Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 2 24--30
PL W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano metodykę badań umożliwiającą symulowanie pędu dużych mas skalnych obciążających dynamicznie kotew. Rejestrowana jest wartość dynamicznej siły rozciągającej kotew. Badania kotwi wykonywane są poprzez swobodny spadek masy udarowej 20 000 kg z wysokości do 12 c[...]
EN The Central Mining Institute developed methodology of investigations allowing for simulation of a momentum of large rock masses exerting a dynamic load on bolts. The value of dynamic force expanding a bolt is recorded. The tests on bolls are done by free drop of an impact mass with the weight of the[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 89-93
PL Szczególne wymagania konstrukcyjne wobec kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej wynikają z faktu, że jest ona na ogół najgłębiej posadowionym obiektem sieciowym w podłożu gruntowym (przeciętnie o ok. 1 m poniżej dna kolektora i również niżej w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury techniczn[...]
3
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę mającą na celu określenie współczynnika dynamicznego występującego w wyniku impulsowego działania siły. Spadająca masa z określonej wysokości jest najczęstszym przypadkiem wywołującym obciążenie dynamiczne. W celu wyznaczenia siły dynamicznej (reakcji) konieczne jest[...]
EN In the paper, an analysis was presented targeted at determining of dynamic coefficient occurring as a result of time-effect strength. Mass falling from a definite height is the most frequent case causing a dynamic load. To determine the dynamic strength (of reaction), it is necessary to determine th[...]
4
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 389-392
PL Płyta nawierzchni drogowej lub mostowej jest konstrukcją nośną poddaną obciążeniom dynamicznym, które mogą być opisane przy pomocy modeli matematycznych.
5
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 7 5-9
EN A method is presented for determining the values of equivalent loads for dynamic loads on load-carrying structures of multi-bucket excavators with an account taken of their basic dynamic properties. This method in a simple way permits to determine the equivalent loads for loads from vertical and tor[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 2 13-19
PL Zamieszczono wyniki analiz i obliczeń teoretycznych oraz rezultaty badań doświadczalnych, zobrazowane wykresami przebiegów obciążeń zewnętrznych koparek podczas zakleszczania dla dwóch rozwiazań konstrukcyjnych: dla koparek z osprzętem klasycznym, tzn. dla koparek z osprzętem zamocowanym przegubowo [...]
EN Results of analyses and theoretical calculations, and also results of experimental research illustrated by diagrams of the external loads of excavators while in seizure - for two design solutions : for excavators with classical accessories, i.e. those with their accessories pivotally fixed to the ch[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 335--345
PL W artykule omówiono konstrukcję i budowę oraz podstawowe parametry elementarnej sekcji modelu doświadczalnego trału bijakowego. Podano opis stanowiska pomiarowego wraz z metodyką badań oraz wybrane wyniki z badań poligonowych.
EN In this paper the description of design of elementary unit of experimental model of flail-type mine clearance device and main parameters of it are presented. There are submitted methodology of field-tests of loads. effectiveness applied to experimental model of anti-tank mines and description of mea[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2013 Nr 2 (630) 67--72
PL Problem zderzeń jest bardzo istotnym czynnikiem w kontekście stateczności oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Wiele elementów konstrukcji stalowych jest narażonych na tego typu obciążenia. Słupy budynków usytuowanych blisko drogi, wewnętrzne słupy w magazynach oraz innych pomieszczeniach pr[...]
EN Problem of collision is a very important factor due to susceptibility and safety of the structures. A lot of steel elements are vulnerable to such loads. Columns in buildings located near the roads, internal columns in storages and other industrial rooms, exposed column in underground car parks are [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 11 637-639
PL Analiza dotyczy ściany zewnętrznej nośnej parteru budynku czterokondygnacyjnego, poddanej obciążeniu powietrznej fali uderzeniowej od wybuchu ładunku materiatu wybuchowego umieszczonego w odległości 3,0 m od ściany. Ściana miała wysokość 3,0 m i grubość 0,5 m.
EN In the paper numerical analysis of behaviour of externel first floor brick structural wall in a four-storey building under aerial shock wave from an explosive of a blowing charge is presented. The considered load-bearing wall is 3 m high and 0,5 m wide, and the TNT blowing charge of various masses i[...]
10
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera opis wpływu drgań mechanicznych na organizm człowieka. Przedstawiona jest wartość skuteczna, która jest miarą oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka w pojeździe. Opisane zostały również modele obliczeniowe pojazdu dla drgań swobodnych oraz drgań wymuszonych. Przedstawi[...]
EN The object of simulation is the mathematical model of vehicle with a suspension system. Model contains free vibrations and forced vibrations. The paper describes sources of vibrations, especially vibrations from unevenness of roads. Mathematical equations describe vibrations in front and in the back[...]
11
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono holistyczny model rozpływu mocy obciążeń dynamicznych, opisujący proces ewolucyjnej destrukcji w systemach mechanicznych.
EN In the article there is presented the holistic model of power spreading out of dynamic loads, which is describing the process of evolutional destruction in mechanical systems.
12
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono opis analityczny modelu rozpływu mocy obciążeń dynamicznych w systemach dynamicznych, który uwzględnia ewolucyjny proces destrukcji elementów systemów. Model rozpływu mocy obciążeń dynamicznych pozwala badać obiekty w pięciowymiarowej czasoprzestrzeni , traktowanej jako prze[...]
EN Analytic description of the model of power dissipation of dynamic loads in mechanical systems is presented in the paper. In this description the evolutional process of systems elements descruction is taken into consideration. The model of power dissipation of dynamic loads allows to investigate obje[...]
13
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono sposób uzyskania informacji o obciążeniach dynamicznych działających na badany obiekt - naczepę rolniczą, przy zastosowaniu systemu symulacji komputerowych. Badania prowadzone były w aspekcie wygenerowania obciążeń dynamicznych do systemu analizy wytrzymałościowej.
EN This paper presents the way of obtaining information about dynamic loads acting on carrying frame of semi-mounted agricultural trailer by using of computer simulation of dynamics and kinematics of this trailer. Results of this simulation were used for dynamic finite element analysis.
14
88%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W artykule zastała przedstawiona analiza modelu stalowej odrzwiowej obudowy chodnikowej poddanej obciążeniu dynamicznemu. Analizie funkcjonalnej został poddany model abstrakcyjny. Rozpatrzone zostały dwa przypadki obciążenia: w pierwszym przypadku siła dynamiczna działa bezpośrednio na obudowę, a w [...]
EN In the paper, an analysis was presented of a model of steel frame road support subjected to a dynamic load. An abstract model was subjected to a functional analysis. There were considered two cases of the load: In the first case, dynamic strength acts directly on the support, and in the second case,[...]
15
88%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego sejsmicznej odporności budowli murowanych z cegły. Po krótkim omówieniu typowych problemów występujących dla budowli murowanych poddanych obciążeniom dynamicznym, szczegółowo przedstawiono projekt ciężkiego (22 tony) modelu w skali 1:2, kt[...]
EN Results of an experimental project on seismic resistance of brick masonry buildings are presented in detail. After a short description of typical problems of the dynamic effects on brick masonry structures the details of a scaled (1:2), heavy (22 tons) model for testing on shaking table are discusse[...]
16
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań dynamicznych. Wskazano na konieczność wprowadzenia normowych kryteriów projektowania i odbioru konstrukcji kładek z uwzględnieniem dynamicznego charakteru obciążeń tłumem pieszych. Przedstawiono możliwości prognozowania największych przyspieszeń drgań pionowych kładki powo[...]
EN The article presents results of dynamic tests of suspention footbridge built in the vicinity of a sport stadium. Using these experiments autors show the necessity of regarding the dynamic phenomena of pedestrian load in designing and its acceptance in standards. The calculation shows the possibility[...]
17
88%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 3 16--17
PL Próbne obciążenia odbiorcze mostów są stosowane w celu sprawdzenia, czy zbudowana konstrukcja pracuje zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie i ewentualnego skorygowania modelu obliczeniowego oraz ustalenia, czy została wykonana w sposób gwarantujący założoną nośność obiektu.
18
88%
Konstrukcje Stalowe
2004 nr 4 29--31
19
88%
Przegląd Górniczy
PL Kompensacja wydłużeń sprężystych łańcuchów w przenośniku ścianowym może być realizowana poprzez przesuwanie kadłuba napędu pomocniczego, kadłuba napędu głównego lub obydwóch kadłubów jednocześnie. Nieznane jest dotychczas obciążenie dynamiczne organu wykonawczego dokonującego przesuwanie kadłuba nap[...]
EN Compensation of the longwall conveyor chains elastic elongation can be realized by shifting of the auxiliary drive frame, main drive frame or the both frames at the same time. The dynamical load of actuator shifting the drive frame are so far unknown, and the more unknown are the trade-off studies r[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 3 326-335
PL W artykule omówiono wpływ cech geometrycznych ustroju nośnego dźwignicy torowej na jego obciążenia dynamiczne wywołane jazdą po nierównościach. Badania eksperymentalne przeprowadzono na dwóch dźwignicach o odmiennych geometriach ustroju nośnego. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono wartość tz[...]
EN The article discusses the influence of geometrical features of the supporting structure of the crane track dynamic loads caused by driving over uneven rails. Experimental studies were performed on two cranes with different geometries of the supporting structure. Based on the results of measurements[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last