Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt inżynierski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 48--49
PL Technologia Prefabrykowanych Betonowych Wiaduktów ABM/Matiere wywodzi się z Francji. Jej początki sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to Marcel Matiere wynalazł metodę szybkiego budowania mostów, tuneli i wiaduktów. 10 tysięcy obiektów wybudowanych na całym świecie dowodzi, że system ten z [...]
EN The technology of the Prefabricated Concrete Bridges ABM/Matiere originates from France. Its beginnings date back to the 80’s of the 20th century, when Marcel Matiere invented the method of fast construction of bridges, tunnels and viaducts. The number of 10 000 objects built all over the world prov[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 4 76--80
PL Tematem niniejszego artykułu jest historia realizacji jednej z wielu obwodnic realizowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie. Omówiono w nim problemy powstałe w początkowej fazie projektowania, rozwiązania projektowe związane z posadowieniem nasypów na słabym podłożu, a także przybliżono rozwiązania [...]
EN This article describes the history of ring-road realization by General Directorate of National Roads and Motorways in Kraków. The paper focuses on problems which occured in the preparatory stages and the designing solutions connected with reinforcing banks on weak ground. Moreover, the projects of e[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 64--67
PL Wraz ze wzrostem nowych projektów infrastrukturalnych zwiększyło się również zapotrzebowanie na ich optymalizację. Jednym z wielu elementów infrastruktury podlegającym optymalizacji mogą być przyczółki obiektów inżynierskich. Optymalizacja nie powinna polegać na obniżeniu jakości wykorzystywanych ma[...]
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 24 101--115
PL W obiektach mostowych, budowanych zazwyczaj w trudnych warunkach gruntowowodnych, prawidłowe i staranne rozpoznanie podłoża jest kluczowym elementem projektowania fundamentów. Badania podłoża realizowane na etapie przygotowywania inwestycji drogowej należy traktować jedynie jako badania rozpoznawcze[...]
EN In bridge structures, usually built in difficult ground and water conditions, proper and careful recognition of the ground layout seems to be a key element in the design of foundations. Substrate tests carried out at the stage of road investment preparation should only be considered as exploratory r[...]
5
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2018 Nr 26 73--81
PL W artykule przedstawiony zostanie przypadek wyjątkowego obciążenia obiektu inżynierskiego stanowiącego przejście dla zwierząt dziko żyjących. W szczegółach opisane zostaną wybrane elementy wymiarowania oraz proces budowy żelbetowego obiektu inżynierskiego z elementów prefabrykowanych Con/Span. Na et[...]
6
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 2 12-16
7
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 42-43
8
88%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 52--55
PL Artykuł jest kontynuacją prezentacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta) (zapoczątkowanych w nr. 6/2015 „Magazynu Autostrady” [1]). Będą w nim opisane obiekty przeznaczone wyłącznie dla niechronionych użytkowników dróg, tj. pieszych i rowerzystó[...]
9
88%
Mosty
2018 nr 5 64--67
PL Budowa górskiego etapu drogi S7, czyli „zakopianki”, pomiędzy miejscowościami Lubień i Zabornia podzielona została na trzy zadania. Odcinek III, którego trasa przebiega od miejscowości Skomielna Biała do Zaborni, wraz z fragmentem DK47 do miejscowości Chabówka, jest najkrótszy. Jego długość wynosi [...]
10
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 11-14
11
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 4 85-86
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy rozważa się wyznaczenie translacji i rotacji badanych obiektów inżynierskich metodą geometryczno-analityczną, przy założeniu ich jednoczesnego występowania.
13
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2008 nr 1 42-43
PL Podczas wznoszenia budowli ziemnych na słabym podłożu powstaje problem bezpiecznego posadowienia nasypów i obiektów inżynierskich. Problem ten zostaje zwykle rozdzielony na dwie części: drogową i mostową. Następnie każda z tych części jest rozwiązywana oddzielnie. Podział ten jest wymuszony również [...]
EN There are various methods of strengthening the background described in the article which depend on its sort and the kind of building object. During building ground objects on the weak ground there is a problem of safety embankment and engineering of objects building. The problem is usually divided i[...]
14
75%
Warstwy
1999 nr 1 91-94
15
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 7 23-25
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 468-470
PL Omówiono trzy metody badań: stałej prostej, niwelacji trygonometrycznej i geometryczno-analityczną.
EN In the paper three measurement method are presented: Constant Strait Line, Trigonomic Levelling and Geometric Analytical Method.
17
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł jest próbą analizy wyników przeprowadzonych przeglądów z uwzględnieniem typowych problemów związanych z wykonaniem ekspertyz obiektów mostowych budowanych na przełomie XIX i XX w. na terenie dzisiejszych województw opolskiego i dolnośląskiego. Autorzy starają się, po zrealizowaniu znaczącej [...]
18
75%
Mosty
2016 nr 1 14--17
PL W artykule w sposób ogólny przedstawiono problemy, z jakimi spotykamy się przy projektowaniu i wykonawstwie połączenia obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi. Opisano również propozycje działań mających na celu wyeliminowanie lub choćby ograniczenie powtarzających się od lat problemów.
EN Several problems, which often appear in the contact area between structures (bridges, viaducts, culverts) and road embankments were described. Source of those problems and some proposals of preventions were described. The aim of the article is to bring engineers and investors attention to this situa[...]
19
75%
Mosty
2012 nr 3 38--40
PL W niniejszym artykule autor prezentuje podstawowe informacje dotyczące kolektorów stosowanych przy odwodnieniach obiektów mostowych, uwzględniając m.in. ich kolorystykę, średnice oraz materiały, z których są wykonywane. Prócz wymienionych właściwości istotny jest ostateczny odbiór prac, na który skł[...]
EN The article provides the basic information for collectors used in drainage systems of bridges, including their colors, sizes, and materials from which they are made. Apart from these properties, equally important is the fi nal commissioning, which includes, among others, a leakage test and permeabil[...]
20
75%
Mosty
2012 nr 1 38--39
PL W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie kolumn wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro wet Deep Soil Mixing (DSM). Autor omawia proces wdrażania oraz liczne zalety wynikające z zastosowania tej technologii na obiektach inżynierskich autostrady A1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last