Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie statyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 14-15
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 1 25-28
EN In presenting paper, the methodology and assessment of static loading in the textile floor covering is showed. Next, the analysis of the influence of the piles carpet structural parameters, the kind of raw material and technique of production for springy properties of textile floor covering were don[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 65-74
PL W referacie przedstawiono przebieg i analizę wyników badań doświadczalnych przeprowadzonych pod znanym obciążeniem statycznym jednoprzęsłowego stalowego mostu drogowego wykonanego z blach falistych typu Super Cor. Badany obiekt o konstrukcji "skrzynkowej" usytuowany jest nad rzeką Bystrzyca Dusznick[...]
EN This paper presents a procedure of making a research and analysis of results under static load of single span of a road bridge made of steel corrugated plates of Super Cor type. The tested object of box structure is situated across Bystrzyca Dusznicka River in Polanica Zdroj. Conclusions from the pa[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 164--167
PL Tam, gdzie kończy się droga, zaczyna się most. To popularne powiedzenie drogowców zawiera także oczywistą prawdę o większości budów liniowych. Technologie konstrukcji obiektów mostowych różnią się skrajnie od liniowej struktury drogi, gdzie aplikacje określonych technologii występują na pewnym dysta[...]
EN Bridge construction technologies differ significantly, when it comes to the linear structure of the road. In this case, certain technological applications are applied at a given distance. Generally, we have to deal with the situation in which it is expected to complete construction of the entire str[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 417-426
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych betonowego mostu drogowego o konstrukcji sprężonej pod obciążeniem statycznym przeprowadzonych w różnych fazach wykonywania jego remontu. Przęsła mostu zostały wzmocnione poprzez naklejenie na pasy dolne belek głównych taśm węglowych CFRP oraz zamon[...]
EN The paper presents the results of experimental research conducted on the posttensioned prestressed concrete road bridge under statical loads carry out in different phases of executing of its repair. Bridge spans were strengthened by gluing CFRP strips on bottom flanges of main beams and installing o[...]
6
88%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 3 16--17
PL Próbne obciążenia odbiorcze mostów są stosowane w celu sprawdzenia, czy zbudowana konstrukcja pracuje zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie i ewentualnego skorygowania modelu obliczeniowego oraz ustalenia, czy została wykonana w sposób gwarantujący założoną nośność obiektu.
7
88%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest analiza wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na przemieszczenia statyczne belek i tarcz wykonanych z materiału "kompozytowego", składającego się z materiału matrycy wzmocnionego włóknami - prętami wzmocnienia. Opracowano metodę analizy wytężenia "kompozytowych" [...]
EN The purpose of the paper is the analysis of the influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on static displacements of the beams and deep beams made from "composite" material consist of matrix material reinforced fibres - bars. The method of effort analysis of the[...]
8
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2008 nr 4 56-58
9
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 28-31
PL W artykule zaprezentowano metodę OWAS służącą do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wraz z dwoma przykładami oceny ryzyka z zastosowaniem tej metody w kontekście zapisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiono stanowisko, które spełnia kryteria określone w ustaw[...]
EN This paper presents the OWAS method for assessing the risk of MSD development. It is supplemented with examples of an assessment of two workstands, of which one fulfils requirements for a transition pension, whereas the other one does not.
10
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 1 51--56
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 255-259
PL Przedstawiono wyniki obciążeń próbnych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym. Mierzono przemieszczenia pionowe przęseł i odkształcenia w wybranych przekrojach, przemieszczenia podpór i łożysk. Określono wartości współczynnika dynamicznego w przypadku wybranych obciążeń, a także dominującą częstot[...]
EN The paper presents results of a multi-span composite bridge test load. Statical and dynamical loads were applied. Vertical displacements of spans, strains in selected cross-sections of the spans, displacements of the supports and bearings were measured. Dynamical factor and natural freguency were es[...]
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 316-321
PL Opisano konstrukcję wiaduktów, projekt i realizację próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, aparaturę pomiarową oraz wyniki badań.
EN The viaduct structure, project and realization of static and dynamic proof loading as well as measurement tools and results of testing have been presented.
13
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 560-565
PL Zaproponowano warunki wykonywania statycznych obciążeń próbnych pali i zasady analitycznego interpretowania ich wyników, umożliwiające ocenę przemieszczeń i nośności pali pojedynczych w stanach granicznych użytkowalności i nośności. Przedstawiają je próbne obciążenia pali CFA, jet grouting i TUBEX, [...]
EN Conditions for pile's statical taste loading and outlines for analytical interpretation of obtained results enabling appraisal of axial dislocation and load bearing capacity of a single pile in limit state of usability and load capacities. Test loading results for piles CFA, JET GROUTING and TUBEX a[...]
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 12 654-657
PL Przedstawiono przebieg, wyniki i analizę wyników badań łączników wykonanych z odcinków kształtownika giętego na zimno i połączonych z belką stalową wstrzeliwanymi gwoździami. Łączniki mogą być stosowane w stropach obciążonych statycznie.
EN The paper presents experimental program, results and analysis of test results for a new type of connectors for composite floor slab. The connectors are produced of cold-formed steel sections and they are atached onto the steel beam with the shot-fired pins. The connectors can be used for statically [...]
15
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Statistic load test is the most commonly used method for estimation of the bearing capacity of piles. From the test we obtain the series a values: load–settlement, Q–s curve. In practice, it is extremely difficult to reach the critical load of the pile when the settlement turns out of control. The e[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2011 Z. 17 (167) 178-185
PL W artykule przedstawiono procedurę określania modułu sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym próbek asfaltobetonowych. Jest to główny parametr charakteryzujący właściwości lepko-sprężyste asfaltobetonu. Zaprezentowano aparaturę badawczą oraz wyniki przykładowych badań eksperymentalnych.
EN In the article the calculating procedure of the stiffness creep module of the asphalt-concrete was described. This is the basic parameter characterizing viscoelasticity properties of asphalt-concrete. In the paper searching apparatus and the results of the exemplary-research were described.
17
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 4 831--839
EN In the present study, the limiting values are determined of the criteria quantities of optimal forming of the most convenient bent supporting structure for the case of static loads in the range of the Hooke’s law applicability. As the criterion of the most convenient constructional element, the foll[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 64--65
EN This paper presents the implementation of the project of new, large stand for destructive tests in the Institute of Building Engineering at Wroclaw University of Technology. The decision to build the stands was taken after the completion of two large international projects (PRECOBEAM, ELEM), which p[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono eksperyment polegający na jednoosiowym statycznym i cyklicznym ściskaniu masy ziarnistej 4 gatunków (pszenica jara i ozima, jęczmień, kukurydza) o wilgotności około 14%. Zasypane do cylindra próbki ziarna poddawano wielokrotnym obciążeniom i odciążeniom (pełzanie z odciążeniem), począ[...]
EN An experiment was carried out involving uniaxial static and cyclical compression of granular mass of 4 species (spring and autumn wheat, barley, maize) with a moisture of approx 14%. Grain samples poured into the cylinder were put to repeated loading and unloading (creeping with unloading), starting[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności kiełkowania ziarna pszenicy Henika poddawanemu obciążeniu statycznemu o wartościach: 17,5 kPa, 35 kPa, 52,5 kPa i 70 kPa. Czas trwania obciążenia wynosił od 0 (próba kontrolna) do 15 dni. Zdolność kiełkowania oznaczano po 5, 10 i 15 dniach obciążania ziarna oraz [...]
EN The paper presents the results of tests on germination ability of the Henika variety wheat grain subject to the following static loads: 17.5 kPa, 35 kPa, 52.5 kPa and 70 kPa. Load duration ranged from 0 (check sample) to 15 days. Germination ability was determined after 5, 10 and 15 days of grain lo[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last