulgi, na krawędzi Polderu Cedyńskiego. W okresie przed II wojną światową została spiętrzona na 9 odcinkach, na których powstały stawy. Na skutek zniszczenia urządzeń piętrzących tylko 3 z nich wypełnione były wodą. W 2007 r. powstał projekt [...]
EN The paper comprises an analysis of the environmental impact of restoring small water retention in the Świergotka River. Hampering water flow due to river damming by 0.5 m and reconstruction of ponds will have a favourable effect on the valley's nature but may result in excessive water eutrophication[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie przyrodnicze dolin rzecznych oraz ich miejsce w systemie obszarów prawnie chronionych województwa lubelskiego. Obszary chronione zajmują 22,8% jego powierzchni, obejmując 33,4% długości sieci rzecznej województwa. Żadna z rzek nie jest objęta ochroną w c[...]
EN The article presents natural significance of river valleys and their place in the system of legally protected areas of Lubelskie region. The protected areas constitute 22,8% of its surface, covering 33,4% of the length of river network of the region. None of the rivers is protected as a whole. The m[...]
7
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 4 243--252
PL Celem niniejszego opracowania jest ocena ilościowa oraz jakościowa ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.
EN Researches on tourist traffic in landscape parks is very important, due to the level conservation level of the areas, and because of the educational and recreational functions accessible to the society, especially to the young people. The elaboration presents a qualitative and quantitative study of [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1657--1662
PL W artykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania turystyki w obszarach chronionych, wymagania i oczekiwania turystów. Przedstawiono w nim również uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości turystów w zakresie turystyki zrównoważonej oraz zaprezentowano analizę uzyska[...]
EN The article presents the essential aspects concerning the functioning of tourism in protected areas, requirements and expectations of tourists. It presents the obtained results of the survey on the awareness of the tourists in the field of sustainable tourism and presents an analysis of the results [...]
9
75%
Ekonomia i Środowisko
2006 nr 2 185--198
PL W powszechnym mniemaniu działalność gospodarcza na obszarach chronionych w ogóle nie jest prowadzona. Jest to niesłuszne przekonanie, wynikające z kojarzenia określenia „obszar chroniony” z rezerwatem lub parkiem narodowym, bez uświadamiania sobie istnienia także innych, mniej restrykcyjnych form oc[...]
EN The national protected areas system covers about 30% of Poland’s territory. Only a small part of this region is totally excluded from economic use. Most protected areas are inhabited and certain forms of economic activities, including production, are allowed there. Small firms, employing fewer than [...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym w Sudetach. Szczególną rolę w gospodarowaniu przestrzenią odgrywają obszary chronione. Celem badań było przedstawienie stanu zaawansowania prac planistycznych, a także wpływu ochrony przyrody na ich przebieg. Na podstawie prz[...]
EN This article concerns matter of spatial planning in Sudetes. The protected areas play a special role in spatial management. The research aimed to present the level of advancement of planning works and also influence of nature conservation on their development. One can draw conclusion that some activ[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawow[...]
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavourable her influence on environment. The [...]
12
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 302--309
PL Parki krajobrazowe tworzy się na obszarach o charakterystycznych dla regionu walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w celu ich ochrony, udostępnienia i upowszechnienia. Park pozbawiany tych wartości powoli traci sens istnienia. Starzenie się i stopniowe zamieranie roślinnych składnikó[...]
EN The area located east of Poznań on Lake Lednica, known for fortified towns with history dating back to the early Middle Ages, is frequently called the cradle of the Polish state. The so‐called Piast Route runs there linking places which have played a significant role in the earliest history of Polan[...]
13
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 515--524
PL Rzecz będzie przedstawiona na przykładzie dwu podstawowych instrumentów zarządzania krajobrazem kulturowym – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i parku kulturowego – porównanych do form ochrony przyrody. Ustanowienie statusu parku kulturowego w roku 2003, było przez planistów długo oc[...]
EN The subject is presented as two examples of legal instruments of protection of cultural landscape in Poland, which are: establishing the protection zones within the master plan and legal status: “The Cultural Park”. Both of the mentioned tools, belong to the competence of the local government. It me[...]
14
63%
Problemy Ekorozwoju
2012 Vol. 7, nr 1 117-128
PL Obszary chronione są zazwyczaj zlokalizowane tam, gdzie występują: duża lesistość, mała liczba mieszkańców, słabe gleby, a także niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna oraz przedsiębiorczość. Na takich terenach często dochodzi do konfliktów na tle gospodarowania zasobami przyrodnicz[...]
EN Protected areas are usually situated in the regions with large forests, small number of inhabitants (depopulation trends), poor soils, an insufficiently developed transport infrastructure and few enterprises. In such regions con-flicts concerning the management of natural resources are frequent and [...]
15
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 4 239-256
PL W Polsce produkcja rolna jest prowadzona na prawie 60% powierzchni kraju. Znaczna część tej działalności ma miejsce na terenach objętych różnymi formami ochrony lub wykazującymi niekorzystne warunki dla produkcji rolniczej. Stwarza to wiele ograniczeń dla intensyfikacji produkcji rolnej i zmniejsza [...]
EN The agricultural production in Poland is carried out on almost 60% of the country area. Much of this activity takes place in areas which are protected by law or the ones which had adverse natural conditions for agricultural production. This creates a number of restrictions for agricultural intensifi[...]
16
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article concerns tourism infrastructure of the national parks and landscape parks in podlaskie province. Tourism infrastructure includes: material base of tourism (buildings and facilities) and supply of general infrastructure independent of tourism occurrence in a specific area. Tourism infrast[...]
17
63%
Problemy Ekologii
PL W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę ochrony przyrody jako kierunku rozwoju lokalnego na obszarach chronionych w opinii mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Badania opierały się na wyrażeniu swojej opinii przez mieszkańców za pomocą kwestionariusza ankietowego. B[...]
EN The paper presents an original and as yet unpublished analysis of the nature conversation as a direction of local development in protected areas in opinion of Świętokrzyskie Voivodeship’s inhabitants. The research was conducted among inhabitants, who expressed their opinions in questionnaires. The [...]
18
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 74-76
19
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 64-69
PL Artykuł ma na celu przedstawienie tych rodzajów obszarów chronionych, które warunkują prowadzenie eksploatacji kruszyw naturalnych. Z przedstawionej bogatej listy rodzajów obszarów chronionych łatwo wysnuć wnioski, że terenów inwestycyjnych, gdzie nie ma konfliktów nie przybywa, dlatego tym bardziej[...]
20
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 22--27
PL W naszym kraju istnieje wiele obszarów cennych przyrodniczo. Aby zachować je (przynajmniej częściowo) w nienaruszonym stanie, stworzono szereg przepisów mających na celu ich ochronę. Wiele z nich dotyczy działalności budowlanej. Obiekty budowlane, a szczególnie drogi łączące różne rejony kraju, mogą[...]
EN In Poland there are many areas of great natural value. In order to conserve them (at least partly) in an intact state, numeral regulations aiming at their protection have been developed. Many of them concern construction operations. Civil engineering structures, particularly roads connecting variou[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last