Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie wiatrem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zasady ustalania wartości obciążenia wiatrem kominów żelbetowych według wymagań norm EN 13084-2 Kominy wolnostojące - Część 2: Kominy betonowe oraz PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. Szczegółowo omówiono[...]
EN This paper presents rules and specifications for determination of wind load acting on reinforced concrete chimneys according to PN-EN 1991-1-4 and in accordance with PN-EN 13084. The essential part of the paper was devoted to along-wind action on the chimney structure and its response. Based on the [...]
2
80%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 2 275--282
PL Dotychczasowe publikacje autorów, związane z obliczaniem stalowych wież kratowych wg norm Eurokod, wskazywały między innymi na specyfikę i złożoność tego procesu, w porównaniu do prac wykonywanych na podstawie poprzednich norm krajowych. Niniejsza praca opisuje już przeprowadzone oraz planowane prze[...]
EN Previous authors’ publications, related to the analysis of steel lattice towers, describe some problems connected with it, especially ones referring to the calculations made according to the past Polish Standards. This paper presents the possibilities of measuring the dynamic characteristics of towe[...]
3
80%
Świat Szkła
2005 nr 4 [85] 32-35
PL Finalizacja prac Komitetu Technicznego CEN/TC 33, nad normą określającą właściwości eksploatacyjne okien i drzwi zdaje się być już bliska. Do formalnego głosowania w CEN skierowany został projekt normy prEN 14351-1:2004 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi ze[...]
4
80%
Świat Szkła
PL ''Okno jest to ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej, izolująca, przepuszczająca światło''. Izolacyjna funkcja okna polega na ochronie pomieszczeń przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi oraz utrzymanie odpowiedniego klimatu cieplnego, wilgotnościowego i akustycznego wewnątrz pomieszczeń.[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 514-519
PL Przedstawiono wyniki porównania obciążenia wiatrem kominów wyznaczanego wg przepisów normowych w okresie powojennym. Wykazano znaczne zwiększenie oddziaływania wiatrem w normie PN-88/B-03004 w stosunku do wcześniejszych norm dotyczących kominów murowanych i żelbetowych oraz aktualnej normy PN-93/B-0[...]
EN Results of comparison of wind load determined according to various code requirements after second war are presented. The significant increase of wind influence according to PN-88/B-03004 with respect to previous codes for masonry and reinforced concrete chimneys and the current code PN-93/B-03201 c[...]
6
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 100-101
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 537-540
PL Podano rozwiązanie uwzględniając model Kirchoffa-Lowe'a. W rozwiązaniu analitycznym wykorzystano własne procedury rozwiązania równań różniczkowych, zapisane w języku FORTRAN. Wyniki numeryczne uzyskano z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ROBOT.
EN The behaviour of material is described using Kirchhoff-Love model. Results comparison of analytical solution (obtained with the use of differential equation solvers written in FORTRAN language) and numerical solution (obtained with use of engineering software Robot) are discussed in the paper.
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 487-491
PL Omówiono ogólne problemy obciążenia wiatrem. Podano uwagi na temat normalizacji oraz procedury projektowania ze względu na działanie wiatru.
9
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 3 50--51
PL Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu (§ 142 ust. 1). Ponadto przepisy przewidują – przy [...]
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 253--260
PL W pracy przedstawiono sposób i zasady wyznaczania obciążenia wiatrem i śniegiem instalacji fotowoltaicznych tradycyjnych (naziemnych i nadachowych) oraz zintegrowanych z budynkiem. Zwrócono również uwagę na problem zalegającego śniegu i jego usuwania. Przytoczono odpowiednie normy, zgodnie z którymi[...]
EN The paper presents a method and rules for determining wind and loads of traditional photovoltaic installations (ground and above roofing) and integrated with the building. It also drew attention to the problem of lying snow and its removal. Quoted the relevant standards, according to which Poland wa[...]
11
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustalono równomierne obciążenie wiatrem odciągu, które jest równoważne w skutkach obciążeniu przyjmowanemu według funkcji wykładniczej.
EN The uniformly distributed wind load applied to a guy rope has been determined as a equivalent with that taken in accordance with an exponential function.
12
70%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 279-282
PL Przedstawiono teoretyczną analizę odpowiedzi wysokiego komina przemysłowego na działanie wiatru, z uwzględnieniem podatności podłoża gruntowego pod fundament komina i przy założeniu pełnego utwierdzenia trzonu w fundamencie. Analizę numeryczną wykonano na podstawie ujęcia obliczeniowego obciążenia w[...]
EN The dynamic response of the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) interacting with soil caused by the gustiness of the along wind is considered. Three procedures for the evaluation of the response is taken into account: 1) the procedure based on a stochastic processes theor[...]
13
70%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 7 383-386
PL Przedstawiono charakterystykę aerodynamiczną membranowego przekrycia wiszącego. Omówiono dwie koncepcje przyjmowania wartości współczynnika aerodynamicznego. Pierwsza opiera się bezpośrednio na badaniach laboratoryjnych, druga zaś wykorzystuje uproszczone podejście normowe.
EN This paper presents the aerodynamic characteristics of membrane hanging roof. The two concepts of taking the value of the aerodynamic factor are presented, The first one based on the laboratory tests and the second the simplified, based on standards approach, are presented.
14
70%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 424-427
PL Analizowano działanie wiatru na maszty z odciągami. Uwzględniono inne działania środowiskowe. Model obciążenia wiatrem przyjęto według wzorów teorii quasi-ustalonej, a odpowiedź konstrukcji - jako kombinację liniową postaci drgań. Obliczenia wykonano w odniesieniu do dwóch masztów z odciągami. Wynik[...]
EN Wind action on guyed masts has been analysed. Other environmental actions have been considered as well. Wind model according to quasi-steady theory has been used. The structure response has been taken as a linear combination of mode shapes. Calculations have been performed for two guyed masts. The r[...]
15
70%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 11 604-606
PL Przedstawiono zasady obliczania odciągów masztów. Wykazano, że normowe obciążenie wiatrem odciągu można zastąpić pewnym obciążeniem równomiernie rozłożonym. Rozwiązano przykład liczbowy.
EN The basis of computation mast guys according to PN-B-03204: 2002 are presented. It was proved that the wind load according to mentioned standard can be a substitut of uniform load. A numerical example was solved.
16
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 193--197
PL W pracy omówiono niektóre problemy fundamentowania bezpośredniego elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe są bardzo specyficznymi budowlami. Główne siły przekazywane na fundament są wywołane działaniem wiatru. Wiatr wieje o różnej sile z różnych kierunków, zatem fundament musi mieć dużą sztywnoś[...]
EN The paper discusses some problems relating to shallow foundations of wind turbines. Wind turbines are very specific buildings. Main actions transmitted onto foundations are produced by wind. The power of wind varies as it blows from different directions and at a different speed so the foundation mus[...]
17
61%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wpływ wzajemnego oddziaływania przewodów komina wieloprzewodowego, bez wspólnej osłony zewnętrznej, na obciążenie wiatrem takiego komina. Wpływ ten zbadano w tunelu aerodynamicznym na układach dwóch, trzech i czterech walców kołowych o tej samej średnicy, połączonych sztywno ze sobą. [...]
EN The paper deals with the aerodynamic interference effects on wind loads of multi-flue steel chimneys without an external shelter. Wind tunnel tests of two, three and four cylinders rigidly connected between them were carried out in a closed circuit wind tunnel with an open working section 1,5 m in d[...]
18
61%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 3 14--15, 22
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Slender ring-stiffened cylindrical shells do not behave like beams even though their geometry is beam-like. The reason for this behaviour is non-uniform wind pressure along the circumference and the circular shell section. This paper presents the results of the analysis of the behaviour of steel chi[...]
20
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę numeryczną odpowiedzi wysokiego komina przemysłowego na wzbudzenie wirowe na podstawie modelu Vickery'ego-Basu i na działanie składnika bocznej turbulencji wiatru. Uwzględniono podatność podłoża gruntowego pod fundamentem komina. Analizę wykonano na podstawie ujęcia obliczeniow[...]
EN In this paper, the dynamic response of the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) interacting with soil caused by the vortex-shedding and lateral turbulence components is considered. The procedure based on a stochastic processes theory and random vibrations approach for the [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last