Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 133
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
1999 z. 19 109-116
PL W pracy przedstawiono badania wpływu kształtu cyklu obciążenia (sinusoidalny, trójkątny, trapezowy) na właściwości tłumiące i zmęczeniowe materiału. Przykładowe badania wykonano dla stali 40HNMA w zakresie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. Obliczenia teoretyczne przeprowadzono na podstawie t[...]
EN The present study concentrates on an evaluation of the influence of the type of fully reversed loading on the damping properties of 40HNMA steel. The tests were made in a Iow-cycle range of fatigue strength.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Obliczono i wyznaczono pomiarowo przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych komutatorowych silników o magnesach trwałych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych. Obliczono charakterystyki robocze silników przy różnych wartościach kąta wysterowania prostown[...]
EN The transients of the electrical and mechanical quantities of permanent-magnet commutator motors supplied from controlled rectifiers and pulse converters were calculated and determined by measurements. The motor's operating characteristics at different rectifier control angles and converter pulse-du[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono polowo-obwodowy model dwubiegowego silnika synchronicznego, z przełączalnymi uzwojeniami twornika i magneśnicy. Wykorzystując opracowany model wykonano obliczenia obwodowych rozkładów indukcji magnetycznej oraz przeprowadzono symulacje rozruchu i synchronizacji dla różnych stan[...]
EN In the paper the field-circuit model of two-speed synchronous motor with switched armature and field magnet windings has been presented. The calculations of circular distribution of magnetic flux density have been performed on the base of developed model. The simulations studies of starting and sync[...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 40-46
PL Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących[...]
EN The article is a continuation (eighth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It is based on a dissertation at the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is [...]
6
80%
Rynek Energii
2011 nr 4 64-70
PL Artykuł jest kontynuacją poprzedniego pod tym samym tytułem [7]. Pokazano w nim zastosowanie algorytmu obliczeń wodnych sieci ciepłowniczych do rozwiązania ważnych problemów w sieciach ciepłowniczych na przykładach: zmiany oporności odcinka sieci, awarii odcinka, awarii węzła cieplnego, wprowadzenia[...]
EN This paper shows examples of utilization of algorithm designed for hydraulic computations presented in part I under same title [9]. Examples are important for modeling of different applications in district heating like increase of pipe resistance (point 1.2), damage of pipe (point 1.3), damage of he[...]
7
80%
Drogi i Mosty
2010 nr 4 47-67
PL Artykuł dotyczy mostowych obiektów gruntowo-powłokowych o kolistym kształcie górnej części przekroju poprzecznego powłok, wykonanych ze stalowej blachy falistej. Podczas układania zasypki gruntowej powłoka ulega wypiętrzeniu w kluczu i zwężeniu w pachwinie. Na podstawie tych przemieszczeń, zmierzony[...]
EN The paper concerns soil-steel bridge structures with a circular-shaped top of a shell cross-section, made of corrugated steel plates. During backfilling, the shell uplifts in the crown, and narrows in the corners. On the basis of measured displacements, the changes of radius of curvature in the crow[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono teoretyczne podstawy oceny nośności bocznej wielkośrednicowych pali wierconych, najczęściej stosowanych współcześnie w posadowieniach podpór mostowych. Zilustrowano je przykładami posadowień w zróżnicowanych warunkach gruntowych.
EN The theoretical base of evaluation bearing capacity of the sides of large diameters drilled piles, used as modern bridge pot op. They are illustrated by examples of foundations on different kinds of earth.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metody oceny palności ,mieszanin, składających się z więcej niż jednego gazu palnego, więcej niż jednego gazu obojętnego i więcej niż jednego gazu utleniającego, zalecane przez normy ISO. Wykonano obliczenia dla różnych mieszanin wykorzystując parametr Tc, współczynnik równoważności ga[...]
EN Methods of estimating flammability of mixtures containing more than one flammable gases, more than one inert gases and more than one oxidizing gases were presented, recomended by the ISO standards. Calculations for different mixtures were carried out, using parameter Tc, equivalence coefficient of g[...]
10
80%
Drogownictwo
2003 nr 6 195-201
PL Ww. wzory służą do obliczania wielkich wód z przeznaczeniem do hydrologicznego obliczania światła mostów i przepustów.
11
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 73-84
PL W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie[...]
EN During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numeri[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
13
80%
Przegląd Budowlany
EN Estimation of temperature influences on industrial floors. Jointless floors solution. Expansive concrete jointless floor strength calculation.
14
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1999 nr 13 167-174
PL Przedstawiono sposób obliczania obwodów trójfazowych przy wykorzystaniu pro-gramu wirtualnego LabVIEW. Przedstawiono cały cykl obliczeń dla układu 3-przewodowego z możliwością jego adaptacji na układ 4- przewodowy. Zamiesz-czono stworzone do tego celu programy wirtualne. We wnioskach podano pr[...]
15
80%
Przegląd Geodezyjny
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono wyniki prac badawczych zrealizowanych w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych w zakresie silników komutatorowych wzbudzanych magnesami trwałymi. Zamieszczono analizę: struktur obwodów magnetycznych, odporności na odmagnesowanie, optymalizacji, zasilania z prostowników sterowan[...]
EN The results of investigation works realized in Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements on permanent magnet commutator machines were presented. Analysis of: magnetic circuits' structures, demagnetization resistance, optimization, supply from controllable rectifiers and pulse convert[...]
17
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 97--106
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku profesjonalnym Maxwell dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model 6-biegunowego silnika indukcyjnego klatkowego typu TMPB 6,3/6 o mocy 6,3 kW. Silnik przeznaczony jest do pracy w układzie napędowym pompy wody. Parametry schematu zastępczego badanego silnika [...]
EN In the paper presents elaborated in the Maxwell environment 2D field-circuit model of three phases, 6.3 kW, 6-pole squirrel-cage induction motor, type TMPB 6.3/6. The motor is intended to work with water pump. Parameters of equivalent circuit diagram have been estimated on the basis of short-circuit[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 337--344
PL W wielu wnętrzach oświetlenie pełni funkcje nie tylko użytkowe, ale również dekoracyjne, nakierowane na budowanie nastroju, podkreślanie światłem elementów i detali architektonicznych, tworzenie w przestrzeni wnętrza swoistego przewodnika wzrokowego po ekspozycji. Niewątpliwie do takiej kategorii na[...]
EN Shop lighting, depends on quality level, involves a consideration of basic lighting elements: general lighting, color if light, accent and decorative lighting. This paper concerns the concept of lighting for the chosen commercial facility using the computer visualizations.
19
80%
Rynek Energii
2012 Nr 5 3--7
PL Obliczanie chmurowe jest dostarczaniem potencjału obliczeniowego i magazynowego jako usługi dla społeczności odbiorców końcowych. Cloud computing powierza usługi dla danych użytkownika, oprogramowania oraz obliczania w sieci i polega na podziale zasobów dla uzyskania koherencji i ekonomiki skali w s[...]
EN Cloud computing is the delivery of computing and storage capacity as a service to a community of end – recipients Cloud computing entrusts services with a user’s data, software and computation over a network. Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 129-136
PL W pracy przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne przekładni falowych oraz opracowano algorytm obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych tulei podatnej przekładni falowej.
EN Construction of harmonic gear drive and analysis of strength of harmonic gear drive flexspline has been presented in the paper. The presented approach to a stress analysis of the flexspline can help the designer to determine accurately the maximum stress on the flexspline, wchich can then be used fo[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last