Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka plastyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Podjęto próbę uchwycenia najbardziej istotnych przyczyn i obszarów obróbki plastycznej, w której postęp jest szczególnie zauważalny oraz charakterystcznych cech tego postepu. Omówiono tendencje rozwoju rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zintegrowanych linii technologicznych, nowych technologii [...]
EN The paper deals with the presentation of most important areas of plastic working in which the progress is particulary noticible. It points out the characteristic features of that progress as well. Trends in developing technical and functional solutions for integrated process lines, new technologies [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 297-304
3
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia jakości odkuwek poprzez właściwy dobór parametrów procesu kucia i obniżenie intensywności zużycia narzędzi. Jedną z metod podnoszenia trwałości narzędzia jest obniżenie temperatury warstwy wierzchniej matrycy w czacie kucia, poprzez stosowanie smarow[...]
EN In the paper the attention has been paid to the necessity of improving the quality of forgings by proper selection of the forging process parameters and reducing the wear intensity of tools. Lowering the surface layer temperature during forging with use of lubrication is regarded as one of the metho[...]
4
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Dokonano przeglądu nowości w maszynach i urządzeniach do obróbki plastycznej metali, eksponowanych w maju 1999 r. na wystawie obrabiarek EMO'99 w Paryżu. Objęto nim cięcie mechaniczne, laserowe i wibracyjne blach, gięcie na prasach krawędziowych, profilowanie, wyoblanie, kucie na kowarkach, walcowan[...]
EN A survey of nev achievements in metal forming machines and devices, presented in May 1999 in EMO'99 exhibition of machine tools in Paris, has been done. The survey includes mechanical, laser amd vibration sheet metal cutting, bending on cornice brakes, roll forming, spinning, rotary swaging, cold ro[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Mechanizmy formowania struktury nanometrycznej w litych materiałach poddanych dużym odkształceniom plastycznym nie są do tej pory do końca rozpoznane. W badaniach prowadzonych przy użyciu metody Cyklicznego Wyciskania Ściskającego {CWS) oraz Wyciskania Hydrostatycznego {HE) i Równokanałowego Wyciska[...]
EN The mechanisms of formation of nanometric microstructure in bulk nanomaterials, produced by severe plastic deformation, till now are not sufficiently recognized. In the investigations performed by the Cyclic Extrusion Compression Method (CEC), Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) and Hydrostatic E[...]
6
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Artykuł omawia zagadnienie obciskania końcówek rur. Przedstawiono przeprowadzone badania mające na celu wyznaczenie granicznego współczynnika obciskania oraz optymalnych parametrów kształtowania. Jednym z problemów było pękanie odkształconego materiału podczas obciskania i formowania przekroju sześ[...]
EN The subject of the article is pipe end necking. It describes investigation performed to determine the limit coefficient of necking and the optimum forming parameters. One of the problems was material cracking during formation of the pipe end hexagonal section. The introduction of interoperation anne[...]
7
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule omówiono możliwości technologiczne i opisano zastosowanie technologii kształtowania obwiedniowego. Przedstawiono przykłady wykonania odkuwek w różnych procesach technologicznych prasowania obwiedniowego na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Instytucie Obróbki Pla[...]
EN The paper discusses the technological possibilities of the orbital forming technology and describes its application. Examples of forging execution in various technological processes of orbital forging have been given based on the research and development works performed by the Metal Forming Institut[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Kulowanie jest technologią szeroko stosowaną w praktyce przemysłowej w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych części maszyn. Powszechnie znane są korzyści płynące z zastosowania dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej – kulowania, takie jak: wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, wytrzymałośc[...]
EN Shot-peening is a method widely used in industrial practice in order to enhance service properties of machine components. Commonly known are such advantages derived from this dynamic surface cold working, i.e. shot-peening, as: increase of fatigue strength, contact fatigue, resistance to stress corr[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 3 30-33
PL Badania przeprowadzono na stanowisku umożliwiajacym realizacje procesu wyciągania, w warunkacj obróbki plastycznej na półgorąco, dwóch rodzajów taśmy stalowej: gatunek 30 oraz 1H18N9T, próbki wykonano ze stali WCL, hartowano i poddawano róznym rodzajom obróbek powierzchniowych, za pomocą opracowanyc[...]
EN Tests were performed on a station permitting to realize a tensioning process under semi-hot plastic working conditions of two kind of steel strip: grade 30 and 1H18N9T. The testpieces we made of WCL steel, then hardened and subjected to various types of surface treatment. Using calculated indices ba[...]
11
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Wytężenie jest rozumiane jako stopień narażenia na niebezpieczną granicę obciążenia. Rozpatrzono narażenie pierścienia wstępnie sprężającego na uplastycznienie i pęknięcie w oparciu o publikacje krajowe (głównie publikacje własne autora). Podano koncepcję wstępnego sprężania narzędzi z optymalnym wy[...]
EN The aim of the work is indicate for safe die design. Some methods against rings fracturing as well plastic flow are presenting, taking into consideration home bibliography.
12
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Określenie warunków kształtowania plastycznego wyrobów metalowych wymaga między innymi wyznaczenia zależności oporu plastycznego (naprężenia uplastyczniającego) od temperatury i wielkości odkształcenia. Określono zależność oporu plastycznego od temperatury w zakresie temperatur 20°^1000°C dla stali [...]
EN Knowledge of a relation between the deformation resistance and temperature/strain rate is necessary for the optimization of metals forming. In this work the deformation resistance for three steels (0.04; 0.55; 0.9 wt.% C) as a function of temperature in the range of 293-1273 K was determined. Micros[...]
13
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zdefiniowano pojęcie technologicznej plastyczności materiałów. Określono wymagania stawiane funkcjom naprężenia uplastyczniającego i odkształcalności granicznej stosowanym do komputerowej symulacji procesów przeróbki plastycznej. Opisano badania prowadzone w Katedrze Modelowania Procesów i Inżynieri[...]
EN The paper defines the term "technological plasticity of materials" and the fundamental requirements to be met by the flow stress functions and the deformation limit functions used in numerical simulation of metal forming processes. The paper describes also research undertaken in order to develop suc[...]
14
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 73-77
PL W pracy podkreślono wpływ asymetrii predkości obwodowej walców na wygięcie blachy bimetalowej Al-Cu. Wprowadzenie asymetrycznego procesu walcowania do wytwarzania blach bimetalowych ma na celu zwiększenie predkości płynięcia warstwy o większym oporze odkształcenia oraz zwiększenie równomierności roz[...]
EN In this work the influence of peripheral speedasymmetry of rolls on bending of Al-Cu bimetallic plate was assessed. Application of asymmetrical rolling for bimetallic plates formation is aimed to increase of flow velocity of a layer of greater determination resistance and to increase of uniformity [...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 79-84
PL W pracy przedstawiono nową metodę projektowania planu gniotów opartą o teorię sterowania optymalnego. Zastosowanie metod teorii sterowania do projektowania technologii procesów plastycznej przeróbki metali pozwala zmniejszyć koszty związane z projektowaniem, wyznaczeniem optymalnego planu procesu wa[...]
EN The paper presents new method of rolling schedule design, which is based on optimal control theory. Application of the methods of control theory to technology design allows whittling down expenses in design and optimization of rolling schedule as well as they are helpful in the ensuring of product l[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 43-48
PL W artykule przedstawiono ewolucyjną metode pozwalającą na dobór kształtu materiału wsadowego w taki sposób, aby w wyniku kucia swobodnego otrzymać odkuwke o oczekiwanym kształcie oraz optymalizacje kształtu kowadła w procesie kucia swobodnego. Zadanie optymalizacji rozwiązano w ten sposób, że algor[...]
EN The evolutionary method for optimization of a preform or an anvil shape is presented. The optimization criterion is minimization of forging barreling. The optimizations were performed using evolutionary algorithms based on biological evolution and FEM. The evolutionary algorithms have the great prob[...]
17
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W referacie przedstawiono ogólny opis technologii prasowania obwiedniowego. Przedstawiono przykłady występowania najczęstszych wad odkuwek i omówiono problemy występujące przy projektowaniu procesów prasowania obwiedniowego. Omówiono możliwości technologiczne i utylitarne zastosowania technologii pr[...]
EN The paper presents a general description of the orbital forging technology. Examples of the most frequent defects of forgings are specified and problems encountered in designing orbital forging processes are discussed.
18
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Stal NC11LV obrabiano cieplnie celem uzyskania struktury, zawierającej odpowiedni skład fazowy: węgliki z martenzytyczną lub austenityczną osnową. Próbki azotowano gazowo, stosując zmienne parametry: czas i temperaturę przy założonym potencjale azotowym. Analizowano profile twardości warstwy, zawart[...]
EN After hardening NC11LV steel (from low and high austenitizing temperature) we can obtain the structure with very differentiate phase composition; carbides with martensitic and austenitic matrix. Samples were gas nitrided at the different parameters of the process (temperature and time) but nitriding[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 5-13
PL W pracy przedstawiono analizę rozkładu naprężeń w ściskanej płycie z uwzględnieniem plastycznego kontaktu i nieliniowego tarcia. Otrzymane rozwiązanie pozwala obliczyć naprężenie promieniowe i obwodowe oraz rozkład nacisków osiowych w zależności od promienia tarczy.
EN The analysis of stress pattern in compressed disk is presented. Plastic contact and non-linear friction is taken into account in the paper. Radial stress, tangential stress and distribution of radial pressure on disk as a function of disk radius can be determined from obtained equation.
20
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zamieszczono wzory i zależności umożliwiające obliczenie wartości naprężeń składowych w charakterystycznych punktach ścianki wytłoczki oraz ciśnienia cieczy niezbędnego do ukształtowania hydraulicznego promienia ciągowego. Podano też warunek, który musi być spełniony, aby nie nastąpiło ze[...]
EN The article presents formulae and relationship enabling to calculate of stress components in the characteristic points of the stamping wall and calculation of the liquid pressure necessary to form the hydraulic drawing radius. One can also find here the condition that must be fulfilled to prevent th[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last