Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 302
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL Wskazano, że dla oceny poziomu oddziaływania obiektu budowlanego na środowisko występuje konieczność objęcia analizą pełnego cyklu obiektu, ze skutkami wszystkich procesów zrealizowanych w tym okresie. Są to procesy wynikające z obiektu budowlanego w zakresie: preparacji, eksploatacji i kontroli. Wy[...]
EN It has been indicated that to evaluate the level of influence of a construction object on the environment, it is necessary to cover in the analysis the whole cycle of construction, including all effects of processes conducted in that period of time. Those processes are the results of preparation, us[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 556-559
PL Omówiono ogólnie czynniki mające wpływ na sposób posadowienia obiektów, a także problemy głębokiego fundamentowania w rejonie szczecińskim i nadmorskim.
EN General factors influencing the choice of foundation method for building objects and also problems of deep foundation on the seaside and in Szczecin region are analysed.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Oszacowanie kosztów realizacji obiektów budowlanych opiera się na informacji o obiekcie budowlanym. Informacja ta zmienia się w trakcie budowlanego procesu inwestycyjnego od ogólnych danych dotyczących funkcji, formy i konstrukcji obiektu do precyzyjnie określonych rozwiązań: architektonicznych, kon[...]
EN Due to some disadvantages of currently applied methods for estimation costs of construction objects in early stage of project neural approach is proposed. The aim of this paper is to present results of initial research of applying neural networks for estimation the costs of residential buildings. Re[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 38-39
5
80%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 90-91
6
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 288 3-152
PL Identyfikacja struktury przestrzennej elementów obiektu budowlanego w aspekcie potrzeb diagnostycznych obejmuje rozpoznanie cech geometrycznych i stwierdzenie ich zgodności z wymaganiami projektowymi zapisanymi za pomocą tolerancji. W niniejszej pracy ukierunkowano badania przede wszystkim na jedną [...]
EN The identification of space structure of the building object in aspect of diagnostic needs comprises recognition geometric features and ascertainment theirs conformability with prescribed requirements in form of tolerances. In this paper the investigations are directed first of all for one geometric[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 283 71-88
PL Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych uwarunkowana jest dostateczną odpornością obiektów w stosunku do oddziaływań pochodzenia górniczego. Zarówno odporności, jak i oddziaływania obarczone są rozproszeniem losowym. Ocena skutków eksploatacji powinna więc być probabilistyczna. Przedstaw[...]
EN Protection of building structures on mining areas depends on necessary resistance of these structures to impacts having mining origin. Both the resistance and the impacts are incriminated with random distribution. Therefore, an assessment of effects of mining should have a probabilistic character. T[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2002 Z. 53 106-115
PL Polski Komitet Normalizacyjny powołał Normalizacyjne Komisje Problemowe jako zespoły robocze, których działalność w ostatnich latach była ukierunkowana na wprowadzanie standardów EN i ISO do zbioru norm polskich. Dwie takie komisje ,tj. nr 231 ds. Koordynacji modularnej i tolerancji wymiarów w budow[...]
EN Polish Comittee for Standardization has created the Problem -Committee for Standardization as a working teams which activities in the last time was directed on introducing the standards EN and ISO to the set of Polish standards. The committee No 231 for affairs of Modular coordination and tolerances[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2002 Z. 53 88-104
PL W opisie przestrzennej struktury elementów budowlanych ważna jest nie tylko geometria bryły, ale i to co znajduje się wewnątrz elementu, a więc geometria zbrojenia. Przedstawiona metodyka badania geometrii zbrojenia łączy w sobie metodę magnetyczną z pomiarami wykonywanymi technikami geodezyjnymi. T[...]
EN In the specification of space structure of the building objects there is imported not only geometry of solid but also the geometry of reinforcement. Presented method of research of geometry of the reinforcement connects the magnetic method with measurements realized by geodetic way. Such integration[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 24-26
PL W trakcie lokalizowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju obiektów pojawia się problem ich oddziaływania na środowisko i obszaru objętego takim oddziaływaniem. Pojęcie "obszar oddziaływania" na gruncie przepisów o ochronie środowiska nie zostało jednak zdefiniowane.
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 672-674
PL Zaprezentowano sposób oceny obiektów budowlanych przy zastosowaniu kryteriów trudno mierzalnych. Jako właściwy sposób oceny wielokryterialnej autorzy przyjęli metodę punktu idealnego. Działanie algorytmu zaprezentowano na przykładzie oceny pięciu nowo wybudowanych obiektów mieszkaniowych.
EN Paper presents mainly definitions of assessment for the building products using untouchable criteria. As proper tool authors present technique for order preference by similarity to ideal solution method. Method was represented by example of assessment five new constructed multi-apartment buildings.
12
80%
Recykling
2006 nr 2 22-23
PL Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle poszukiwanie sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Badania składu odpadów prowadzono w dużych aglomeracjach miejskich wykazały, że rocznie wytwarzanych jest 3,5 mln ton odp[...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 315-317
PL Podjęto próbę weryfikacji tradycyjnego podejścia w następujących problemach geotechnicznych: model gruntu, grunt czy gleba, niezmienność parametrów geotechnicznych, osiadanie a odkształcenie, grunt ekspansywny, kształtowanie przekroju geotechnicznego, wpływy przyrodnicze (zieleń osiedlowa).
EN In the article it was attempted to verify the traditional approach in the following geotechnical problems: ground's model, ground or soil, stability of geotechnical parameters, settlement versus deformation, expansive ground, forming of geotechnical profile, natural influences (urban green).
14
80%
Przegląd Budowlany
15
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 45-54
PL W pracy przedstawiono cele i metody określania trwałości w budownictwie. Podano zasady oceny okresu użytkowania komponentów budowlanych według zaleceń i norm europejskich. Omówiono i oceniono uproszczone metody przewidywania okresu użytkowania - metodę współczynników i „okresu ubezpieczenia".
EN The paper presents objectives and methods of durability assessment in construction. Principles of service life prediction according to EU standards and recommendations have been described. Currently developing simplified methods of service life prediction (factor method and "insured life" method) h[...]
16
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 20-21
PL W artykule prześledzono rozwój przeszkleń przeciwpożarowych w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce i w Europie. Scharakteryzowano również najnowsze rozwiązania: przeszklenia PROMAGLAS-Systemkonstruktion F30/F60 oraz drzwi PROMAGLAS-SystemTür T30/T/60.
17
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono początki wydobycia marmurów w rejonie Stronia Śląskiego oraz zastosowanie wyrobów do wystroju obiektów budowlanych w kraju i za granicą. Scharakteryzowano właściwości fizyko-mechaniczne marmurów, przedstawiono również możliwości produkcyjne nowo utworzonego przedsiębiorstwa Biała Maria[...]
EN Paper presents beginnings of marble quarrying in Stronie Śląskie region and its applications as decorative elements in domestic and international building objects. Also, physico-mechanical properties of marbles are characterized as well as production capacities of new company Biała Marianna Rakowiec[...]
18
80%
Przegląd Budowlany
EN Fundation problems in the case of difficult geological and engineering conditions. Opinion and participation of an expert - geologist (with cooperation of a designer) in creation of foundation concept.
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 602-604
PL Przedstawiono zadania nadzoru technicznego oraz zasady przygotowania dokumentacji wykonawczej, przy jej sukcesywnej dostawie w toku budowy.
EN Duties of technical supervisers and principles of working design preparation especially in case of its succesive suply have been presented.
20
80%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono zadanie optymalizacji od strony możliwości jego rozwiązania. Dla skomplikowanych przypadków optymalizacji realnych obiektów budowlanych zaproponowano formułowanie słabego lub mocnego zadania satysfakcji. Porównano je ze standardowym zadaniem optymalizacji jedno- i wielokryterialnej. Pr[...]
EN Optimization problem is viewed from the angle of the possibility of its solution. For complicated optimization cases of real building objects, the formulation of weak or strong satisfaction problem is proposed. It is compared with standard problem of monocriterial and multicriteria optimization. Pro[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last