Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka strumieniowo-ścierna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper presents results of research aimed on evaluation of electrochemical characteristics of metal surfaces after mechanical pretreatment by blasting. Corrosion resistance was evaluated by materials identification at fixed time internals after their exposure in an electrolyte. Electrochemical ch[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 1 26--34
PL Porównano właściwości fizyczne, chemiczne, technologiczne i środowiskowe powszechnie stosowanych ścierniw w nowym ujęciu. W szerokim zakresie ukazano wpływ pylenia ścierniw podczas obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni na środowisko pracy i środowisko naturalne, z uwzględnieniem zawartości metal[...]
EN The physical, chemical, technological and environmental properties of commonly used abrasives in new terms were compared. The impact of abrasive dust during blasting of surface on the working and the natural environments, taking into account the contents of toxic heavy metals in dusts and total exce[...]
3
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 3 212--214
PL Przedstawiono wyniki badań powierzchni po obróbce strumieniowo- ściernej metodą wirnikową oraz metodą pneumatyczną. Wyznaczono zależności pomiędzy zmiennymi warunkami obróbki a wartościami parametrów chropowatości w aspekcie przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne. Zaproponowano sposób efekty[...]
EN The article presents the results of investigation of the surface roughness produced by airless shot blasting and pneumatic shot blasting methods. The relationships between the working conditions of the surface roughness, in terms of surface preparation for protective coatings were determined. Condit[...]
4
100%
Mechanik
5
100%
Mechanik
EN Presented in the article are the results obtained by the Author from from the test as carried out on efficiency of the water/abrasive mix jet applied by menas of the hydroabrasive multipoint concentric nozzle used for the surface machining operation.
6
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Obróbka strumieniowo-ścierna przy użyciu czyściwa jest prowadzona ze względu na wymagany stan powierzchni. Wskutek oddziaływania czyściwa występują zmiany własności warstwy powierzchniowej, charakterystyczne dla procesu znanego również jako kulowanie. Proces ten jest stosowany dla poprawy własności [...]
EN Surface treatment utilising the dynamic abrasive action of the stream of a cleaning agent is applied to ensure the required surface parameters and quality. Under the action of the cleaning agent the properties of the surface layer are changed and the treatment method is commonly referred to as shot [...]
7
75%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 3 74-79
PL Zdefiniowano obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni i określono jej znaczenie pośród mechanicznych metod usuwania zanieczyszczeń z powierzchni obrabianej. Omówiono pneumatyczną i wirnikową metodę przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok ochronnych i dokonano ich porównanie oraz zakres za[...]
EN The abrasive blast cleaning technique has been defined and its significance among all the mechanical cleaning methods has been discussed. The pneumatic and rotary blast cleaning techniques used prior to protective coating application have been discussed, their range of applications have been specifi[...]
8
75%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 3 96-100
PL W artykule opisano czynniki mające wpływ na dobór najlepszej metody przygotowania podłoża przed metalizacją natryskową powłok metalowych. Spośród wszystkich metod obróbki powierzchni jako najskuteczniejszą zarówno w terenie jak i w warunkach zakładowych uznano technikę pneumatycznej obróbki strumien[...]
EN Factors influencing the selection of an optimal method for substrate treatment prior to thermal metal spraying have been discussed in the paper. Among all the substrate preparation methods, the dry pneumatic abrasive blasting technique has been chosen as the most effective cleaning method in both fi[...]
9
75%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 7 190-195
10
75%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 6 173-176
PL Artykuł zawiera propozycje zastąpienia piasków innymi ścierniwami zgodnie z opbecnymi przepisami. (cz.1). Zakaz stosowania piasku kwarcowego i jego mieszanek na sucho miał obowiązywać od l marca 2003, na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki wydanego 16 grudnia 2002 roku "w sprawie bezpieczeństwa[...]
11
75%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 9 233-236
PL Omówiono znaczenie rodzaju, granulacji i kształtu ścierniwa na jakość przygotowania powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na strukturę geometryczną podłoża przeznaczonego pod systemy malarskie. Przytoczono wymagania ujęte w normach międzynarodowych w odniesieniu do ścierniw metalowy[...]
EN The influence of the kind, granulation and shape of abrasives on the surface preparation quality was discussed. Especially the effect of abrasives on the geometric structure of the surface for painting systems was talked over in detail. The international standard requirements concerning metallic (IS[...]
12
75%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 10 262-264
PL Przedstawiono rolę obróbki strumieniowo-ściernej w procesie przygotowania powierzchni metalowych pod powłoki proszkowe. Omówiono wyniki badań wpływu obróbki strumieniowo-ściernej podłoża na właściwości powłok proszkowych.
EN The role of blast-cleaning procedures in preparation of metallic surfaces for powder coatings is presented. Author describes the results of investigations of the influence of blast-cleaning preparation of surfaces on the properties of powder coatings. It was found that increase in surface roughness[...]
13
75%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 9 234-239
PL Przedstawiono naturę ścierniwa z mieszanki składającej się z 50% żużli wielkopiecowych i 50% żużli konwertorowych, ich własności fizykochemiczne, omówiono jakość otrzymanych powierzchni oraz wyniki badań trwałości wybranych powłok malarskich.
EN The paper presents the nature of the blast cleaning abrasives consisting of mixture of 50% of blast furnace slag and 50% of steel slag. Paper describes its physical and chemical properties, shows the quality of the achieved steel substrates and presents the results of the durability of the selected [...]
14
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 3 72-82
PL Przedstawiono przegląd ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni na sucho i mokro i dokonano oceny ich technicznej przydatności. Podano zastosowania poszczególnych ścierniw w zależności od ich właściwości i możliwości technologicznych, rodzaju obrabianej powierzchni i posiadanego urządze[...]
EN An overview of abrasives used in wet and dry abrasive blasting operations has been presented and their technical effectiveness has been assessed. An evaluation of the most frequent applications for particular abrasives based on their properties, technological features, type of surface and the availa[...]
15
75%
Mechanik
PL Oczyszczanie odlewów jest rodzajem obróbki, mającej na celu usuwanie z powierzchni odlewów pozostałości przywartej masy formierskiej i rdzeniowej oraz poprawę jakości powierzchni odlewów. Najczęstszym sposobem obróbki jest oczyszczanie strumieniowo-ścierne. Dla potrzeb badań opracowano metody określ[...]
EN Cleaning process is a treatment aimed at removing from surface of castings a residues of sandmix and core sand to improve surface quality of the castings. The most common method of the cleaning is shot blasting process. For needs of the test it have been developed a methods for determining quality o[...]
16
75%
Mechanik
PL W pracy zbadano możliwości zastosowania sieci neuronowych do przewidywania wytrzymałości połączenia metal – ceramika w zależności od zastosowanych parametrów uprzedniej obróbki strumieniowo-ściernej. Na podstawie badań doświadczalnych opracowano zestaw 180 wzorców uczących a następnie uczono grupę 1[...]
EN The study investigated the possibility of using neural networks to predict the strength of the connection metal - ceramic depending upon the parameters of the prior blasting. On the basis of experiments developed a set of 180 patterns of learning and then were taught a group of 150 randomly selected[...]
17
75%
Informacja Instal
18
75%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 1 3--6
PL Proces obróbki strumieniowo-ściernej jest najczęściej stosowaną metodą przygotowania powierzchni bezpośrednio przed procesem natryskiwania cieplnego. Prowadzone są również badania nad innymi metodami, jak: kulowanie, wykorzystanie strumienia wody, obróbka laserowa lub chemiczna. W artykule przedstaw[...]
EN Shot blasting process is the most often used method of surface preparation directly before metallic spraying process. There are some investigations of other methods such as: shot-peening, water stream process, laser treatment or chemical treatment. In the paper are presented results of experimental [...]
19
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1040--1041
PL Parametry strumienia śrutu, jego zasięg, rozrzut i prędkość ziaren są kształtowane przez elementy zespołu rzutowego podczas przemieszczania się porcji śrutu w elementach zespołu koła rzutowego. Zależności opisujące stan zagadnienia pozwalają przede wszystkim na analizę fenomenologiczną procesu. Na p[...]
EN Parameters of the shot stream, its range, spread of balls and their velocity are shaped by components of the shot-blasting system. Shaping of these parameters occurs during movement of a portion of the shot inside elements of the throwing wheel. Relations describing condition of this problem allow u[...]
20
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1080--1081
PL Zaprezentowano wyniki zmian struktury geometrycznej powierzchni próbek z metali nieżelaznych, poddanych obróbce strumieniowo-ściernej. Różnicowanie parametrów kąta natarcia dało nieznaczne zróżnicowanie w zakresie struktury geometrycznej powierzchni.
EN The paper presents the results of changes of geometric structure surface for samples from non-ferrous metals, treated stream-abrasive. Varying the parameters of the angle of attack gave a slight variation on the surface structure.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last