Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka nagniataniem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Powierzchnię części maszyn po obróbce wykończeniowej definiuje się głównie za pomocą parametrów chropowatości. Rosnące wymagania w stosunku do części, zwłaszcza współpracujących ślizgowo lub tocznie, wymagają określenia dodatkowych parametrów, takich jak wskaźniki falistości, szczególnie gdy istotna[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 137-143
PL Omówiono możliwości wykorzystania współczesnej aparatury pomiarowej do kompleksowej, stereometrycznej analizy parametrów geometrycznych opisujących proces formowania warstw wierzchnich na drodze nagniatania naporowego tocznego i zużywania tych powierzchni podczas eksploatacji w warunkach tarcia tech[...]
EN The paper discusses the possibilities of using contemporary measuring apparatuses for the comprehensive, stereometric analysis of geometrical parameters describing the process of forming top layers by pressure rolling burnishing and wearing of those surfaces during operation under technically dry fr[...]
3
80%
Tribologia
2008 nr 4 165-174
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu zużycia w warunkach tarcia techniczne suchego warstw wierzchnich po wybranych sposobach obróbki nagniataniem naporowym powierzchni zewnętrznych. Przeanalizowano przebieg i rezultaty procesu zużycia powierzchni nagniatanych naporowo tocznie k[...]
EN The paper presents the results of studies on the wear process occurring under technically dry friction conditions on top layers obtained by selected methods of pressure burnishing of external surfaces. The progress and results of the process of the wear of surfaces rolling pressure burnished with a [...]
4
80%
Mechanik
5
80%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 220--227
PL W artykule przedstawiono przyczyny pękania śrubowych wałów okrętowych oraz możliwości zwiększenia ich trwałości, wskutek podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia wtłaczanego śruba - wał śrubowy przez nagniatanie umacniające. Badania wykonano na próbkach o średnicy 25 mm na specjalnie w tym[...]
EN The reasons of the ship shaft cracking and next, the possibilities for increasing the shaft's life were analyzed, as effect of the increase in its fatigue strength, performed by the strengthening burnishing. The tests were carried out with samples of 25 mm in diameter, using the fatigue test machine[...]
6
80%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 299--313
PL Opisano możliwość sterowania procesem nag niatania nakierowane na kształtowanie w warstwie wierzchniej pożądanego z punktu widzenia technologicznego stanu naprężeń własnych. Wykorzystano do tego możliwość świadomego sterowania przebiegiem procesu deformowania materiału w strefie kontaktu narzędzia z[...]
EN The paper describes the possibility of burnishing process control geared toward the formation of a residual stress state in the top layer, which is desirable from the engineering point of view. The capability to intentionally control the process of material deformation in the zone of tool contact wi[...]
7
80%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7 551--555
PL Omówiono możliwość wykorzystania techniki komputerowej do określenia przestrzennego kształtu i stereometrii strefy kontaktu narzędzia nagniatającego z materiałem obrabianym. Wykorzystano skomputeryzowane, zintegrowane stanowisko do pomiarów okrągłości i prostoliniowości wykonanych na przyrządach pom[...]
EN The paper discusses the possibility of using computer technology for determining the spatial shape and stereometry of the zone of burnishing tool contact with the workpiece. A computerized integrated measuring stand was used for the roundness and rectilinearity measurements taken on stereometry and [...]
8
80%
Tribologia
2010 nr 6 271-282
PL Omówiono proces konstytuowania warstw wierzchnich na drodze nagniatania naporowego tocznego. W wyniku tego procesu nierówności powierzchni pozostałe po obróbce poprzedzającej zostają trwale odkształcone, a na powierzchni obrobionej powstaje nowa struktura nierówności warunkowana kinematyką procesu n[...]
EN The process of constituting top layers by pressure rolling burnishing was discussed. Any surface irregularities left after the preceding working are permanently deformed, and a new structure of irregularities forms with distances between irregularities being close to the burnishing feed rate, which [...]
9
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule podjęto próbę obliczenia wielkości powierzchni kontaktu w przypadku krążkowania naporowo-tocznego z dociskiem sztywnym. W analizie tej nie uwzględniano m.in. wpływu odkształceń sprężystych chropowatości powierzchni. Przeprowadzona analiza wykazała istotny wpływ wcisku na powierzchnię kont[...]
10
61%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono rozwój i możliwości stosowania w technologii maszyn różnych metod powierzchniowej obróbki plastycznej przez nagniatanie. Opisano m.in. specjalną obrabiarkę CNC - tokarko-nagniatarkę TUR 50 CNC-N, zbudowaną w Politechnice Gdańskiej do zintegrowanej obróbki toczeniem i nagniataniem długi[...]
EN Development and possibilities of using different methods of surface plastic working in manufacturing were presented. The CNC machine tool constructed at the Technical University of Gdańsk for integrated turning-burnishing working was described. The machine tool TUR 50 CNC-N is used to long shafts ma[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2009 nr 60 100-104
PL W artykule określono wpływ odkształcenia względnego (�[epsilon]&subh = 0,1%) po każdym przejściu obróbkowym oraz całkowitego odkształcenia względnego po trzech przejściach obróbkowych ([epsilon]&subhc = 0,3%) na stopień względnego umocnienia warstwy powierzchniowej i wskaźnik zmniejszenia chropowato[...]
EN This article present the influence of the relative draft on the stereometrical properties and strain hardening at the surface layer of steel C45 after burnishing (surface plastic working). Characteristic features of burnishing technology are a lack of thermal phenomena, simplicity of use and low-cos[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni wałków wykonanych ze stali 40H po gładkościowym bezkłowym krążkowaniu naporowym tocznym. Przeprowadzone badania wykazały, że krążkowanie w znaczący sposób poprawia parametry chropowatości powierzchni. Większość tych parametrów zmieniła [...]
EN The paper presents results of the experimental investigations on surface roughness of the shafts made of 40H steel after centreless roller finishing. The tests shown that centreless roller finishing has caused significance improvement of surface roughness parameters. The most of these parameters imp[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń obwodowych występujących w warstwie wierzchniej elementów ze stali 40H i podczas różnej obróbki cieplnej po krążkowaniu naporowym tocznym. Przeprowadzone badania wykazały, że naprężenia rozciągające zostały po krążkowaniu zamienione na ściskające. Najko[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni przed wykonaniem i po wykonaniu krążkowania naporowego tocznego na urządzeniu skonstruowanym i wykonanym w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej. Na podstawie uzyskanych wyników, wykorzystując pla[...]
EN Results of the surface roughness researches before and after pressure surface rolling using device, which was done in Department of Manufacturing Process and Production Organization Technical University of Rzeszow was shown in the article. On the base of the wrested results, using the static plan 23[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono problemy wytwarzania wierteł górniczych. Poruszane zagadnienia są związane z procesem kształtowania półfabrykatów - sześciokątnych prętów - oraz z dalszym przebiegiem procesu technologicznego. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ niektórych operacji technologicznych na wytrzyma[...]
EN Some problems of manufacturing of mining drills are presented in the paper. The regarded problems concerns forming prefabricated products i.e. hexagonal iron and the following manufacturing process. Negative effect of some operations on fatigue strength of mining drills has been indicated. Shot peen[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 66 [227] 229-235
PL W pracy przedstawiono obecną wiedzę na temat kompozytów diamentowych. Opisano metody ich otrzymywania oraz ich właściwości. Zastosowanie kompozytów z diamentu w narzędziach skrawających i ściernych pozwala uzyskiwać wysoką dokładność i polepszać jakość obrabianych powierzchni oraz uzyskiwać większą [...]
EN The paper presents basics knowledge about diamond composites, their properties and different methods lo produce them. The possibility of use diamond composites in burnishing tools let get better surface quality and the burnishing process can be more effective.
17
61%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 211--219
PL W pracy przedstawiono zagadnienie doboru optymalnych parametrów kulkowania oscylacyjnego ze względu na powierzchnię pokrycia mikrorowkami dla I rodzaju układu śladów poobróbkowych (nie przecinających się). Wyznaczono zakres wartości prędkości obrotowej przedmiotu np , liczby oscylacji ele[...]
EN In the study is presented an issue of selection of optimal parameters of oscillating type shot blasting in respect of microgrooves’ coverage area for the I-st type system of marks from machining (not intersecting each other). It has been determined a range of rotational speed values np of[...]
18
61%
Mechanik
2014 R. 87, nr 11CD 270--283
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania symulacji komputerowych wykorzystujących metodę elementów skończonych do analiz procesu zachodzących w trakcie nagniatania deformacji. Opracowano szereg modeli symulacyjnych pozwalających na określenie stanów odkształceń i naprężeń występujące w strefie kontaktu[...]
EN A possibility of using finite element method-relying computer simulations for the analyses of strains occurring during the burnishing process is presented in the paper. A number of simulation models have been developed, which enable the determination of the strain and stress states occurring in the [...]
19
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 478--492
PL Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania ekoinnowacyjnej technologii obróbki nagniataniem w procesie tworzenia produktu. Obróbka nagniataniem jest efektywną technologicznie, ekonomicznie i ekologicznie metodą wytwarzania warstw wierzchnich części maszyn. Takie podejście umożliwi produkc[...]
EN The aim of this article is to demonstrate the possibility of using ecoinnovative burnishing rolling process as the technology of product development. Burnishing rolling process is effective: technologically, economically and environmentally way of treatment of the machine's outer layers. This approa[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 6 6337-6345
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów obróbki na jakość wyrobu po procesie nagniatania. Nagniatanie naporowe toczne jest geometrycznie i fizycznie nieliniowym problemem brzegowo – początkowym, w którym warunki brzegowe są nieznane w obszarach kontaktu narzędzia z przedmiotem. Ana[...]
EN The paper presents analysis of the effect of selected processing parameters on the quality of the product after burnishing process. Burnishing rolling is geometrically and physically nonlinear boundary - initial problem, in which the boundary conditions are unknown in the areas of contact of the too[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last