Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 271
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrabiarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono specyfikę badań własności statycznych obrabiarek ciężkich przeprowadzanych w warunkach przemysłowych. Przedstawiono problemy związane z tego typu badaniami, sposoby przeprowadzania pomiarów oraz przykładowe wyniki wraz z ich interpretacją. Artykuł zawiera wycinek doświadczeń naby[...]
EN The article elaborates on a specific nature of research dealing with static properties of heavy machine tools in their operating environment. It presents issues related to the research itself as well as to ways to ran measurements and possible interpretation of the results. The article describes exp[...]
2
100%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Opisano rozwój sterowania urządzeniami produkcyjnymi od sterowania, jakie powstało w 1949 roku na MIT do sterowań otwartych, których koncepcja jest znana pod nazwą OSACA. Spowodowały one zmiany koncepcji konstrukcyjnych samych obrabiarek. Nowymi rozwiązaniami są zaprezentowane w 1993 roku heksapody.[...]
3
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 2 112-114
PL Kontynuacja relacji z wizyty w fabrykach obrabiarek na Tajwanie. Przegląd wybranych producentów obrabiarek.
EN A review of several machine tool manufacturers
4
100%
Mechanik
PL Tematykę automatyzacji obrabiarek eksponowanych na EMO 2011 podzielono na dwie części. W cz. 1 pokazano kierunki i rozwiązania automatyzacji opracowane przez producentów obrabiarek skrawających. W cz. 2, opublikowanej w następnym numerze, zostaną przedstawione wybrane rozwiązania automatyzacji obrab[...]
EN Trends and solutions in the auto function systems demonstrated by the metal cutting machine tool manufacturers.
5
100%
Mechanik
PL W dniach 6-12.11.2011 r., na zaproszenie TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), zwiedziłem 10 przedsiębiorstw wytwarzających obrabiarki na Tajwanie. TAITRA jest organizacją powołaną do promowania na całym świecie produktów wytwarzanych na Tajwanie (maszyn i urządzeń). Jedną z form tej p[...]
EN Enjoying the opportunity offered by the Taiwan made plants and machines promoting action, one of our MECHANIK editing board members took part in the TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) exploitation trip. From November 6 through 12 our colleague visited ten machine tool manufacturing c[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono istotę zużycia ekonomicznego naturalnego i możliwość jego wyeliminowania w pracach modernizacji napędów obrabiarek specjalnych pod warunkiem, że wykazują one odpowiednią sztywność statyczną i dynamiczną oraz wymaganą dokładność.
EN The article deals with the essence of economic natural consumption and possibility of its elimination in the modernisation work concerning the machine tools drives. This will, however, be possible only if they achive an appropriate statistic and dynamic regidity as well as required precision.
7
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 240-240
8
100%
Napędy i Sterowanie
PL Obecne czasy niosą ze sobą trend stosowania coraz bardziej rozwiniętych technik bezpieczeństwa. Całe to posunięcie związane jest z większą świadomością osób zarządzających przedsiębiorstwami. Wzrost liczby zagrożeń rośnie wraz ze wzrostem automatyzacji procesów technologicznych, co bezpośrednio prze[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Mechanicznej
PL Prezentowana metodyka kształtowania wibrostabilności systemu obrabiarka-proces skrawania może być praktycznie stosowana w trakcie konstruowania nowej bądź modyfikacji istniejącej obrabiarki. Stanowi ona skuteczne narzędzie przyczyniające się do uzyskania rozwiązania konstrukcyjnego charakteryzująceg[...]
EN The monograph presents a method for shaping dynamic stability of the machine tool-cutting process system model. The method is based on the detailed algorithm presented in chapter 5, which can be applied to a machine tool designed from scratch in order to deliver highly chatter-resistant construction[...]
10
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono ogólny algorytm kształtowania właściwości dynamicznych systemu. Zdefiniowano system obrabiarka - procesy robocze oraz jego subsystem obrabiarka - proces skrawania. Omówiono w bardzo dużym skrócie modelowanie systemu obrabiarka - proces skrawania oraz jego - członów składowych: [...]
EN The paper presents general algorithm of the system of dynamic properties shaping. Machine tool-working processes system and its machine tool-cutting process subsystem are defined. Modelling machine tool-cutting process and its components: mas-damping-spring system of machine tool and cutting process[...]
11
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono algorytm kształtowania wibrostabilności systemu obrabiarka - proces skrawania (O-PS). Omówiono w bardzo dużym skrócie zagadnienie wyznaczania granicy wibrostabilności z zastosowaniem kryterium Nyquista (model stacjonarny) i teorii Floqueta (model niestacjonarny). W algorytmi[...]
EN The paper presents general algorithm of the machine tool-cutting process system vibrostability shaping. Problem of determination of vibrostability limit using Nyquist criterion (stationary model) and Floquet theory (nonstationary model) is discussed briefly. Algorithm of MT-CP system vibrostability [...]
12
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki praktycznego zastosowania algorytmu kształtowania wibrostabilności systemu obrabiarka - proces skrawania. Wykonano obliczenia dla frezarki FWD 32J. Wprowadzenie modyfikacji połączenia prowadnicowego stół - obrotnica, polegającej na 5-procentowym zwiększeniu parametrów[...]
EN The paper presents results of practical application of the algorithm of machine tool-cutting process vibrostability shaping. Computations for FWD 32J milling machine were conducted. Turn-table slideway connection was modified. Modification consisted in 5% increase of stiffness parameters that result[...]
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 39-42
PL W artykule omówiono różne źródła hałasu nowoczesnej obrabiarki. Celem pracy konstruktorów jest uzyskanie możliwie minimalnej wartości hałasu, co można zrealizować przez obniżenie hałasu z głównego źródła, jakim jest przekładnia śrubowa toczna. Omówiono zagadnienia związane z problemami hałasu przekł[...]
EN In the paper, different sources of the noise in modern machines were discussed. A goal of the work of machine designers was the reduction of noise level. It could be achieved by reduction of nose level of the ball screw system - the main source of the noise. There were discussed problems connected w[...]
14
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Mechanicznej
PL Monografia ta przedstawia podsumowanie prowadzonych przez autora prac w zakresie diagnostyki drgań samowzbudnych w systemie obrabiarka - proces skrawania. Zainteresowanie tym obszarem badań wynika z jednej strony z potrzeby doskonalenia analitycznych i doświadczalnych metod dynamicznych badań obrabi[...]
EN This monograph presents a summary of the results of works carried out by the author on diagnosing self-excited vibrations in the machine tool - cutting process system. The author's attention was directed towards this field of research due to the needs for the improvement of analytical and experiment[...]
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono problemy integracji narzędzi symulacyjnych w procesie projektowym maszyn wytwórczych. Przedstawiono sposób realizacji badań symulacyjnych w środowisku wirtualnym. Celem tych badań jest ocena, zarówno istniejącej, jak też i nowej konstrukcji maszyny w powiązaniu z jej układem ste[...]
EN The paper presents problems of integration of simulation tools in the process of designing manufacturing machines. Discussed is the realisation of simulation investigations in a virtual environment. The goal of the investigations is to evaluate both the existing and new designs of the machine in rel[...]
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sposób realizacji badań symulacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi symulacyjnych. Zaprezentowano wyniki wybranych analiz symulacyjnych dla układu napędowego maszyny typu hexapod, zbudowanej w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej.
EN The paper presents the realisation of simulation investigations with modern simulation tools. Results of selected types of analysis of a drive unit of a hexapod-type machine tool are discussed; he analyses were performed in the Institute of Production Engineering and Automation of the Wroclaw Univer[...]
17
100%
Mechanik
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu s[...]
EN A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimens[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu s[...]
EN A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimens[...]
20
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper presents trends and conditions of development of modern means manufacuring. New solutions is drives and control systems for haigh spped machines are shown. New multi machine structures in flexible manufacturing are characterized. Manufaction machine tools and general rules of refiguration [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last