Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1032
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 1 33-47
PL Badano wpływ zastosowania kulowania powierzchni próbek ze stali konstrukcyjnych stopowych 35HM, 40H i 18H2N2 na profil rozkładu twardości warstwy wierzchniej i wartość powierzchniowych naprężeń własnych po różnych obróbkach cieplnych, tj. po hartowaniu, węgloazotowaniu lub nawęglaniu. Kulowanie spow[...]
EN Influence of the shot peening of 35 HM, 40H and 18H2N2 constructional alloy steel specimens on hardness distribution profile and value of superficial internal stresses after hardening, carbinitriding or carburizing process has been investigated. Shot peening has brought about an increase of the hard[...]
2
63%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 1 10-15
EN The present state of heat treatment and anticipated directions of its development. The following proplems are discussed; heat treated materials, evolution of heating methods, evolution of the treatment process, minimizing energy consumption, proecological character of the process, automatization and[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 345-352
PL W artykule przedstawiono wyniki badań tempa zmian temperatury w czasie pieczenia w kuchni elektrycznej i w kombiwarze, mięsa wołowego otrzymanego z tusz elektrostymulowanych i nie poddanych temu zabiegowi oraz ocenę kruchości pieczeni wołowych. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że próbki st[...]
EN In the article the results of the rate of temperature changes during baking process of beef removed from the carcasses in the electric cooker under electrical stimulation and non stimulated one have been presented. Also, tenderness of meat has been shown. The results obtained reveal that electricall[...]
4
63%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 1 3-12
PL W oparciu o rozwój materiałów, które mają i powinny być obrabiane cieplnie, wyodrębniono w artykule 5 głównych, nierozerwalnie związanych ze sobą kierunków rozwoju obróbki cieplnej, do których zaliczono: ewolucję sposobów grzania, ewolucję struktury technologii (obróbek objętościowych i powierzchnio[...]
EN One the basis of development of materials, which can and have to be put on the heat treatment, in this article are separated five main trends of development of heat treatment inseparatedly connected one with other. These main trends are: evolution of manner of heating: evolution of technology of str[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 177-184
PL Wykazano, że naprężeniowe pękanie korozyjne stopów Al-Zn-Mg i Al-Zn-Mg-Cu może być wyjaśnione jakościowo przez wnikanie i wpływ wodoru na strukturę i własności stopów. Podatność do pękania związana jest z pułapkowaniem wodoru przez wydzielenia na granicach ziaren i obniżeniem stężenia wodoru poniżej[...]
EN Stress corrosion cracking has been explained in qualitative terms by hydrogen entry and its effects on microstructure and properties of alloys. The decreasing susceptibility to sress corrosion cracking is related on increasing hydrogen trapping by grain bonduary precipitates and hydrogen concentrati[...]
6
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne materiałów kompozytowych o osnowie stopu aluminium EN A W -AlCu4Mg1(A) wzmacnianych cząstkami faz Ti(C,N) lub Al2O3 o różnym udziale masowym. Badania zrealizowano zarówno dla materiałów obrobionych cieplnie jak również bez takiej obrób[...]
EN The paper presents results of wear resistance investigations of aluminium alloy EN AW-AlCu4Mg1 (A) base composite materials reinforced with different mass concentration of Al2O3 or Ti(C,N) particles. Investigations were made on heat treated materials as well as not heat treated ones – as received af[...]
7
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Potrzeba wytwarzania odlewów spełniających wysokie wymagania użytkowe, skłania do poszukiwania coraz to lepszych i efektywniejszych metod poprawy właściwości staliwa. Cele te mogą być realizowane poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń (wtrącenia i gazy) w ciekłej stali, modyfikację mikrostruktury. a ta[...]
EN The need of producing castings fulfilling high functional requirements inclines to looking for better and more efficient methods of cast steel properties improvement. These aims can be realised by reducing contaminations (inclusions and gases) in liquid steel, modification of its microstructure and [...]
8
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 141--146
PL Przedstawiono prace nad uruchomieniem produkcji żeliwa sferoidalnego do pracy w temperaturze - 20°C do 40°C. Opracowano technologię produkcji żeliwa EN-GJS-350-22-LT i 400-18-LT. Uruchomiono piec do obróbki cieplnej współpracując z firmą C.C&T. Wykonano próbne odlewy i obróbkę cieplną. Wykonano seri[...]
EN The works on the putting into industrial practice the ductile iron for application in low temperatures (-20°C to - 40°C) has been presented. The technology of manufacturing the EN-GJS-350-22-LT iron and the EN-GJS-400-18-LT iron has been worked out. Cooperating with C.C.& T firm, the annealing furna[...]
9
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 7-8 17--23
PL W pierwszej części artykułu (PPiK III/IV 2012) przedstawiono wymagania dotyczące procesu, pozwalające uzyskać właściwą strukturę materiału. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację i przedstawia praktyczne aplikacje pieców próżniowych, wyposażonych w system chłodzenia w gazie pod wysokim ciśnieniem i p[...]
EN The first part of the article (PPiK, issue III/IV 2012) described the process requirements which must be met to achieve the desired material structure. The present article describes practical applications of vacuum furnaces equipped with a high-pressure gas quenching system for a comprehensive heat [...]
10
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 9-10 27--31
PL W artykule przedstawiono użycie zmiennej atmosfery gazowej N2/Metanol (CH3OH) jako zapobieganie utlenianiu wewnętrznemu w czasie obróbki cieplnej. Ten rodzaj niszczenia materiału jest często spotykany podczas obróbki elementów w bardzo wysokiej temperaturze i jest bardzo niebezpieczny ze względu na [...]
EN The article describes the use of a manually regulated nitrogen/ methanol system (CH3OH) as a protection against internal oxidation during the heat treatment. This type of material damaging occurs frequently when components are treated at very high temperatures. As a reaction reducing fatigue and mec[...]
11
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 11-12 25--29
PL Ostateczne własności mechaniczne narzędzi determinuje obróbka cieplna hartowania i odpuszczania. NIekiedy wprowadza się dodatkowe procesy głębokiego wymrażania, nakładania powłok CVD, PVD, lub azotowania. Nieprawidłowości w procesie obróbki cieplnej (i cieplnochemicznej) powodują szybkie zużycie, de[...]
EN Final mechanical properties of tools are determined by heat treatment, which involves quenching and tempering. Sometimes additional methods are included in the process, such as deep freezing, CVP and PVD coatings, and nitriding. Irregularities occurring during heat (and thermochemical) treatment can[...]
12
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2011 Nr 4 8--14
PL Rosnące oczekiwania dotyczące jakości i precyzji wykonania produktów sprawiają, że dalszy postęp technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej jest ściśle związany ze stosowaniem komputerowych metod obliczeniowych. Stąd w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie programami komputer[...]
EN As a result of growing expectations regarding the quality and manufacturing accuracy of products, further advances in the heat and thermochemical treatment technology are closely connected with the use of computer- -based computational methods. Consequently, in recent years there has been growing in[...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat zawiera opis zagadnień związanych z obróbką cieplną w nowoczesnych chłodziwach polimerowych w zastosowaniu do pierścieni I obręczy. Przedstawione zostały podstawowe wymogi materiałowe i technologiczne stawiane obręczom kutowalcowanym. Zamieszczona została charakterystyka wybranych chłodziw p[...]
EN This paper contains the description of the questions connected with the heat treatment in the newest synthetic polymeric solutions. It also contains the basic requirements of the materials and technology for rolled hammer hoops. This paper carries the characteristics of the newest synthetic media an[...]
14
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 159-169
PL Obiektem badań był wielkogabarytowy, monolityczny wał korbowy po operacjach obróbki cieplej i wstępnej obróbki mechanicznej. Cykl pomiarowy realizowany był elektrostykową sondą radiową przez program zainstalowany na specjalizowanej tokarko-frezarce.Na podstaw wyników pomiarów i wg PN -EN ISO 1101 ok[...]
EN The test object was a large-size monolithic crankshaft after heat treatment and pre-machining operations. The measuring cycle was carried out by means of radio-touch probe using a program on a specialized turning lathe machine. Based on the results of measurements and PN-EN ISO1101specifiedthatdevia[...]
15
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 12 776-782
PL Ultralekkie stopy magnezowo?litowe ze względu na dodatek litu, który jako jedyny obniża masę magnezu, idealnie wpisują się w tendencję obniżania masy wyrobów. W zależności od zawartości dodatku stopowego zmieniają się właściwości wsadu przeznaczonego do kształtowania, a przede wszystkim podatność do[...]
EN Ultra-light MgLi alloys are great choice if it comes to decreasing product weight. Lithium is the only element with such a splendid ability to decrease magnesium alloys weight. Depending of contend of Lithium in alloy its properties changes, especially its sensitivity to plastic deformation. The sub[...]
16
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Because of assecuration of requirements for commercial production of ductile cast iron castings were provided the tests of heat treatment of these castings for achieving the desired strength, hardness and ductility. High-strength cast iron can be assured by heat treatment - isothermal refinement or [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 95 45-46
18
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Szybki wzrost produkcji blach ocynkowanych ogniowo jest związany z ro- snącym zapotrzebowaniem na ten produkt przede wszystkim w przemyśle samochodowym oraz w budownictwie, ale także w produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Struktura warstwy wierzchniej ocynkowanej ogniowo stali obejmuje nałożon[...]
EN The rapid growth of hot-dip zinc coatings invention seems to be a re- sponse to the market expectations (mainly the automobile industry). The outer layer of hot-dip galvanized steel is composed of Zn-Al alloy coating and the transition layer between the coating and steel substrate. The latter consis[...]
19
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The article addresses with production, perspectives and applications of Austempered Ductile Iron in technical praxis.
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 65-74
PL W pracy przedstawiono w uproszczeniu proces technologiczny wytwarzania półwyrobów (prętów płaskich) ze stali mikrostopowej z niobem o symbolu BwOBGNbA. Omówiono własności mechaniczne (wytrzymałościowe, udarność i twardość) oraz strukturalne półwyrobów w stanie dostawy, po normalizowaniu oraz normali[...]
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last