Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 148
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka powierzchniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 47-52
PL W artykule przedstawiono wyniki badań obróbki hybrydowej - elektroerozyjno-mechanicznej z wykorzystaniem, jako elektrody roboczej szczotki tarczowej wykonującej ruch obrotowy. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych określające wpływ parametrów wejściowych procesu na wydajność i chropowatość d[...]
EN The paper presents a brief study of hybrid - electro-discharge mechanical machining with an elastic, discrete electrode. Attention has also been paid to the relation between the material removal rate and surface roughness as a function process parameters for magnanimous steels.
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 3 33-38
PL Przeprowadzono próby obróbki powierzchniowej przez trawienie den sitowych kolumn jonitowanych pod wykładziny gumowe zamiast obróbki strumieniowo-ściernej. Wprowadzono dodatkowe operacje pasywacji. Stwierdzono wystarczającą przyczepność i szczelność wykładzin gumowych po trawieniu, lepszą w porównani[...]
EN Surface treatment of the perforated bottom of iron-exchange columns by acid pickling instead of blast cleaning is presented. A passivation process after pickling was applied. The satisfactory tightness and adhesion of rubber lining to the metal surface were found. The experimental work was carried o[...]
3
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 9-15
PL W artykule opisano budowę i własności dyfuzyjnej warstwy węglikoazotkowej, wytworzonej na stali szybkotnącej SW7M i nierdzewnej IH18N9T w procesie obróbki cieplno-chemicznej. Stosowanie zmiennej temperatury procesu w zakresie 450-600 stopni C oraz różnego czasu (2-6 h), pozwoliło na uchwycenie zmi[...]
EN Structure and properties of the carbonotride diffusion layers generated on SW7M high-speed steel and on IH18N9T stainless steel during thermochemical process are presented. Application of the variable process temperature of range of 450-600 degrees C and the variable process duration (2-6H) made pos[...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono model stopu tytanu poddanego obróbce powierzchniowej, który zastosowano w symulacji próby zginania czteropunktowego metodą elementów skończonych. W modelu uwzględniono różne właściwości mechaniczne strefy faz azotkowych, strefy dyfuzyjnej oraz materiału podłoża. Wyznaczone nume[...]
EN In the paper the model of surface treated titanium alloy was worked out to be used in two dimensional finite element analysis of four point bending test. Different strength properties were assigned to hard compound layer, diffusion strengthened layer and the substrate. Serrated character of the inte[...]
5
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the work was to create homogenous surface layer as a result of impulse laser alloying of TiO2 and low-alloy steel. Design/methodology/approach: The surfaces of samples, coated with ceramic coating, were then irradiated with CO2 laser beam. During the work microstructure and p[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach pracy dokonano porównawczego przetopienia natryskiwanej powłoki tlenkowej TiO2 przy użyciu skoncentrowanych źródeł energii: łuku zwykłego oraz łuku zawężonego. Podczas procesu przetapiania została dokonana rejestracja oraz analiza łuku. Przeprowadzono mikrostrukturalną ocenę efektów przetop[...]
EN In the article two welding technologies have been presented. The microstructrure and chemical distribution after alloying proces in the coatings TiO2 have been studied. The recording and analysis of the remelting arc was deterined by software method.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 401-408
PL Stale do pracy na gorąco: K18, 15HM, 25HM i 10H2M poddano różnorodnym obróbkom cieplno-chemicznym ( nawęglanie, aluminiowanie, naborowywanie) i natryskowi plazmowemu (TiO2, Cr2)3, Cr2C3). Następnie próbki z tych stali poddano próbie rozciagania w celu uzyskania charakterystyk mechanicznych. Stosowan[...]
EN The hot working steels: K18, 15HM, 25HM and 10H2M have been submitted to various chemical-heat treatmens (carburizing, aluminizing, boronizing) and plasma coating (Ti)2, Cr2)3, Cr2C3). Applied treatmens caused structural changes in superficial zones of specimens and as a result changes of stress-str[...]
8
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 2 20-26
PL Badaniom poddano powłoki węglikowe na stalowe podłoże metodą natryskiwania plazmowego. Powłoki przetapiano stosując zróżnicowaną metodykę obróbki: od jedno- i wielokrotnej obróbki łukiem ciągłym mikroplazmy, przez przetopienie laserem CO2, po obróbkę metodą spawalniczą TIG. Główny nacisk położono na[...]
EN Carbide coatings deposited on steel surface by plasma spraying were examined. Coatings were remelted using diverse methods of treatment, ranging from single and multiple treatment with continous micro - plasma arc, through laser remelting, to a treatment by the TIG welding method. Comparative invest[...]
9
80%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 3-7
PL Perspektywicznym kierunkiem w rozwoju inżynierii powierzchni jest wytwarzanie warstw wieloskładnikowych i kompozytowych m.in. przez kombinację różnych procesów obróbek powierzchniowych. Tak otrzymane warstwy skupiają w sobie odpowiednio dobrane wzajemnie uzupełniające się właściwości, co rozszerza z[...]
EN Future trends of surface engineering development are multicomponent and composite layers formation by combination of different surface treatment processes. Obtained in these processes suitable matched and mutually complemented each other properties which boarden of application range. Current trend o[...]
10
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 4 12-18
PL Badano wpływ techologicznych warstw wierzchnich wytworzonych na ulepszonej stali 40HM w wyniku kulowania, azotowania, oraz osadzania warstwy TiN na podatność na korozję ogólną i wżerową, na absopcję i transport wodoru, oraz na pękanie korozyjne. Wytworzenie wspomnianych wyżej technologicznych warstw[...]
EN The effect of the surface layers produced on the quenched and tempered 0.4C-Cr-Mo steel by shot pinning, nitriding and deposition of TiN layer, on susceptibility to general and pitting corrosion, to uptake and transport of hydrogen and to stress corrosion cracking has been studied. The formation of [...]
11
80%
Inżynieria Powierzchni
2005 Nr 1 49-58
PL W artykule omówiono model procesu azotowania stali średniostopowych na przykładzie stali 4340 (według AISI), umożliwiający symulacyjną analizę kinetyki wzrostu warstwy pod kątem szukania optymalnych algorytmów zmian parametrów procesu zapewniających otrzymanie żądanej budowy warstwy. Opracowany prze[...]
EN Model of the nitriding process of midle-alloy steel on the example of 4340 steel is presented. The model makes possible to simulate the kinetics of nitrided layer growth and consequently to optimize the algorithm of process parameters modifications ensuring to obtain the desired phase compositon and[...]
12
80%
Obróbka Metalu
2016 nr 1 28--31
PL Procesy obróbki powierzchniowej mają decydujący wpływ na właściwości eksploatacyjne części maszyn, ponieważ zapewniają kształtowanie wymaganej struktury geometrycznej roboczych powierzchni oraz stan warstwy wierzchniej elementów współpracujących. W literaturze podaje się, że 70­80% ogólnych zmian od[...]
EN Machining processes have the decisive effect on the operational properties of machine parts, because they provide forming of the required surface texture and the conditions of the surface layer. In this paper the influence of emulsion mist parameters on Ra, Rz and RSm surface roughness parameters is[...]
13
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 579-582
PL W pracy badano wpływ powierzchni próbek, w szczególności ich geometrii i chropowatości oraz obróbki powierzchniowej na efekt PLC. Dokonano ilościowego opisu niestabilności odkształcenia w oparciu o analizę oscylacji obserwowanych na krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych w próbach ściskania lu[...]
EN The present work describes the influence of the sample surface, in particular the sample geometry and the surface roughness on the PLC effect. The plastic deformation instability was described using a quantitative analysis of the serrations observed on the tensile or compression stress-strain curves[...]
14
80%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 4 8-18
PL Artykuł poświęcony jest problematyce tribologicznej oraz technologii obróbki powierzchniowej wybranych zespołów silników samochodowych. Jako zespoły, pracujące w warunkach narażenia na zużycie tribologiczne, omówiono: cylinder - tłok (pierścienie tłokowe), zawory - gniazda zaworowe, krzywki - popych[...]
EN The surface modification technology has been recognized in applications in automobiles. This technology is known to improve engine's tribological performance and fuel economy. With the higher requirement on the liability and longevity of automotive engine, there are urgent needs for new surface modi[...]
15
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań toczenia na tokarce konwencjonalnej, jako operacji przygotowującej powierzchnię pod nagniatanie. Określono dokładność odwzorowania ostrza noża tokarskiego i wartości odchyłek zarysu nierówności powierzchni powstające w trakcie tego procesu. Powierzchnie toczone nag[...]
EN The problems of surface preparation under burnishing were introduced in the paper. The exactitude of knife-edge imitation was explored for the case of symmetrical outlines formation. The chosen deviations of surface outline are shown. The surfaces were next burnished. The results of researches were [...]
16
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 63-74
PL W opracowaniu dokonano charakterystyki procesu śrutowania, jako metody obróbki powierzchniowej możliwej do stosowania w technologii zestawów kołowych pojazdów szynowych. Przedstawiono również wyniki badań autora [1] dotyczące kompleksowej charakterystyki warstwy wierzchniej stali P40 w wybranym war[...]
EN In the work the characteristic of shot peening process as a method of surface treatment practicable in the production technology of rail vehicle wheel sets has been carried out. The result of the author`s investigations dealing with the complex characteristics of P40 steel in selected shot peening v[...]
17
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Magnez i jego stopy są coraz częściej stosowane w wielu dziedzinach przemysłu ze względu na wysoką wytrzymałość względną. Jednakże charakteryzuje się on niską odpornością na korozję oraz na zużycie przez tarcie. Własności te można jedynie polepszyć poprzez zastosowanie obróbek powierzchniowych. W ar[...]
EN The magnesium and its alloys have increasingly been used in various fields of industry because of high relative strength. However this material exhibits low corrosion and wear resistance. These properties could be improved by surface engineering treatments. The paper presents the review of surface t[...]
18
70%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Obróbka powierzchni wysokociśnieniową strugą hybrydową jest najnowszą technologią o wzrastającej ostatnio popularności. Opiera się ona na wysokociśnieniowej strudze wodno-ściernej domieszkowanej cząstkami suchego lodu CO2. Przedstawiono teoretyczne podstawy obróbki uwzględniające kinetykę i termodyn[...]
EN The high-pressure hybrid jet treatment is a new technology that has grown recently in popularity. Such technology is based on a high-pressure abrasive-water jet with addition of dry-ice pellets. Theoreti-cal basis of treatment taking account of the kinetics and thermodynamics of solid particles and [...]
19
70%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 9-10 86--90
PL W pracy przedstawiono podstawowe metody chemicznej obróbki powierzchniowej stali nierdzewnych, w tym: wytrawianie, pasywację oraz elektropolerowanie. Omówiono każdą z metod z podaniem stosowanych związków chemicznych oraz technik obróbki. Opisano również defekty powierzchniowe decydujące o odpornośc[...]
20
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Publikacja obejmuje wybrane wyniki projektu naukowego finansowanego przez NCN. Celem badań była analiza wpływu obróbki powierzchnio-ściernej na topografię powierzchni cienkich blach stalowych. W obróbce powierzchniowej jako ścierniwa użyto piasku kwarcowego, elektrokorundu zwykłego i kuleczek szklan[...]
EN This publication presents selected results of the science project financed by the National Science Centre (NCN). The purpose of the research was to analyse the effect of abrasive blasting on surface topography of steel sheets. Fine sand, normal aloxite and glass globules were used as abrasive materi[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last