Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrazowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 139--141
PL Zarówno nauka, jak i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania techniki i zjawiska rezonansu magnetycznego MR (Magnetic Resonance), wymagają od potencjalnego, czy faktycznego operatora, sporo wysiłku i pracy. Do pełnego wykorzystania tej metody potrzebne są wiedza fizyczna oraz znajomość [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 257-260
PL Poniższy artykuł prezentuje informacje o właściwościach i budowie szkliwa nazębnego, które było zobrazowane przy wykorzystaniu elektronowego mikroskopu skaningowego. Uzyskane obrazy poddano obróbce, dokonano pomiarów parametrów geometrycznych wyodrębnionych pryzmatów oraz przeprowadzono ich analizę.
EN This article presented informations about properties and structure of enamel. Images of enamel was gotten by Scanning Electron Microscope and put to image processing. Then we measured geometrical parameters of prisms and analysis this results.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 157 51-57
EN This paper describes a new method of ultrasound study of the breast using a 3 D linear scanner with special three dimensionallinear mechanical probe. The purpose is to assess the feasibility of whole-breast 3D ultrasound to document the total volume of the breast and axillary region. Subsequent volu[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 73-74
EN The paper presents a part of the test research aimed at determining effectiveness of building protection under the conditions of biological corrosion. The tests have been carried out for corroding samples of the material collected from real building objects before and after the use of various measur[...]
5
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 244 161-169
PL W artykule przedstawiono stosowane metody obrazowania struktur szkliwa nazębnego z wykorzystaniem metody skaningowej mikroskopii elektronowej. Otrzymane obrazy analizowano wykorzystując algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów. W rezultacie na wyodrębnionych pryzmatach struktury szkliwa dokonano po[...]
EN This article presented applied methods of illustrating enamel structures using the scanning electron microscope method. Received images were analyzed by digital image processing algorithms. As a result on separated prisms of enamel structure were made the measurement of their geometric parameters. S[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 930-933
PL Laserowa anemometria obrazowa (PIV) służy obrazowaniu pól prędkości i jest stosowana do przepływów masowych, a w ostatnich latach również do pól akustycznych, w których chwilowa prędkość akustyczna w danym punkcie pola jest wielkością wektorową zmienną w czasie. W artykule zaproponowano sposób wizua[...]
EN Laser Particle Image Velocimetry is a modern method for visualisation of a velocity field, commonly used in fluid mechanics in order to describe the distribution of mass flows. Recently, this method has been applied to acoustic field visualisation, where the instantaneous particle velocity varies in[...]
7
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 12 16--17
8
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 8 18--21
9
75%
Annual of Navigation
2006 No. 11 137-142
EN Tree-dimensional sea space visualization become increasingly form of ship's environment presentation in maritime navigation systems. Sonograms and echograms for instance, should create underwater space in 3D because the object (or submerge unit) accurate localization in 2D is impossible between sea [...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Obrazowanie ścian otworu wiertniczego przy wykorzystaniu imagera mikroopornościowego (XRMI) umożliwia lokalizację elementów strukturalnych, takich jak szczeliny naturalne oraz indukowane czy strefy uskokowe, a także określenie ich przestrzennej orientacji. Analiza strukturalna rdzeni wiertniczych po[...]
EN Visualization of wellbore walls using X-tended Range Micro Imager Tool (XRMI) allows to identify structural elements such as natural and induced fractures, fault zones and to define spatial orientation of this structures. Structural analysis of cores enable observations of structures occured directl[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Najnowsze technologie obrazowania i analizy danych sejsmicznych w systemie EarthStudy360TM (ES360) odpowiadają na potrzebę lepszego zrozumienia często niejednoznacznych obrazów sejsmicznych. Nowe możliwości związane są z trójwymiarowymi, kątowymi kolekcjami CIG (common image gathers) zachowującymi p[...]
EN The latest technologies of imaging and analysis of seismic data in the EarthStudy360TM (ES360) meet the need for better understanding of the often ambiguous seismic images. New opportunities are associated with three-dimensional, angle-domain CIG providing full subsurface azimuth information. These [...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Zastosowanie migracji głębokościowej, wykorzystującej metody wychodzące poza proste iteracje budowy modelu, pozwala uzyskać model ośrodka umożliwiający zobrazowanie skomplikowanej budowy geologicznej. Technika, sprawdzona już w tektonice nasunięć, polega na rozszerzeniu sekwencji przetwarzania w dom[...]
EN The application of the pre-stack depth migration with methods which go beyond the simple iterations of the model building, allows to obtain an interval velocity models in areas where complex geological structures exist. The technique, already proven in the Thrust tectonics, consist in extending the [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL We współczesnej radiologii nośnikiem informacji diagnostycznej jest obraz, uzyskiwany w wyniku przejścia przez ciało pacjenta i zróżnicowania intensywności wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przetwarzania danych zbieranych na detektorach obrazu. Obecnie dominującymi systemami obrazowania ren[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 6 362--365
PL Matryce CCD są czujnikami wykorzystywanymi do rejestracji obrazów. Ze względu na pełne wykorzystanie powierzchni światłoczułej są one wykorzystywane, gdy ilość padającego światła jest bardzo niska. Do takich zastosowań należy m.in. obrazowanie w astronomii, gdzie czasy naświetlania pojedynczego zdję[...]
EN Charge coupled devices are the image sensors extensively used in scientific imaging. One of the problems of low light imaging is the collection of additional thermal charge during the exposure. In the paper the results and conclusions of 4-year research on dark current abnormalities are presented. T[...]
16
75%
Applied Computer Science
EN Orthopaedic trauma surgery is a complex surgical speciality in which anatomy, physiology and physics are mixed. Proper diagnosing and based on that planning and performing surgery is of crucial matter. This article briefly summarizes available radiological modalities used for diagnostics and for sur[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 2 (46) 79--83
PL Materiały włókiennicze są projektowane z myślą stworzenia mikrostruktury, która pozwoliłaby uzyskać (przez produkt końcowy) charakterystyczne właściwości, umożliwiające szerokie spektrum zastosowań. Ważnym jest poznanie jak dana struktura jest ukształtowana i tym samym jak może wpływać na właściwośc[...]
EN Textile materials are designed to create the microstructure that gives the final product its characteristic properties for a wide range of applications. It is of importance to understand how a particular structure is engineered, and, therefore, how it relates to the properties of the product in text[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 190-192
PL W artykule zostaną przedstawione stosowane metody obrazowania obiektów medycznych z szczególnym wykorzystaniem struktur szkliwa nazębnego. Badane obrazy były analizowane filtrami kontekstowymi, gradientowymi oraz przekształceniami morfologicznymi. Pierwszym ograniczeniem podczas przetwarzania obrazó[...]
EN The methods of medical objects imaging will be presented in this article using the enamel structure. Examined images were analysed by context, gradients filters and morphological transformations. Main limitations were unequivocal separation structures of image and measurement their geometric paramet[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 240-241
PL Poniższy artykuł prezentuje opracowane i badane narzędzia realizujące automatyczne i półautomatyczne pomiary wybranych przy współpracy z lekarzami ortopedami parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Obrazy radiologiczne wykonywane były w standar[...]
EN The following article presents developed and tested tool for automatic and semi-automatic measurements of the morphometric parameters of the human ankle joint based on digital radiographic images. This parameters were selected in collaboration with orthopedic surgeons. The x-ray images were performe[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje wyniki obrazowania defektów wewnętrznych w strukturach krzem-aluminium-molibden stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Do obrazowania defektów wykorzystano różne techniki pomiarowe. Badania nieniszczące struktur przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii akustyczn[...]
EN The paper presents results of imaging internal defects in silicon-aluminum-molybdenum high-power thyristor structures. Different measuring techniques were used for imaging defects. Non-destructive investigation of structures was performed using scanning acoustic microscopy (SAM) and thermal wave met[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last