Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  object tracking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Image Processing & Communications
EN The aim of the presented work is the development of a natural scene visual analysis system for a travel assistance tool for the visually impaired. The purpose of such a system is the creation of a simplified scene description, suitable for auditory presentation. System under development is intended [...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Automation in experiments carried out on animals is getting more and more important in research. Computers take over laborious and time-consuming activities like recording and analysing images of the experiment scene. The first step in an image analysis is finding and distinguishing between the obse[...]
3
88%
Image Processing & Communications
EN The aim of the presented work was the development of software technique for detection and tracking of moving objects in video sequences. It is intended to serve as an automatic video surveillance or traffic control system. Local image features are detected and tracked in the presented system. Two cl[...]
4
88%
Opto - Electronics Review
2018 Vol. 26, No. 4 296--306
EN This paper proposes a method for offline accurate ball tracking for short volleyball actions in sport halls. Our aim is to detect block touches on the ball and to determinate accurate trajectory and impact positions of the ball to support referees. The proposed method is divided into two stages, nam[...]
5
88%
Opto - Electronics Review
EN In this paper, an efficient method for object tracking based on nonparametric approach is presented. The density we estimated is based on an adaptive kernel model, which is driven by the intensity difference between the target and the background. The background-weighted histogram for statistics of f[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 280--283
PL W artykule przedstawiono system śledzenia obiektu z wykorzystaniem techniki Optic Flow oraz Gradiend Vector Flow. Wykrywanie ruchomego obiektu stanowi pierwszy etap działania, następnie ramka zawierająca obiekt przesyłana jest do algorytmu GVF, gdzie określany jest zarys obiektu. Dzięki temu podejśc[...]
EN In this paper an object tracking system with utilizing optical flow technique, and Gradient Vector Flow (GVF) active contours is presented. Optical flow technique is less sensitive to background structure and does not need to build a model for the background of image so it would need less time to pr[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 5 292-296
PL Śledzenie obiektów jest coraz częściej stosowane w systemach wizyjnych używanych do ochrony mienia, kompresji sekwencji wideo czy w produkcji filmowej. Śledzenie obiektu polega na wyznaczeniu jego położenia na pewnej klatce obrazu, na podstawie znajomości jego położenia na poprzednich klatkach. Zada[...]
EN Real-time object tracking is a critical task in many computer vision applications such as surveillance, object based video compression, or driver assistance. Object tracking is a process of finding a chosen object within a frame using the knowledge about its position in the previous frames. The mos[...]
8
75%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2013 nr 11 33-39
PL W pracy przedstawiono opis sztucznej sieci neuronowej do lokalizacji i śledzenia obiektu w obrazach wideo z wykorzystaniem środowiska MATLAB oraz wyniki badań odporności algorytmu na mogące wystąpić zakłócenia. W artykule zaprezentowana została architektura sztucznej sieci neuronowej o radialnych fu[...]
EN The main problem considered in this article was the artificial neural network design for target localization and target tracking in video sequence, with the use of Matlab environment. What is more, the algorithm resistance to noise and disturbances that may occur was studied. The article presents th[...]
9
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono algorytm rozwiązywania konfliktów w śledzeniu obiektów ruchomych. Proponowana metoda wykorzystuje predykcję stanu obiektu obliczaną przez filtry Kalmana oraz dopasowuje wykryte obiekty do struktur śledzących ich ruch na podstawie deskryptorów koloru i tekstury. Omówiono spec[...]
EN An algorithm for resolving conflicts in tracking of moving objects is presented. The proposed approach utilizes predicted states calculated by Kalman filters for estimation of trackers position, then it uses color and texture descriptors in order to match moving objects with trackers. Problematic si[...]
10
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Współcześnie jest wiele opracowywanych i testowanych systemów śledzenia i lokalizacji osób oraz obiektów. Ich użyteczność sprawia, że zaczęto opracowywać systemy dedykowane dla obiektów zamkniętych. Jednymi z najdokładniejszych współcześnie stosowanych systemów, pozwalających uzyskać niepewność wyzn[...]
EN The paper presents local positioning systems of objects in area using different speeds of propagation of radio waves and ultrasound. Position of the object in three-dimensional limited area is determined by trilateration. The test results in systems based on the modules form Hexamite and the influen[...]
11
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2014 nr 8-9 755--759
PL Przedstawiono prace koncepcyjne, badawcze oraz implementacyjne skoncentrowane na praktycznej realizacji systemu detekcji obiektów z wykorzystaniem kamer wizyjnych i identyfikacji radiowej. Zaproponowano rozbudowę wielomodalnego teleinformatycznego systemu bezpieczeństwa o warstwę identyfikacji radio[...]
EN Research and implementation focused on object detection application bases on video cameras and radio frequency identification are presented. The enhancement of the existing multimodal surveillance systems using radio modality for robust object detection is proposed. Assumptions of the developed syst[...]
12
75%
Machine Graphics and Vision
EN Computer vision applications for traffic scene analysis and autonomous navigation (driver support) require highly sophisticated sensors and computation method- they constitute a real challenge for image analysis systems. Common to bith applications is the moving object detection/tracking task. In th[...]
13
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 357-364
PL W niniejszym artykule zaprezentowano algorytm do wykrywania i śledzenia prostych wzorców w sekwencji obrazów. Zaprezentowane rozwiązanie składa się z dwóch etapów. W pierwszej części analizowany jest obraz oraz określany jest na podstawie współczynnika korelacji obszar, w którym może znajdować się p[...]
EN This paper presents a robust algorithm for simple shapes detection and tracking on image sequence. Presented solution consists of two parts. In the first part the image is analyzed and an area where object can be detected is found using correlation method. In the second part of presented algorithm a[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 251-254
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody śledzenia ruchu obiektów do kontroli wymiarów zewnętrznych przedmiotów obrobionych przez polerowanie, szlifowanie i toczenie. Do badań przeznaczono zestaw 8 pierścieni, które oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Przemieszczenie[...]
EN In the paper there is presented an application of one of the moving image processing methods to inspection of external dimensions of machined parts. A brief description of the theoretical bases of object tracking, the fields of applying this method, as well as a short review of computer software rea[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje implementację oraz analizę efektywności śledzenia obiektów w sekwencjach wideo z zastosowaniem systemu wbudowanego. Algorytm śledzenia został zaprojektowany jako model w środowisku Matlab/Simulink. Po optymalizacji, budowę modelu dostosowano do wymagań systemu wbudowanego, składaj[...]
EN This paper shows an implementation and effectiveness analysis of object tracking in video sequences using an embedded system. The tracking algorithm was designed as a model in Matlab/Simulink environment. After optimizations this model was adapted to the embedded system, which consists of DM6437 Eva[...]
16
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje eksperymentalny system telewizji dozorowej do śledzenia ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym. W jego skład wchodzi kamera przemysłowa CC-5299 MAFS/M zamontowana na komputerowo sterowanej obrotnicy. Zestaw jest kontrolowany ze standardowego komputera klasy PC z zainstalowanym s[...]
EN This paper presents an experimental CCTV system for real time tracking of moving objects. It is equipped with the industry standard video camera CC-5299 MAFS/M mounted on a controlled turntable. APC computer operating with Linux system is used. The prepared software analyzes the captured video and d[...]
17
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2009 nr 4 (21) 17-22
EN One of the most crucial aspects to be taken into consideration during the development of visual surveillance system is the need to inform the human operator about any unusual situation happening. The paper presents an idea of real-time video stream analysis which leads to the detection and tracking[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę estymacji rzeczywistych rozmiarów obiektów śledzonych przez kamery. Obraz z kamery jest najpierw poddawany kalibracji, po czym proponowany algorytm dokonuje estymacji szerokości i wysokości śledzonych obiektów ruchomych. Wyniki estymacji rozmiarów są wykorzystywane następni[...]
EN In the paper, a method of estimation of the physical sizes of the objects tracked by the camera is presented. First, the camera is calibrated, then the proposed algorithm is used to estimate the real width and height of the tracked moving objects. The results of size estimation are then used for cla[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W dziedzinach takich jak systemy militarne, systemy ochrony, czy w automatyce przemysłowej, coraz częściej stosuje się systemy wizyjne pracujące w warunkach ograniczonej widoczności. Z tego powodu w systemach wizyjnych stosuje się kamery termowizyjne. Systemy wizyjne są stosowane w celu wykrycia i ś[...]
EN In areas like military systems, surveillance systems, or industrial process control, more and more often there is a need to operate in limited visibility conditions or even in complete darkness. In such conditions vision systems can benefit by using thermal vision cameras. For example thermal vision[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 7 492--494
PL Artykuł przedstawia badania efektywności zarządzania układami mobilnymi przez Internet oraz testowanie skuteczności algorytmu śledzenia robota sterowanego zdalnie. Eksperymenty zostały przeprowadzone na zrealizowanym do tego celu systemie - serwis internetowy oferujący przeprowadzanie gry pomiędzy d[...]
EN The paper presents an analysis of the effectiveness of mobile system management via the Internet [1] and testing of the effectiveness of the tracking algorithm robot controlled remotely [2, 3]. A object tracking algorithm based on the Extended Kalman Filter is implemented into a game for two robots [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last