Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie pracą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono koncepcję komputerowego testu do szacowania obciążenia pracą umysłową, a także jego wersję użytkową. Test polega na wykorzystaniu matematycznych obliczeń wyświetlanych na ekranie komputera i wprowadzaniu wyniku obliczeń za pomocą klawiatury. Ilość popełnianych błędów i czas wykonania t[...]
EN The paper presents a concept of a computer test for estimation of loading with intellectual work, and its usable version. The test involves making use of mathematical calculations being displayed on computer screen and entering obtained results using a keyboard. Number of errors being made and test [...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 215--223
PL W artykule przedstawiono pracochłonność oraz fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach. Badaniami objęto 3 gospodarstwa, prowadzące uprawę pod osłonami lub szklarniową, w których pracowało łącznie 17 osób. Czas pracy podczas poszczególnych czynności badanych osób określono na podstawie chronometr[...]
EN The article presents the labour demand and physiological workload in glasshouses. Three farms using glasshouses in which 17 people worked, took part in the study. Working time for individual operations performed by those surveyed was established based on timekeeping, and the workload by measuring he[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 97-110
PL W artykule przedstawiono zasadnicze przyczyny nadmiernego obciążenia pracą kierowców autobusów miejskich. Zaproponowano działania, które powinny ograniczyć poziom tego obciążenia.
EN This paper describes fundamental causes of bus drivers excessive workload's, and presents the suggestion concern of level workload decreasing.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 161-170
PL Dążenie do wysokiej techniczno-ekonomicznej i organizacyjnej efektywności działania przedsiębiorstw nadal często pozostaje w sprzeczności z dążeniem do ergonomicznej optymalizacji obciążenia pracą. Tymczasem tendencje humanizacyjne sprawiają, że niepodważalne są już twierdzenia o dominującej roli cz[...]
EN Ergonomie optimization of work load on manual assembling workstation should refer to numerous factors. Those factors refer to work process, as well as to social and material work environment and human abilities. This creates a necessary condition of such optimization, which is election of most signi[...]
5
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL W artykule przedstawiono analizę obciążeń pracą osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. Na podstawie pomiarów tętna obliczono wskaźnik wykorzystania rezerwy tętna (WRT), który posłużył do oceny fizjologicznego obciążenia pracą. Do pomiarów i zapisu tętna zastosowana została aparatura firmy Pola[...]
EN Publication presents workload analysis of people employed on farms. On the basis of pulse measurement Heart Rate Reserve index was estimated, was used for the evaluation of the physiological workload. The pulse was measured and recorded by the Polar tool operating with Polar Precision Performance so[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 86 23-34
PL Artykuł dotyczy tematyki obciążenia pracą operatorów sterujących ruchem pojazdów szynowych: dyżurnych ruchu, nastawniczych, dyspozytorów Metra Warszawskiego. Przedstawiono trzy punkty widzenia na ocenę obciążenia psychicznego pracą oraz przykłady metod szacowania takiego obciążenia. Opisano metody s[...]
EN The article is devoted to workload of operators managing railway traffic: signalman, Warsaw Metro dispatchers. Three points of view of workload evaluation and examples of assessing methods are presented. Methods used in Great Britain (ODEC and IWS), Czech Republic, Republic of South Africa and Polan[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 78 65--75
PL W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i org[...]
EN In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and o[...]
8
84%
LogForum
PL Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uc[...]
EN Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, systemdependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which c[...]
9
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2005 Vol. 11, No. 1 103--112
EN The aim of the study was to compare the theoretical indicator of upper limb load with the physiological indicator of musculoskeletal load, which is present while performing a repetitive task (a normalized electromyography [EMG] amplitude recorded from the muscles of the upper limb involved in the pe[...]
10
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The aim of the study was to develop a theoretical indicator of upper limb musculoskeletal load based on repetitive task parameters. As such the dimensionless parameter, Integrated Cycle Load (ICL) was accepted. It expresses upper limb load which occurs during 1 cycle. The indicator is based on a mod[...]
11
84%
LogForum
2014 Vol. 10, no. 4 383--392
PL Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uc[...]
EN Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator are particularly prone to problems relat[...]
12
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2002 Vol. 8, No. 2 209--224
EN The objective of this study was to determine whether the 4 pieces of equipment for cutting moulding, cutting reinforcement rods, carrying carpet rolls, and fitting drain pipes can lighten the work load of construction work. The results indicate that the effect of using the new ergonomically designed[...]
13
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2019 nr 6 12-15
PL Współczesne badania wskazują na brak pozytywnego wpływu na zdrowie dużych obciążeń fizycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza w połączeniu z deficytem aktywności fizycznej rekreacyjnej w czasie wolnym od pracy. Kobiety, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, nie są w stanie wykonywać wszystkich czy[...]
EN Contemporary studies indicate the lack of a positive impact of high physical effort in professional work on health, especially in connection with the deficit of recreational physical activity during leisure time. Women, due to physiological conditions, are not able to perform all activities at work [...]
14
84%
Logistyka
2014 nr 5 810--819
PL W niemniejszej pracy zbadano wydatek energetyczny dla sześcioosobowej grupy strażaków wykonujących pracę na drabinie bez końca (szybkość przesuwu 10 m/min) oraz cykloergometrze (obciążenie 150 W). Badania wykonano dla ratowników pracujących w ubraniu specjalnym spełniającym normę PN – EN 469: 2008 i[...]
EN In the present work energy expenditure for a group of six firefighters who work on a ladder without end (feed rate of 10 m / min) and cycle ergometer (capacity 150 W) was investigated. The study was performed for rescuers working in the special garment which is agreed the standard PN - EN 469: 2008 [...]
15
84%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule opisano eksperyment, w którym podjęto analizę wpływu stresu psychicznego na jakość pilotażu śmigłowcem, przez szkolonych pilotów. W badaniu udział wzięła dwudziestoosobowa grupa podchorążych z WSOSP z Dęblina. Otwarta architektura symulatora pozwoliła na uzupełnienie istniejącego wirtualn[...]
EN In this paper the study on mental stress impact on the pilot efficiency is presented. In the following experiment 20 pilots form WSOSP Dęblin have been involved. Open architecture of the flight simulator allowed to upgrade virtual environment with additional element – slalom, necessary to conduct ex[...]
16
67%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 4 399--407
EN Thirty healthy trammers were examined in underground haulage mines during their normal activity. Physiological strain in terms of heart rate (HR) varied between 101.6 and 104.7 beats/min with mean net cardiac cost of 33.06 and 34.06 beats/min for younger and older groups respectively. The average re[...]
17
67%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 125--132
EN At present there are two trends in the market of rail freight transportation in Russia: freight owners put forward higher demands to the transportation quality (promptness of delivery) in an effort to reduce storage costs by means of reducing the size of freight shipment; the structure of railcar tr[...]
RU Двумя основными тенденциями рынка железнодорожных перевозок в России являются: повышение требований грузовладельцев к качеству (своевременности) перевозок, что, в частности, связано с их стремлением ксокращению складских издержек путем уменьшения размера транспортно-грузовых партий; усложнение струк[...]
18
67%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Aim. The objective of the present study was to test the psychometric properties, reliability and validity of three job stressor measures, namely, the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Organizational Constraints Scale and the Quantitative Workload Inventory. Method. The study was conducted on[...]
19
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy analizowano poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie ekologicznym, społecznym i ekonomicznym, w 50 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w regionie Polski południowej. Jako mierniki wykorzystane do oceny tych trzech kategorii zrównoważenia procesu produkcji przyjęto nakład[...]
EN The paper analyses the sustainability level of agricultural production in the ecological, social and economic aspect in 50 organic farms located in the southern Poland. Material and energy inputs, balancing the organic substance, work burdening and economic and production effects were assumed as the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last