Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 368
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obliczanie prętowych konstrukcji żelbetowych, takich jak słupy lub belki, jest tematem obszernie opracowanym w literaturze. Jedna wprowadzanie nowych materiałów jak i technik obliczeniowych inspiruje do opracowania kolejnych propozycji dla konstruktorów. Przedstawiona w referacie propozycja zastosow[...]
EN The paper presents practical application of Borcz;s method which develops original concepts concerning concrete model and reinforced concrete structure in the first and second stage of work to determine generalized displacements and internal forces in a cracked reinforced cross-section. The signific[...]
3
100%
Drogi i Mosty
2010 nr 4 29-46
PL W artykule przedstawiono numeryczny sposób obliczania współczynników rozdziału poprzecznego obciążeń ruchomych w analizie typowych ustrojów nośnych mostów. Do modelowania zachowania się ustrojów nośnych mostów pod obciążeniami ruchomymi zastosowano numeryczną metodę analogii rusztowej. Przy obliczan[...]
EN The paper presents the numerical method for computing the load distribution coefficients in bridge decks analysis. The grillage approach for representation of bridge decks is adopted for determination of general behaviour under traffic loads. The principles of Maxwell's reciprocal theorem are develo[...]
4
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 40-41
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 6 319-320
6
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 100-101
7
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 6 35-35
PL Systemy odwodnienia są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury komunalnej i transportowej. Niezawodność funkcjonowania innych elementów zaplecza technicznego jest często ściśle uzależniona od prawidłowej pracy systemów odwodnienia, definiowanej zarówno jako zdolność do odprowadzania wód ze[...]
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono prostsze od ogólnie znanych wzory do obliczania naprężeń normalnych w belkach zginanych o przekrojach poprzecznych niesymetrycznych. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN Simplified formulas for naormal stresses calculation in beams having unsymetrical cross sections are presented. Numerical example is given.
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 2 108-110
PL Podjęto próbę oszacowania wpływu intensywności ogrzewania na nośność i wartość współczynnika wyboczeniowego ściskanego pręta kratownicy. Stwierdzono, że wpływ ten ujawnia się w temperaturze powyżej 300 stopni Celsjusza, a jest istotny, gdy temperatura przekracza 350 stopni Celsjusza.
EN Tentative assessment of influence of steel heating rate on bearing capacity and coefficient of instability for compressed steel truss memeber exposed to fire is presented in the paper. Steel strain is described using non-linear law of bailey-norton. Authors have stated that this influence of heat re[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 537-540
PL Podano rozwiązanie uwzględniając model Kirchoffa-Lowe'a. W rozwiązaniu analitycznym wykorzystano własne procedury rozwiązania równań różniczkowych, zapisane w języku FORTRAN. Wyniki numeryczne uzyskano z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ROBOT.
EN The behaviour of material is described using Kirchhoff-Love model. Results comparison of analytical solution (obtained with the use of differential equation solvers written in FORTRAN language) and numerical solution (obtained with use of engineering software Robot) are discussed in the paper.
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 368-370
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analiz obliczeniowych zachowania się nośności połączeń monolitycznej ściany żelbetowej z wielootworową płytą stropową prefabrykowno-monolityczną.
EN For RC monolithic wall, joined with cored precast or monolithic floor slab analythical and experimental investigations were carried out and results reported.
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 416-419
PL Przedstawiono propozycje usprawnienia i praktyczne sposoby skrócenia procedur wyznaczenia nośności śrub. W odniesieniu do rekomendowanych rozstawów śrub w połączeniach zakładkowych podano tablice ich nośności z warunku docisku. Do wyznaczenia zredukowanej nośności śrub na rozciąganie związanej z odk[...]
EN It was shown how to simplify the procedure of bolt resistance determination. Tables of bolt bearing resistance for recommended bolt spacing have been presented for lap joints. The reduced resistance of bolts under tension caused by deformation of the end plates has been presented on diagrams. The bo[...]
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 440-444
PL Do analizy statycznej I rzędu (w stanie nieodkształconym) przyjęto trzon pionowy i siły działające na nieodkształcony maszt, a w uściślonym ujęciu dodano zastępcze siły poziome II rzędu, które są efektem przechyłu masztu na skutek działania wiatru. W obliczeniach II rzędu (w stanie odształconym) uwz[...]
EN The initial geometry of the mast and applied loads are taken to the first order analysis and additionally second order equivalent horizontal forces may be applied to the structure in the initial shape. The forces are relative to amplified sway of the shaft. Both options are meant as i order analysis[...]
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 376-380
PL Badania przeprowadzono na przykładzie bleki stalowej o przekroju w kształcie rury prostokątnej. Uzwględniono zmienność grubości ścianek, które mogą ulec miejscowemu wyboczeniu, oraz sukcesywnie zwiększające się obciążenia.
EN The investigation of range of applicability was carried out using beam of rectangular box cross-section. Stresses due to constrained bending and critical stresses in lateral walls are determined.
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 359-361
PL Opisano konstrukcję rusztowania stalowego zastosowanego w kolumnie destylacyjnej o średnicy 5,3 m i wysokości około 57 m. Podano przyczyny katastrofy tego rusztowania. Wskazano na potrzebę wykonywania obliczeń rusztowań nietypowych, do których używa się starych, wielokrotnie używanych elementów i po[...]
EN The construction of steel scaffold aplied for assembly of a destillation column dia. 5,3 m and hight of 57 m is described. The reasons of failure of this scaffold are formulated.
16
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 323-325
PL Celem analizy była ocena różnic w wymiarowaniu ścian szczelinowych każdym z podejść obliczeniowych oraz wybór najbardziej niekorzystnej kombinacji częściowych współczynników bezpieczeństwa. Jako wielkości szukane wybrano zagłębienie ściany w gruncie poniżej dna wykopu oraz maksymalne wartości moment[...]
EN The aim of analysis was to quantify differences in the results obtained using different approaches as well as to determine the worst combination of partial safety factors. As a base for comparison calculated values of: bending moments, shear forces, displacements and the embedment depth below the bo[...]
17
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 431-432
PL Na tle chronologicznie opisanych zmian, jakim podlegała w przepisach polskich norm żelbetowych tzw. metoda plastycznego wyrównania momentów, uzasadniono potrzebę zachowania w przepisach nowej normy PrPN-B-03264 nazwy tej metody uproszczonej oraz wszystkich warunków ograniczających jej stosowanie.
EN On the background of chronological changes observed in the Polish standards concerning s. c. plastic ballance of bending moments, the necessity of introducing this method in the new version of PrPN-B-03264 with all restrictions limited its application.
18
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono przegląd współczesnych metod oceny wytrzymałości na ściskanie smukłych belek stalowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ściskania żeber usztywnionych i swobodnych. Przedstawiono sprawdzenie rozmaitych procedur obliczeniowych w odniesieniu do zwykłych stali oraz stali wysokowyt[...]
EN A review of the current methodologies for the evaluation of the compressive strength of slender steel beams is presented. Following a companion publication on the shear buckling resistance of webs, special attention is given both to stiffened and unstiffened webs in compression. A parametric study i[...]
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 695-698
PL Przedstawiono zastosowanie analizy wrażliwości do identyfikacji parametrycznej konstrukcji budowlanych. Podano iteracyjny sposób wyznaczania szukanych parametrów konstrukcji. Dwa przykłady numeryczne związane z konstrukcjami belkowymi obciążonymi statycznie lub dynamicznie potwierdziły efektywność p[...]
EN Application of the sensitivity analysis to parametric identification of building structures is presented. An iterative method of determination of the structure parameters sought is given. Efficiency of the identification algorithm proposed is illustrated by means of two numerical examples related to[...]
20
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 291-293
PL Przedstawiono analizę rozkładu naprężeń w podłożu uwarstwionym wg metody Frőhlicha. Rozpatrzono wpływ grubości warstwy pod nasypem.
EN The paper presents an analysis of stress distribution in layered ground. To include different properties of each layer the Frőhlich equation was applied for calculation of vertical component of stress. Depending of Frőhlich coefficient different stress distribution has been obtained. As a consequenc[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last