Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsługa transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów z[...]
EN Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time - as the highest priority - has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for f[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
4
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozu ładunków polskiego handlu zagranicznego w pierwszych latach XXI wieku. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania obecnej pozycji tej gałęzi transportu w przewozach transportowych ładunków polskiego handlu zagranicznego. Głów[...]
EN This article presents the role of inland freight water transport in Poland in the twenty-first century, identifying the current status of various modes of transport in the export of Polish foreign trade. The article focuses on an analysis of the size, structure and direction of Polish foreign trade [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 417-424
PL Linie kolejowe dużych prędkości zbudowane w krajach Europy Zachodniej osiągnęły znaczący sukces zarówno w poprawie podziału modalnego podróży, jak też ekonomiczny; budowa tych linii w Polsce pozostaje więc kwestią czasu. Graniczne położenie Polski na skraju Unii Europejskiej może spowodować, że poda[...]
EN High speed railway lines built in Western Europe proved to be a success, both in modal split improvement and economy; therefore construction of such lines in Poland is only a matter of time. Since Poland is a border country of European Union, the capacity of the high speed lines might not be fully u[...]
6
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono ogólną ideę optymalizacji oraz główne podejścia do optymalizacji systemu obsługi transportowej przedsiębiorstwa. Szczególnej analizie poddano problematykę optymalizacji tras przewozu, podając ogólne sformułowanie zadania optymalizacyjnego n-komiwojażerów przy uwzględnieniu w[...]
EN Article presents general idea of optimization and main approaches to transportation services optimization. Special analysis was provided to issues of transport routings optimization with a general formulation of optimization task for a n-traveling salesmen problem with practical assumption of limite[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 315-324
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu przejść granicznych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na efektywność obsługi transportowej. Scharakteryzowano zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zlokalizowaną na terenie Polski. Omówiono infrastrukturę pod kątem przepustowości przejść granicznych[...]
EN The article presents the issues of the impact of border crossings at the external border of the European Union on the efficiency of the transport service. The article characterizes the external border of the European Union located on Polish territory. Infrastructure are discussed in terms of the cap[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 153--161
PL Problem troski o zdrowie publiczne jest jednym z najistotniejszych współczesnych dylematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zdrowia publicznego jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w państwie. W Polsce kształt systemu ochrony zdrowia jest o[...]
EN The problem of public health care lies within the interests of sustainable development movement. Health care system efficiency is one of the most important factors which determines the level of public health. In Poland, health care system is a result of a wide catalogue of law and good practice. One[...]
9
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właściciela gospodarstwa na temat potrzeb i form obsługi transportowej w kontekście jego wykształcenia. Według 59,04% rolników usługi transportowe są potrzebne. Podstawowym powodem przemawiającym za potrzebą usług jest oszczędność czasu (ilość odpowiedzi[...]
EN The present paper presents results of research on opinions of farm owners concerning the need and forms of transportation services within the context of their education. According to 59.04% of surveyed farmers, there is demand for transportation services. The primary reason for such demand is time s[...]
10
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących potrzeby usług transportowych na terenach wiejskich i ich modelu. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 59,04% rolników widzi potrzebę usług transportowych i w miarę wzrostu wieku właściciela liczba odpowiedzi rośnie (grupa A 50% i grupa C 68[...]
EN This paper presents results of research on the need for transportation services and their forms. Based on a conducted survey it might be stated that 59.04% of farmers see a need for transportation service and the share in answers increases along with an increase in age of the respondents (50% for gr[...]
11
63%
Logistyka
PL W modelach optymalizacyjnych dotyczących planowania tras przewozu, czy szerzej obsługi transportowej przedsiębiorstwa, problematyka ograniczeń czasu pracy kierowców jest sprowadzana do uzupełnienia modelu o jedno ograniczenie dotyczące czasu pracy kierowców ze stałym parametrem. W kontekście obecnyc[...]
EN The optimization models for planning transport routes, or more broadly enterprises transport service, the issue of restrictions on drivers 'working time is reduced to supplement the model with a restriction on drivers' hours with fixed parameter. In authors opinion such simplification of reality cur[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 2 300--314
PL Celem artykułu jest wskazanie na wielokierunkowe, strukturalne przemiany w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, jakie nastąpią w drugiej dekadzie XXI w. Zakładając systematyczny wzrost ruchu pasażerskiego i cargo oraz dynamiczny rozwój siatki połączeń niezbędne jest dalsze zwiększanie potencjał[...]
EN The mean target of this paper is showing the multidirectional and structural changes which will come in the Lech Walesa Gdansk Airport in the first and second decade of the XXI century. Planning the permanent growth of passenger and cargo traffic and development of the network it is necessary to ent[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 5453--5461
PL W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń losowych na czas międzynarodowej obsługi transportowej. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model graficzny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do [...]
EN The paper presents the problem of the occurrence and impact of disturbances on time of the international transport service. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The graphic model of transport service was presented. The paper presents th[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 7010--7019
PL Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z obsługą logistyczną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Zarządzanie logistyczne międzynarodową imprezą sportową stanowi nie tylko integralną jej część, ale także warunkuje sprawny jej przebieg. Jedn[...]
EN This article presents some selected problems associated with logistical support of the 2012 UEFA European Championship held Poland and Ukraine. Logistics management of an international sporting event not only constitutes its integral part, but also determines the smooth course of the event proceedin[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 421--430
PL W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń na efektywność globalnych łańcuchów dostaw. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono metody określania rzeczywistych czasów odpraw granicznych oraz sposoby ich szacowania[...]
EN This paper presents the problem of occurrence and impact of the disturbances on the efficiency of global supply chains. It was assumed that the main barrier which affects on the time of transport services are borders. The paper presents methods for determining the times of actual border clearance an[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono transport publiczny w godzinach nocnych w Pozaniu. Nie jest to już tylko usługa socjalna umożliwiająca najuboższym dotarcie do pracy późnym wieczorem czy bardzo wcześnie rano, ale usługa mająca istotny wpływ na atrakcyjność oferty gastronomicznej i kulturalnej miasta, a także prz[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 73--89
PL W artykule omówiono pewne podejście do problematyki organizacji systemów przewozowych na potrzeby obsługi transportowej przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiono istotę sieci dostaw uwzględniając przepływy materiałów między dostawcami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz wyrobów gotowych międz[...]
EN The paper discusses an approach to the problem of the organization of the transport systems for the transport service for manufacturing companies. The paper presents the essence of supply networks taking into account material flows between suppliers and production companies and finished goods betwee[...]
18
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań było ustalenie preferencji rolników w zakresie różnych form obsługi transportowej gospodarstw o różnej powierzchni. Zakresem objęto 166 gospodarstw województwa małopolskiego o zróżnicowanej powierzchni i kierunku produkcji. Prawie 60% objętych wywiadem rolników odpowiedziało, iż usługi t[...]
EN The aim of the study was to determine the preferences of farmers for the various forms of transport service of farms of different sizes. The scope consisted of 166 holdings of Małopolskie voivodeship of different size and direction of the production. Nearly 60% of farmers answered in interview that [...]
19
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właścicieli gospodarstw rolniczych o różnym kierunku produkcji na temat usług transportowych dla rolnictwa. Największą potrzebę usług transportowych widzą rolnicy zajmujący się produkcją warzyw 66,67%, najmniejszą producenci mleka. Potrzebą usług w najwi[...]
EN The presented research results pertain to the opinions of farm owners with various areas of production on transport services for the agricultural sector. The greatest need for transport services is seen by farmers dealing with vegetable production (66.67%), the least need is seen by milk producers. [...]
20
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Autorzy niniejszego artykułu brali udział w pracach studialnych nad dwiema dużymi inwestycjami w zakresie miejskiego transportu szynowego w Toruniu. Na podstawie zdobytych doświadczeń, w artykule omówiono wpływ budowy pasów autobusowo - tramwajowych na efektywność obsługi transportowej centrum dwust[...]
EN The authors of the following paper participated in the study works concerning two large investments in rail transport in Toruń. In this paper, impact of bus and tram lanes on efficiency of transport service in the centre of the city of nearly 200 thousand inhabitants is described. The mechanism of c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last