Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obligacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 10 25-40
EN The article contains analysis of conducted research in an area of artificial neural networks application for bond rating. Four cases of the research are presented. The main purpose of the analysis is to answer the following questions: Do artificial neural networks based methods outperform classical [...]
2
88%
Logistyka
PL Przedmiotem badań jest analiza efektywności funduszy inwestycyjnych obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 roku. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę polskiego rynku funduszy inwestyc[...]
EN The topic of the work is the analysis of the effectiveness of Polish bond funds during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special[...]
3
75%
Problemy Rozwoju Budownictwa
4
75%
Archives of Mining Sciences
2017 Vol. 62, no. 2 397--409
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie struktury finasowania przedsiębiorstw z sektora górniczego w latach 2007 do 2013, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji. W opracowaniu skupiono szczególną uwagę na polskich przedsiębiorstwach górniczych. Badanie struktury finansowania zostało oparte o zgrom[...]
EN The purpose of this article is to examine the structure of financing for mining enterprises in the years 2007-2013, with particular emphasis on bonds. The document pays special attention to Polish mining enterprises. The financing structure analysis was based on data collected from financial stateme[...]
5
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwach pasażerskiego transportu zbiorowego jest odnowa taboru. Zaniedbania w zakresie odnowy taboru w latach 90. doprowadziły do takiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego eksploatowanego taboru, że konieczne jest pilne rozpoczęcie procesu odno[...]
6
75%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 167--174
PL Artykuł został poświęcony finansowaniu przedsiębiorstw branży górniczej poprzez wykorzystanie źródła jakim jest emisja obligacji korporacyjnych. Koszt pozyskania takiego kapitału jest zdeterminowany odpowiednim ratingiem obligacji nadawanym przez specjalistyczne agencje, które z kolei jest wynikie[...]
EN Article was devoted to the financing of mining companies through the use of sources of emissions of corporate bonds. Cost-per-acquisition of such capital is determined appropriate by bond rating specialist agencies, which in turn is the result of a credit risk the company is the issuer. Observing th[...]
7
75%
Wiadomości Górnicze
PL Obligacja stanowi dla emitenta rodzaj pożyczki, którą zaciąga on w momencie sprzedaży obligacji przy jednoczesnym zobowiązaniu się do spłaty w momencie wykupu. Dla nabywcy obligacja jest rodzajem rachunku oszczędnościowego podobnego do rachunku a vista, jednak dużo wyżej premiowanego, ponieważ nabyw[...]
EN Bonds constitute a kind of a loan for their issuer which he takes at the moment of the sale of bonds with a simultaneous obligation to repay them at maturity. For the buyer the bonds are a type of a saving account similar to a cal idem and account, but wit a much higher premium because the purchaser[...]
8
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 148--150
PL Niniejszy artykuł poświęcony został obligacjom zamiennym jako instrumentowi dłużnemu, który można wykorzystać do zabezpieczania producenta energii elektrycznej przed niedoborem surowca energetycznego w postaci węgla kamiennego. Artykuł zawiera krótką charakterystykę obligacji zamiennych oraz przykła[...]
EN This paper presents the issue of convertible bonds as a debt instrument which can be used to secure the power generation company against the deficit of hard coal. The paper includes a brief description of convertible bonds and the example of their application (illustrated with an example of a zero-c[...]
9
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 77--80
PL Artykuł został poświęcony obligacjom zamiennym na surowce. Artykuł składa się z czterech części: wstępu, istoty obligacji oraz ich podziału, analizy obligacji zamiennych na surowce, podsumowania oraz spisu literatury. W części poświęconej istocie obligacji oraz ich podziałowi dokonano ogólnej charak[...]
EN This paper is dedicated to the raw materials convertible bonds. It consists of four parts: introduction, the essence of bonds and their classification, analysis of raw materials convertible bonds, summary and list of references. In fact, the section on the bonds and their classification is a general[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last